PL EN


2019 | 106 | 1 | 107-126
Article title

Setkávání na okrajových scénách  : Průsečíky politického a subkulturního radikalismu v polistopadovém Česku

Content
Title variants
EN
Meeting on the fringe scenes : intersections between political and subcultural radicalism in post-revolution Czechia
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The article focuses on the interaction between subcultural styles and political radicalism in Czechia after 1989. Using two case studies, from the anarcho-autonomist milieu and the extra-parliamentary extreme right, it looks at the relation of the radical political movement with youth musical subcultures (in the case of the extreme right, the skinhead subculture, in the case of the anarchists, above all punk and freetekno). In both milieus it identifies four key moments: 1) the important role played by subcultures in the rise of a political environment, 2) attempts to reflect the subculture as limiting, and to leave its limits behind, 3) the transmutation of subcultural styles and 4) ensuing hybridisation. We show that attempts to leave behind the subcultural environment were not successful, but that interconnection in the subculture environment led to tension, movements of crisis and differentiation between the various scenes.
CS
Článek se zaměřuje na interakci subkulturních stylů a politického radikalismu v Česku po roce 1989. Na dvou případech anarchoautonomního milieu a mimoparlamentní krajní pravice zkoumá situaci radikálního politického hnutí výrazně propojeného s hudebními subkulturami mládeže (v případě krajní pravice jsou to skinheads, v případě anarchistů zejména punk a freetekno). V obou prostředích identifikuje čtyři klíčové momenty: 1) důležitou roli subkultur při vzniku politického prostředí 2) snahy reflektovat subkulturu jako omezení a opustit její limity 3) obměnu subkulturních stylů 4) vyústění do hybridizace. Ukazujeme, že snahy opustit subkulturní prostředí nebyly úspěšné, ale i propojení se subkulturním prostředím se vyvíjelo směrem k napětím, krizovým momentům a diferenciaci jednotlivých scén.
Year
Volume
106
Issue
1
Pages
107-126
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Český lid, redakce, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.dd516f76-7ac8-4a4f-b630-cf0a322bdbd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.