Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 65 | 3 | 418-428

Article title

Předválečná epizoda Otakara Theera : reflexe tvorby a strategie

Authors

Content

Title variants

EN
Otakar Theer’s prewar episode : reflections of creative work and strategy

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Stať, opírající se především o archivní prameny i o publikované texty programové povahy, zkoumá místo básníka Otakara Theera v rámci tzv. předválečné moderny v letech 1911-1914, zejména ve srovnání názorů na tvorbu a strategií realizovaných v literárním poli. Ukazuje, že zrod projektu Almanachu na rok 1914 je dán nejen částečnou kompatibilitou programů, ale především strategickým spojenectvím, jež má neznámým autorům zabezpečit publikační prostor a Theerovi potvrdit význam jeho poetických experimentů jako impulsu pro proměnu celé soudobé české lyriky. Zatímco tato Theerova strategie se jeví jako konstantní a vede k potlačování rozporů uvnitř skupiny (byť je Theer v neveřejných textech velmi zajímavě reflektuje), u mladých autorů (bratři Čapkové, J. Kodíček) jsou naopak rozpory vyhrocovány s tím, jak tato skupina po neúspěchu Almanachu zaujímá strategii radikální subverze dosavadního sémantického pořádku v literatuře, v tom i odmítnutí dosavadního dostředivého, individualistického konceptu tvorby, jejž se Theer snaží přes všechny experimenty s tvarem a epistemikou nakonec zachránit.
EN
This paper, based primarily on archive sources and on published texts of a programmatic nature, examines the place of poet Otakar Theer within the framework of ‘prewar modernism’ between 1911 and 1914, particularly in a comparison of opinions on creative work and the strategies implemented in the literary field. It shows that the inception of the 1914 Almanach project was based not only on the partial compatibility of the programmes, but above all on the strategic alliance that was to provide unknown authors with publication space and to confirm for Theer the importance of his poetic experiments as motivation for a transformation in Czech lyricism as a whole at that time. Whereas Theer’s strategy appears consistent, leading to the suppression of conflicts within the group (even though Theer reflects them in a very interesting manner in his private texts), the conflicts among the young authors (e.g. the Čapek brothers and Kodíček) are aggravated because following the failure of Almanach, this group adopted a strategy to radically subvert the previous semantic order within literature, rejecting the previous centripetal, individualistic conception of creative output, which Theer ultimately attempted to salvage despite all his experiments with form and epistemics.

Year

Volume

65

Issue

3

Pages

418-428

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.d6ada399-e44b-49e8-8572-1a798c074719
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.