PL EN


2017 | 61 | 1 | 29-42
Article title

Současné modely, testy a metodologické aspekty měření impulzivity v pschologii a psychiatrii

Content
Title variants
EN
Current models, tests and methodological aspects of impulsivity measuring in psychology and psychiatry
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Článek poskytuje přehled současného dominantního pojetí impulzivity, které rozlišuje osobnostní a behaviorální modely impulzivního chování. V rámci osobnostních modelů je impulzivita měřena sebeposuzovacími dotazníky. Behaviorální modely dále rozdělují motorickou a rozhodovací impulzivitu. Oba podtypy impulzivity jsou měřeny pomocí různých behaviorálních testů. Článek se podrobně věnuje nejčastěji používaným metodám v jednotlivých kategoriích (Barrattova škála, UPPS-P škála, Go/NoGo Task, Stop Signal Task a Delay Dis42 / Přehledové studie counting Task) a vybraným metodologickým aspektům měření impulzivity, které mohou přispívat k heterogenitě výsledků v současné literatuře (zejména vysoká variabilita parametrů testů a nedostatek výzkumů kombinujících různé testy u různých populací). Diskutovány jsou také vztahy mezi jednotlivými dimenzemi impulzivity a specifické typy impulzivity, jako je emoční impulzivita nebo impulzivita zaměřená na konkrétní podněty (např. jídlo nebo alkohol), jejichž existence může vysvětlit, proč se v některých případech nedaří zachytit impulzivitu testovými metodami u pacientů, kteří zjevně potížemi se sebekontrolou trpí. Článek dále navrhuje možnosti budoucího směřování výzkumu impulzivního chování s důrazem na odlišitelnost typů impulzivity a predikci rizikového chování.
EN
The article provides a review of current dominant view on impulsivity which distinguishes personality and behavioral models. In the context of personality models, impulsivity is measured by self-report questionnaires. Behavioral models further divide impulsivity into impulsive action and impulsive choice. Both impulsivity subtypes are measured by different behavioral tests. The present article focuses in detail on the most frequently used tests in the individual categories (Barratt Scale, UPPS-P Scale, Go/NoGo Task, Stop Signal Task and Delay Discounting Task) and on selected methodological aspects of impulsivity measuring which can contribute to heterogeneous results in the current literature (especially high test parameters variability and the lack of studies comparing different tests in different populations). The review also discusses the relations between different impulsivity dimensions and specific impulsivity types, such as emotional impulsivity or impulsivity targeted on specific stimuli (e.g. food or alcohol). The existence of such impulsivity subtypes can explain why impulsivity tests sometimes won’t detect impulsivity in people who clearly suffer from poor self-control. The article suggests future directions of impulsivity research with emphasis on specific impulsivity types detection and risky behaviour prediction.
Year
Volume
61
Issue
1
Pages
29-42
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.d526820e-e679-42d5-b8d0-abf978b669d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.