PL EN


2018 | 65 | 12: Homiletyka | 45-57
Article title

Eschatologia chrześcijańska jako treść homilii

Authors
Title variants
EN
Christian Eschatology in a Homily’s Contents
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Eschatology in a homily is not simply a transfer of doctrine about the earth and mankind’s end. Preaching a homily containing eschatology is also proclaiming the mystery of Christ, who has inaugurated the end times. A homily must show how these final times have become a reality in the celebration of the liturgy, and a call to become part of this novel Kingdom of God by participating in the Christian ethos of the Holy Trinity and acting in accord to the ways of God. Therefore, eschatology not only concerns the future, but also the present – it concerns the liturgy, life and morality. Thanks to such a combination of these two realities, a Christian discovers the deeper dimension of his existence – he discovers its meaning and is strengthened in the hope of the full realization of the Kingdom. Eschatological hope does not diminish the significance of earthly responsibility, but rather gives us new motives for completing them.
PL
Eschatologia w homilii to nie tylko przekaz doktryny o ziemskim kresie człowieka i świata. Homilijne głoszenie treści eschatologicznych to także przepowiadanie misterium Chrystusa, w którym zostały zainaugurowane czasy ostateczne; to pokazywanie, jak owe ostateczne czasy stają się rzeczywistością w celebracji liturgicznej; to wezwanie do włączenia się w ową nowość królestwa Bożego poprzez partycypację chrześcijanina w etosie Trójcy Przenajświętszej i postępowanie według obyczajów Bożych. Eschatologia dotyczy zatem nie tylko przyszłości, lecz także teraźniejszości – dotyczy liturgii, życia i moralności. Dzięki takiemu powiązaniu tych dwóch rzeczywistości chrześcijanin odkrywa głębszy wymiar swej egzystencji – odkrywa jej sens i jest umocniony w nadziei na pełną realizację Królestwa. Nadzieja eschatologiczna nie pomniejsza bowiem znaczenia obowiązków ziemskich, ale raczej daje nowe motywy do podjęcia ich realizacji.
Contributors
 • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, standyk@kul.pl
References
 • Corbon J., Liturgia. Źródło wody życia, W drodze, Poznań 2005.
 • Czerwik S., Misterium Adwentu i Narodzenia Pańskiego na tle prefacji, „Liturgia Sacra” 3-4 (1996), s. 5-21.
 • Durrwell F.X., Eucharystia sakrament paschalny, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987.
 • Dyk S., Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2016.
 • Gelineau J., L`omélie, forme plénière de la prédication, „La Maison – Dieu” 82 (1965), s. 29-42.
 • Greshake G, Życie silniejsze niż śmierć. O nadziei chrześcijańskiej, W drodze, Poznań 2010.
 • Hahn S., Moc słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa liturgii, Wydawnictwo „Salwator”, Kraków 2010.
 • Hryniewicz W., Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, t. 3: Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata, Lublin 1991.
 • Irla S., Jak mówić o śmierci, nieśmiertelności i zmartwychwstaniu, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 175-187.
 • Jagodziński M., Jak dzisiaj mówić o sądzie, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, red. W. Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2002, s. 189-203.
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne, Pallottinum, Poznań 2015.
 • Kudasiewicz J., Królestwo Boże, w: Słownik teologiczny, t. 1, red. A. Zuberbier, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1985, s. 261-263.
 • Magnani P., L`omelia, attualizzazione della Parola, „Liturgia” 44(2009), nr 6, s. 79-99.
 • Malina A., List do Hebrajczyków. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018.
 • Maloney G.A., Chrystus kosmiczny, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
 • Migut B., Teologia liturgiczna. Próba systematyzacji, w: Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w teologii, red. Tenże, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 13-26.
 • Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 1, Wydawnictwo M, Kraków 2007.
 • Ratzinger J., Śmierć i życie wieczne, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983.
 • Romaniuk K., Eschatologia w Nowym Testamencie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1985, kol. 1109-1111.
 • Schönborn Ch., Przebóstwienie, życie i śmierć, W drodze, Poznań 2001.
 • Sobieraj E., Homilia w katolickiej teologii posoborowej, w: Eucharystia w duszpasterstwie, red. A.L. Szafrański, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997, s. 165-253.
 • Strzelecka K., Eschatologia w teologii, w: Encyklopedia Katolicka, t. 4, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1985, kol. 1111-1113.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-000f365f-6abf-4556-adaa-eaf2682c558a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.