Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 66 | 6 | 466-488

Article title

Od císaře k oráči a zase zpět : panovnické cykly ve Starém královském paláci na Pražském hradě

Authors

Content

Title variants

EN
From emperor to ploughman and back again : cycles of rulers in the old royal palace at Prague castle

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Ve Starém královském paláci na Pražském hradě vznikaly ve středověku a raném novověku panovnické cykly, jejichž smyslem bylo potvrdit legitimitu vládnoucího panovníka. Asi kolem roku 1360 vznikl velký cyklus světových vládců, který nechal v trůnním sále umístit Karel IV. poté, co byl v roce 1355 v Římě korunován císařem. Dva nápisy nalezené v okenních nikách na jižní straně označovaly deskové obrazy císaře Lva IV. a Karla III. Tlustého, přitom druhý z nich nesl pořadové číslo 81. Podle toho lze určit, že cyklus běžel po směru hodinových ručiček a jižní stěna sálu jej dělila asymetricky. To znamená, že velká část se nacházela na východní a severní straně, kde byl vstup do sálu a začátek cyklu. Česky psaný rukopis v třeboňském archivu (A 7) vznikl podle ztraceného latinského originálu, který asi byl podkladem pro sestavení cyklu a lze jej tak podle něho rekonstruovat. Celkem asi 104 desek bylo podobně velikých jako desky v kapli sv. Kříže na Karlštejně a vzhledem k tomu, že mistr Theodorik jako císařský malíř vlastnil roku 1359 dům na Hradčanech, je možné, že jej se svojí dílnou provedl. Během stavby Vladislavského sálu cyklus zanikl, nový vytvořil na jiném místě patrně v roce 1502 malíř Hans, tedy snad Hans Elfelder (Efeldar). Cyklus byl umístěn v předpokoji královského apartmá v západním křídle paláce a představoval české vládce počínaje Přemyslem Oráčem. Zanikl po požáru v roce 1541, je ale znám z kodexu, který dal vytvořit Jan Zajíc z Házmburku (ÖNB, Cod. 8043). V roce 1548 navrhl stavitel a sochař krále Ferdinanda I. obnovení tohoto cyklu ve Vladislavském sále, přičemž cyklus měly lemovat znaky Řádu zlatého rouna, tak jako v letohrádku v Královské zahradě. Velkolepý návrh, čítající vedle panovníků sto figur v klenbě, nebyl z finančních důvodů přijat a místo něho se v roce 1561 začalo s velmi redukovaným cyklem, čítající asi jen 17 panovníků na západní fasádě křídla Sněmovny. Pro špatnou techniku a kvalitu byla práce ještě před dokončením zastavena a malby zabíleny. Nebyly realizovány ani následné návrhy pro interiér Sněmovny, a tak palác zůstal bez panovnického cyklu. Až Rudolf II. v novém hradním paláci měl několik cyklů, byly to však již jen cykly císařské.
EN
In the Old Royal Palace in the Middle Ages and early Modern Age cycles of rulers evolved, the idea of which was to confirm the legitimacy of the ruling monarch. Around 1360 Charles IV, after being crowned Emperor in Rome in 1355, had a large cycle of world rulers placed in the Throne Room. Two inscriptions found on the south side designated the panel paintings of Emperors Leo IV and Charles III the Fat. According to this it is possible to determine that the cycle ran clockwise and probably began next to the entrance to the hall on the north side.. The basis for its compilation was probably a list, stored now in the Třeboň archive (A 7). The panels, possibly 104 in all, were of a similar size to the panel paintings in the Holy Cross Chapel at Karlstein Castle and possibly also executed by Master Theodoricus and his workshop. During the construction of the Vladislav Hall the cycle vanished, but a new one was created elsewhere, evidently in 1502 by a painter named Hans, perhaps Hans Elfelder. The cycle was placed in the antechamber of the Royal Apartment in the west wing of the Palace and represented Czech rulers, beginning with Přemysl the Ploughman. It perished following the fire in 1541, but we know of it from the codex created by order of Jan Zajíc of Házmburk (ÖNB, Cod. 8043). In 1548 Paolo della Stella, the architect and sculptor of King Ferdinand I, proposed the renovation of this cycle in the Vladislav Hall, where the cycle was to be bordered by the symbols of the Order of the Golden Fleece. The splendid design, comprising forty rulers and a hundred figures in the vaulting, was not adopted for financial reasons and in its place a greatly reduced cycle was started in 1561, consisting of perhaps only seventeen monarchs on the west façade of the wing of the New Office of the Land Rolls. Because of improper technique, the work was stopped before it was even completed and the paintings were whitewashed over. Subsequent proposals for the interior of the Old Diet were not realised either and so the Palace remained without its cycle of rulers. It was not until the arrival of Rudolf II in the new Castle Palace that there were several cycles, but these comprised emperors only.

Keywords

Journal

Year

Volume

66

Issue

6

Pages

466-488

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.d62b38aa-07ae-4ff1-a67e-0d672a4dd8ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.