PL EN


Journal
2015 | LXIII | 3 | 182-203
Article title

Complexity and Contradition in Central European Radical Archutecture : Experiments in Art and Architecture in the 1970s

Content
Title variants
CS
Složitost a protiklad ve středoevropské radikální architektuře  : Experimenty v umění a architektuře v sedmdesátých letech 20. století
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses the visionary or ‘radical’ approach to architecture in East-Central Europe. Examining art and architecture in Poland, Czechoslovakia, Hungary and Romania in the 1970s, the author seeks to answer a number of questions about the nature of the experiments non-architects were conducting in art and architecture in the Eastern Bloc. Did experimental architecture represent a homogeneous movement in the region in the 1970s? Did architectural projects of that period share any characteristics and objectives in common across the region? Were those projects distinct from similar work being created in Western Europe at the same time? The article highlights several projects that demonstrate the existence of formal links between the art and architecture in Eastern Europe and that in the West. The conceptual, substantial, and semantic convergences and divergences between Eastern and Western architectural projects are analysed and ultimately reveal the unique aspects of East European architecture. The article offers a critical reflection on architecture in the context of an authoritarian political system. The focus in examining architectural projects in Eastern and Central Europe is on the relationship between the formal language of architecture and its ideological, political, and social connotations.
CS
Článek se zabývá otázkou existence vizionářského nebo „radikálního“ přístupu k architektuře ve středovýchodní Evropě. Za pomoci příkladů umělecké a architektonické tvorby sedmdesátých let z Polska, Československa, Maďarska a Rumunska hledá odpovědi na otázky týkající se charakteru pokusů, které podnikali v umění a architektuře východního bloku „nearchitekti“. Mohli bychom mluvit o homogenním hnutí experimentální architektury v této oblasti v sedmdesátých letech? Měly architektonické projekty tohoto období společné charakteristiky a cíle? Lišily se projekty od podobných návrhů vytvářených v západní Evropě v téže době? Nejdříve představujme několik příkladů, které ukazují formální souvislosti mezi východoevropskými architektonickými koncepcemi a projekty některých západních architektů a umělců. Poté podrobně analyzujme koncepční, substanciální a sémantické sbližování i rozdíly mezi architektonickými projekty z Východu a Západu. Na závěr poukazujeme na originální charakter východoevropské architektury. Článek předkládá kritickou reflexi architektury vnímané v kontextu autoritářského politického systému. Při zkoumání architektonických projektů z východní a střední Evropy se zaměřuje především na vztah mezi formálním jazykem architektury a jeho ideologickými, politickými a sociálními konotacemi.
Keywords
Journal
Year
Volume
Issue
3
Pages
182-203
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.d7b85938-72b7-41c7-8222-4d324280e9af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.