PL EN


2017 | 11 | 2 | 16-33
Article title

Stereotypy v kontextu

Content
Title variants
EN
Stereotypes in a context
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Ve studii jsme testovali několik hypotéz týkajících se vlivu kontextu na stereotypy. První z nich se týká explicitních stereotypů. Podle ní budou respondenti uvádět u Čechů příznivější atributy, bude-li seznam obsahovat pouze kategorie Čechů a Romů, než budou-li v něm rovněž některé kategorie, které jsou hodnoceny příznivěji než Češi. Další hypotéza se týkala vlivu kontextu na implicitní stereotypy. Podle ní bude při použití Testu implicitních asociací (IAT; Greenwald et al., 1998), kdy dochází ke srovnávání dvou kategorií, zjištěn větší rozdíl mezi postoji k Čechům a k Romům než při použití techniky afektivního primingu BFP (Fazio et al., 1995), kdy ke srovnávání nedochází. Poslední dvě hypotézy se týkají konsenzuálních stereotypů. Podle první z nich se obsahy konsenzuálních stereotypů nebudou krýt s obsahem osobního stereotypu žádného respondenta, podle druhé budou valence konsenzuálních stereotypů více polarizované než průměrné valence osobních stereotypů. Kontext bude mít na konsenzuální stereotypy obdobné účinky jako na stereotypy osobní. Výzkumu se zúčastnily dva soubory (N1 = 86, N2 = 201) dospělých jedinců. K měření explicitních stereotypů jsme použili techniku otevřeného formátu. Jedna skupina uváděla atributy příslušníků dvou kategorií, druhá atributy příslušníků dvanácti kategorií. Konsenzuální stereotyp definujeme jako množinu deseti nejčastěji uvedených atributů. K měření implicitních postojů jsme použili Test implicitních asociací a techniku afektivního primingu BFP. Výsledky obou šetření v souladu hypotézami ukazují, že odpovědi respondentů jsou ovlivněny v očekávaném směru kontextem a že obsahu konsenzuálního stereotypu neodpovídal obsah osobního stereotypu žádného respondenta. Kontext se prosadil při použití explicitních i implicitních technik. Současně se ukázalo, že kontext má obdobné, ale ne identické účinky na osobní i na konsenzuální stereotypy.
EN
In the study we tested some hypotheses concerning the influence of a context on stereotypes. Our first hypothesis concerns explicit stereotypes. According to it Czech respondents will ascribe to their own category more positive attributes if a list of categories will include only Czech and Roma people than when it will include also some categories which are more positively evaluated than Czechs. The next hypothesis concerns implicit stereotypes. According to it when using IAT (Implicit Association Test; Greenwald et al., 1998), where there are compared two categories, we will ascertain a more profound difference between attitudes to Czech and Roma people than when we use BFP (Bona Fide Pipeline; Fazio et al., 1995), in which there is no such a comparison. Our next two hypotheses concern consensual stereotypes. According to one of them the content of a consensual stereotype will overlap with content of a no personal stereotype. According to the other, the valences of consensual stereotypes will be more polarized than the mean valences of personal stereotypes. The context will have similar influences on consensual and personal stereotypes. In our two researches there took part two samples (N1 = 86, N2 = 201) of adult members. To ascertain the content of explicit stereotypes we used an open-form technique. The first sample adduced attributes of members of two categories, the second sample adduced attributes of members of twelve categories. We define the consensual stereotype as a set of ten most often cited attributes. To measure implicit stereotypes, we used IAT and BFP. Results show that responses of the respondents were influenced by context in the directions expected. The content of no personal stereotype overlapped with the content of any consensual stereotype. The context had influence on both explicit and implicit measures. At the same time it was found that context had on personal and consensual stereotypes similar, but not identical influences.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
16-33
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.d7e9dae5-b938-4707-a266-04f42b721b5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.