PL EN


2015 | 2(33) | 131-154
Article title

Polak i jego rodzina w Unii Europejskiej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Pole and her/his family in the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Contrary to most European countries, support for Polish membership of the European Union is still very high. Moreover, the level of trust towards the EU is constantly on the increase. The reason for the low level of social trust in Poland stems from the process which I term “re‑familiarisation”. This phenomenon is caused mainly by the shape of citizenship which has been accommodated in the last two decades. Its main traits consist in the withdrawal of the state and local authorities from the responsibility to guarantee basic social security. This withdrawal has recreated a “social dualism” in Poland. This dualism means that in some regions the place of the state has been successfully replaced by free market institutions, however there are also regions where these institutions are too weak to reduce this social insecurity effectively. As a consequence, where the free market is insufficient and the state absent, the Poles turns towards family ties. Since families are the main sources of security, trust is hence being built mainly within the family and other primary group frameworks which are closest. On the other hand, in tandem with the disappearance of the state from the social horizon and everyday experience of some Poles, they have begun to place their trust outside it. This outside space is the European Union, thanks to which Poles are experiencing an inflow of capital and investments as well as taking advantage of a new possibility structure brought about by the recently opened labour markets.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bakić‑Hayden M., Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia, „Slavic Review” 1995, Vol. 54, nr 4.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2004, Społeczeństwo Współczesne.
 • Berend I., History Derailed. Central and Eastern Europe in the Long Nineteenth Century, Berkeley 2002.
 • Bourdieu P., The Forms of Capital, [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, red. J. Richardson, New York 1986.
 • Buchowski M., The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother, „Anthropological Quarterly” 2006, Vol. 79, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.1353/anq.2006.0032.
 • CBOS, Komunikat z badań, BS/33/2012, Zaufanie społeczne, Warszawa, III 2012.
 • Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology” 1988, Vol. 94, Supplement, [online] http://dx.doi.org/10.2307/2780243.
 • Czapiński J., 6.3. Kapitał społeczny, „Conterporary Economics” 2013, Vol. 7, Special Issue:
 • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, s. 285, [online] http://dx.doi.org/10.5709/ce.1897‑9254.110.
 • Eisenstadt S.N., Roniger L., Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society, Cambridge 1984, Themes in the Social Sciences.
 • Esping‑Andersen G., Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, przeł. R. Włoch, Warszawa 2010, Współczesna Polityka Społeczna.
 • Esping‑Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton 1990.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przeł. A. i L. Śliwa, Warszawa– Wrocław 1997.
 • Galent M., Kapitał społeczny polskich migrantów w Belgii, czyli jak uniknąć pułapki „podwójnej nieobecności”, [w:] Współczesne polskie migracje. Strategie, skutki, reakcja państwa, red. M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa 2013, Studia Migracyjne.
 • Galent M., Trust in the Everyday Life of Guests and Hosts: Employers and Employees in Belgium, „European Review” 2008, Vol. 16, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.1017/S1062798708000410.
 • Galent M., Goddeeris I., Niedźwiedzki D., Migration and Europeanisation. Changing Identities and Values of Polish Pendulum Migrants and their Belgian Employers, Kraków 2009.
 • Galent M., Kubicki P., New Urban Middle Class and National Identity in Poland, „Polish Sociological Review” 2012, nr 3.
 • Galent M., Natanek M., Turyk E., Interesy, szanse i zagrożenia, kompetencje cywilizacyjne a postawy wobec integracji europejskiej, [w:] Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedźwiedzki, Kraków 2001.
 • Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. S. Amsterdamski, Poznań 2003.
 • Giddens A., Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2009, Socjologia Współczesna.
 • Halman L., Luijkx R., Social Capital in Contemporary Europe: Evidence from the European Social Survey, „Portuguese Journal of Science” 2006, Vol. 5, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1386/pjss.5.1.65/1.
 • Halpern D., Social Capital, Cambridge 2005.
 • Kołodziej J., Świadomość i rozumienie wartości europejskich w polskim społeczeństwie. Niepublikowane wystąpienie w ramach I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki „Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń”, Warszawa, 18‑20 IX 2014.
 • Kurczewski J., Cichomski M., Wiliński K., Wielkie bazary warszawskie. Środowisko społeczne, kultura i problem społeczny, Warszawa 2010, Obyczaje, Prawo i Polityka, Życie Codzienne.
 • Lin N., Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge–New York 2001, Structural Analysis in the Social Sciences, 19.
 • Lokalne wzory kultury politycznej. Szkice ogólne i opracowania monograficzne, red. J. Kurczewski, Warszawa 2007.
 • Mann M., The Sources of Social Power, t. 4: Globalizations, 1945‑2011, Cambridge 2013.
 • Marshall T.H., Citizenship and Social Class, [w:] Citizenship. Critical Concepts, red. B. Turner, P. Hamilton, London–New York 1994.
 • Mergel M., Pobłocki K., Wudarski M., Anty‑bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu, Warszawa 2013, Biblioteka Res Publiki Nowej.
 • Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, red. J. Kurczewska, Warszawa 2006.
 • Obszary ładu i anomii. Konsekwencje i kierunki polskich przemian, red. A. Miszalska, A. Piotrowski, Łódź 2006.
 • OECD, Public unemployment spending. [online] http://www.oecd‑ilibrary. org/social‑issues‑migration‑health/public‑unemployment‑spending/indicator/english_55557fd4‑en?isPartOf=/content/indicatorgroup/3ddf51bf‑en.
 • Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, red. E. Wnuk‑Lipiński, M. Ziółkowski, Warszawa 2001.
 • Piore M.J., Birds of Passage. Migrant Labor and Industrial Societies, Cambridge–New York 1979.
 • Polanyi K., Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Times, Boston 2001.
 • Polska lokalna wobec integracji europejskiej, red. Z. Mach, D. Niedźwiedzki, Kraków 2001.
 • Powiatowa elita polityczna. Rekrutacja, struktura, działanie, red. J. Wasilewski, Warszawa 2006.
 • Putnam D.R., Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, New York 2000.
 • Putnam D.R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. J. Szacki, Kraków 1995, Demokracja.
 • Said E., Orientalism, New York 1979.
 • Socjologia pojednania, red. J. Kurczewski, Kraków 2012, Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 • Sowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011, Horyzonty Nowoczesności, 90.
 • Stark O., Bloom D.E., The New Economics of Labour Migration, „American Economic Review” 1985, Vol. 75, nr 2.
 • Swianiewicz P. i in., Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Warszawa 2008.
 • Sztompka P., Civilizational Incompetence. The Trap of Post‑communist Societies, „Zeitschrift für Soziologie” 1993, Vol. 22, nr 2.
 • Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa 2000.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
 • Trzy Polski. Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską. EU‑monitoring III, red. J. Hausner, M. Marody, Warszawa 1999.
 • Wojakowski D., Swojskość i obcość w zmieniającej się Polsce, Warszawa 2007.
 • Wolff L., Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford 1994.
 • Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach, red. J. Kurczewska, H. Bojar, Warszawa 2009.
 • Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Poznań 2000.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0024b1d2-60ba-4527-b2e3-5cf4b90d4890
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.