Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 155 | 11 | 982-998

Article title

Správny súdny poriadok a možnosti alternatívneho riešenia sporov

Content

Title variants

EN
Administrative law procedures and alternative dispute-settlemen

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Kontinuálny nárast agendy prejednávanej súdmi v správnom súdnictve má za následok neúmerné predlžovanie celkovej dĺžky súdneho konania, ktoré sa takto stáva z hľadiska ochrany verejných subjektívnych práv účastníkov konania neefektívnym a často neúčinným. Správny súdny poriadok, ktorý jako nový procesný kódex pre oblasť správneho súdnictva nadobudne účinnosť v júli 2016 si za jeden z cieľov kladie vytvorenie podmienok pre rýchlejšie, hospodárnejšie a tým aj účinnejšie a efektívnejšie konanie súdov.Nástrojmi pomáhajúcimi zrýchleniu súdnych konaní elimináciou nadbytku rozhodovanej agendy správnych súdov by mohli byť aj prostriedky alternatívneho riešenia sporov. Článok analyzuje vybrané alternatívne riešenia prezentované Odporúčaním Výboru ministrov Rady Európy Rec (2001)9, pričom tieto konfrontuje s novou právnou úpravou správneho súdnictva v Slovenskej republike.V závere článku autor konštatuje, že priestor, ktorý sa pri príprave novej komplexnej kodifikácie rozhodovania v správnom súdnictve otvoril širšiemu využitiu prostriedkov alternatívneho riešenia sporov ostal z veľkej časti nevyužitý. Táto skutočnosť môže mať v spojení s absenciou súvisiacej právnej úpravy v predpisoch regulujúcich postup správnych orgánov v správnom konaní za následok, že očakávaný efekt v podobe zrýchlenia súdneho konania dosiahnuteľný využitím prostriedkov alternatívneho riešenia sporov sa v konečnom dôsledku nedostaví.
EN
The continuous growth of agenda of administrative judiciary bodies results in disproportionate delays in the overall duration of court proceedings with the proceedings becoming ineffective and, oftentimes, also inefficient in terms of parties to the proceedings and their rights. The Administrative Procedure Code which, as a new procedural code applicable to administrative judiciary, becomes effective in July 2016 aims, inter alia, to form conditions allowing for faster, more economical and, thus, more efficient court procedures.Means of alternative disputes resolution could represent one of the tools contributing to the speeding up of court proceedings by eliminating the excess of administrative courts agenda. This paper analyses particular alternatives to litigation presented by the Recommendation Rec (2001)9 of the Council of Europe Committee of Ministers while confronting them with the new administrative judiciary legislation in the Slovak Republic. The author of the paper concludes that the space which has opened up during the drafting of the new comprehensive administrative courts adjudication codification for a wider utilisation of alternatives to litigation has been mostly left unused. This fact, connected with the absence of relevant regulations governing the procedures to be adhered to by administrative bodies in administrative proceedings, can potentially result in the situation when the anticipated effect represented by the speeding up of court proceedings secured, inter alia, by alternative means of disputes settlement is not achieved.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.d8c10eac-5acd-4e42-b303-422527436880
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.