Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 2 | 217-220

Article title

Je univerzalita přísně střežených hodnot lidství v Evropě ohrožena?

Content

Title variants

EN
Is te universality of high values of humanity endangered in Europe?

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek nastiňuje úskalí, která provázejí možnou akceptaci náboženských norem z jiného civilizačního okruhu současnými právními systémy evropských zemí, a to se zřetelem k jejich pevně ukotveným civilizačním zásadám, determinovaným právně, kulturně a nábožensky. Na základě srovnání ústředního dokumentu, který v moderní historii předznamenal dnešní univerzální právní pojetí lidských práv a svobod v evropských právních systémech, s jeho regionální modifikací v jiném, autorem zvoleném, civilizačním okruhu, se příspěvek kriticky vyslovuje k hypotéze vzájemné právní kompatibility. V tomto kontextu odkazuje zejména na Listinu základních lidských práv a svobod, která se stala neodmyslitelnou součástí většiny evropských právních řádů.
EN
The paper describes the difficulties which go along with the possible acceptance of religious standards from other civilization circle by the current legal systems of European countries, taking into account their firmly established civilization principles, legally, culturally and religiously determined. Based on the comparison of the focal documents, which reflect the current universal concept of human rights and freedoms in European legal systems the paper critically speaks about the hypothesis of mutual legal compatibility with the regional modification of such documents and in the respective, as chosen by the author, civilization circle. In this context, it refers mainly to the Charter of Fundamental Rights which has become an essential part of the majority of European legal orders.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.d868fdaf-ebc2-4450-9934-48e6c53e1cb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.