PL EN


2015 | 4 (17) nr 2 | 101-117
Article title

Znaczenie okresu propedeutycznego w formacji kandydatów do kapłaństwa

Title variants
EN
The meaning of propedeutic period in the formation of candidates for priesthood
FR
L’importance de la période propédeutique dans la formation des candidats au sacerdoce
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie roli okresu propedeutycznego w Kościele partykularnym, w formacji kandydatów do kapłaństwa. Okres propedeutyczny jest odpowiedzią na postanowienie ojców soborowych aby formację seminaryjną dostosować do potrzeb Kościołów partykularnych. Pastores dabo vobis pokazuje konieczność wprowadzenia takiego okresu. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego wydaje dokument informacyjny w celu pokazania istniejących modeli i zainspirowania do nowych badań. Głównym zadaniem okresu propedeutycznego jest uzupełnienie braków w aspekcie formacji duchowej, ludzkiej i intelektualnej. W związku z różnorodnością potrzeb duchowych i psychicznych w poszczególnych Kościołach prawodawca pozostawia biskupowi diecezjalnemu swobodę w zorganizowaniu tego okresu. Konferencja Episkopatu Polski uznała konieczność wprowadzenia tego okresu we wszystkich polskich diecezjach i określiła podstawowe jego zadania pozostawiając biskupowi diecezjalnemu sposób realizacji.
EN
The aim of the article is to show the role of propedeutic period in the particular Church, in the formation of candidates for priesthood. The propedeutic period is a response to the decision of the Fathers of Vatican Council to seminary formation adapted to the needs of the particular Church. Pastores dabo vobis shows the need for this period. The information document of Congregation for Catholic Education seems to show existing models and inspire new research. The main task of the propedeutic period is to compensate for shortcomings of spiritual, human and intellectual formation. Due to the diversity of spiritual and psychological needs of particular churches the legislature offers freedom of organize leaves it at the discretion of the diocesan bishop. Polish Bishops’ Conference recognized the need for this period in all Polish dioceses and identified its basic tasks, and entrusted their implementation into the hands as the diocesan bishop to carry out.
Contributors
 • wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej; ul. Poniatowskiego 2, 05-281 Urle, Polska, piotrwie@op.pl
References
 • Biskup, Marian. 1995. „Annus propedeuticus w formacji seminaryjnej – eksperyment czy konieczność?.” Ateneum Kapłańskie 3(505), nr 85(120): 470-474.
 • Góralski, Wojciech. 2004. „Współistnienie i współdziałanie wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych.” W Polskie Seminaria Duchowne na początku nowego tysiąclecia. Zagadnienia wybrane, red. Krzysztof Pawlina, 63-95. Warszawa: Drukarnia Loretańska.
 • Krukowski, Józef. 2005. „Święci szafarze, czyli duchowni.” W: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny, red. Józef Krukowski, 54-117. Poznań: Pallottinum.
 • Molano, Eduardo. 2011. „Osoby prawne.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 137-146. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Pawlina, Krzysztof. 2002. Kandydaci do kapłaństwa trzeciego tysiąclecia. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.
 • Pawluk, Tadeusz. 1985. „Wychowanie duszpasterskie w seminariach duchownych w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2:61-72.
 • Rincón-Pérez, Tomás. 2011. „Święci szafarze, czyli duchowni.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 223-274. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Selejdak, Ryszard. 1998. „Koncepcja okresu propedeutycznego w świetle najnowszego dokumentu Kongregacji Wychowania Katolickiego.” Niedziela. Dodatek Akademicki seria T, nr 14:2-4.
 • Selejdak, Ryszard. 2013. Stawać się i być kapłanem Chrystusa. Częstochowa: Kuria Metropolitalna–Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
 • Sobański, Remigiusz. 2003. „Osoby fizyczne i prawne.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. I: Księga I. Normy ogólne, red. Józef Krukowski, 163-201. Poznań: Pallottinum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0014314c-cc7a-4cdc-974b-9c67f1ddde85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.