PL EN


2018 | 529 | 296-306
Article title

Wolność jako stymulanta wymiany

Content
Title variants
EN
Freedom as a booster of exchange process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano dyskurs o poszukiwaniu kompromisu pomiędzy sprawiedliwością a efektywnością w kontekście instytucjonalnego ograniczania przez imperium, którym jest państwo, wolności jednostki w należącej do niej sferze dominium. Wskazano na uwarunkowania konieczne do uzyskania przymiotu efektywności ograniczeń, które – mimo że wkraczają w obszar wolności gospodarowania – mogą przyczynić się do dobrobytu grupy i dodatnio wpływać na proces wymiany. Pokazano również zastosowanie, posiadających neoklasyczny rodowód, narzędzi mikroekonomicznych w procesie ekonomicznej analizy instytucji oraz autorsko użyto koncepcji wiązki praw własności do wyjaśnienia podlegającej ograniczeniu wiązki swobód.
EN
The article presents a discourse about seeking a compromise between justice and efficiency. This has been explained in a context of institutionalised limitations to an individual freedom of property rights set by an imperium to an individual. Necessary determinants for the efficiency limitations have been pointed out, which – despite stepping into the area of economic freedom ‒ are able to build a welfare society and have a positive influence on the process of an exchange. Further to this, the instruments of microeconomics (originating in neoclassicism) have been shown, in a context of an economical analysis of institutions. The author also draws and applies his original theory of property rights to explain limited crew of ease.
References
 • Akerlof G.A., 2005, Explorations in Pragmatic Economics, Oxford University Press, Oxford.
 • Balcerowicz L., 2012, Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Banaszak B. (red.), 2001, Przegląd Prawa i Administracji, t. XL, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Becker G.S., 2013, Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Chodorowski J., 2002, Adam Smith 1723-1970, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Coote R., Ulen T., 2011, Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa.
 • Drużkowski M., Sokół K., 1966, Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Friedman M., Friedman R., 2009, Wolny Wybór, Aspekt, Sosnowiec.
 • Justyńska I., Justyński J., 2013, Historia myśli socjologiczno-ekonomicznej, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Mises L. von, 2011, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • Munzer R., 1990, A Theory of Property, Cambridge University Press, New York.
 • North D.C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Nowak L., 1991, U podstaw teorii socjalizmu, t. III, Nakom, Poznań.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, Dz. U. 2016, pozycja 1159.
 • Safjan M., 2003, Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej, http://trybunal.gov.pl (18.07.2018).
 • Samuel G., 2016, Epistemology and Method in Law, Routledge, New York.
 • Scitovszky T. de, 1941, A note of welfare propositions in economics, [w:] The Review of Economic Studies, vol. 9, ed. N. Kaldor, Oxford University Press, Oxford, s. 77–88.
 • Skorupka J., 2013, O sprawiedliwości procesu karnego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Stankiewicz W., 2012, Ekonomika instytucjonalna, Warszawa.
 • Tyc W., 2016, Mikroekonomiczne optimum alokacji prawa własności – próba konceptualizacji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, red. J. Harasim, Katowice, s. 146–156.
 • Zirk-Sadowski M., 2011, Wprowadzenie do filozofii prawa, Lex a Wolters Kluwer bussines, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0024700d-2054-46ce-b6f0-b046865925d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.