PL EN


Journal
2019 | 60 | 2 | 221-232
Article title

Метафоризація граматичного значення роду антропонімів як засіб вираження оцінки (на прикладі моделей «хтось (ім. чол. роду) у спідниці / у панчохах / у сукні», «хтось (ім. жін. роду) у штанах»)

Content
Title variants
EN
Grammatical meaning metaphorisation of the anthroponym family as an evaluation tool (on the example of the models ‘someone (a noun of the masculine gender) in a skirt / in stockings / in a dress’, ‘someone (a noun of the feminine gender) in pants’)
CS
Metaforizace gramatického významu rodu antroponym jako prostředek vyjadřování hodnocení
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
This article deals with the peculiarities of the metaphorised use of grammatical meanings of masculine and feminine genders in anthroponyms (on the example of the models ‘someone (a noun of the masculine gender) in a skirt / in stockings / in a dress’, ‘someone (a noun of the feminine gender) in pants’) as an evaluation tool in modern journalistic and artistic discourses of the Ukrainian language. The described grammatical feature originates from the contradiction between the grammatical gender meaning and the opposite sex of the indicated person which presents them in specific evaluating shades. In the process of metaphorisation, the grammatical meaning models the corresponding assessment and pragmatic meanings. Due to gender associations formed in ancient times, the usage of feminine forms for males leads to modelling a negative evaluation through the equalisation of the male to the female. The usage of masculine forms for females is carried out both for a positive and a negative evaluation: a positive one when comparing a woman to a man as a strong personality and a negative one when referring to her as a rude personality with femininity contradicting features. Furthermore, we observe that the meanings are superordinate to one another (e.g. «in a skirt» is alien to a man). The analysis of constructions in modern journalism proves a use of the metaphorised forms of masculine gender proper names for a woman, at the same time the figurative use of feminine gender proper names applied for a man does not prove to be productive.
CS
a ženských rodů antroponym na příkladu modelů ‚někdo (podstatné jméno mužského rodu) v sukni/punčochách/šatech‘ a ‚někdo (podstatné jméno ženského rodu) v kalhotách jako prostředek k vyjádření hodnocení v moderních novinářských a uměleckých textech v ukrajinském jazyce. K popisovanému jevu dochází na základě rozporu mezi gramatickým významem rodu a opačným pohlavím dané osoby, který ji určitým způsobem popisuje. V průběhu metaforizace utváří gramatický význam odpovídající hodnocení a pragmatické významy. Kvůli genderovým asociacím, které jsme si vytvořili velmi dávno, vede použití forem ženského rodu v označování mužů k utváření negativního hodnocení právě na základě přirovnávání muže k ženě. Mužské formy pro ženy jsou používány při kladném i záporném hodnocení: kladně je vnímáno přirovnávání ženy k muži v souvislosti se silnou osobností, negativně pak v souvislosti s hrubým chováním a rysy, které jsou s ženskostí v rozporu. Dá se také pozorovat jistá nadřazenost pojmů (např. ‚v sukni‘ s mužem nebývá spojováno). Analýza konstrukcí v současné žurnalistice potvrzuje ve zkoumaných modelech vysoký výskyt užití metaforizované formy vlastního jména mužského rodu pro ženu, kdežto k přenesenému používání vlastních jmen ženského rodu na muže téměř nedochází.
Journal
Year
Volume
60
Issue
2
Pages
221-232
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.d53facff-b460-4e11-abdd-b82421afc070
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.