PL EN


2011 | 869 | 27-41
Article title

Polityka Unii Europejskiej wobec regionów o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego

Title variants
EN
The European Union’s Policy towards Less Developed Regions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The EU’s regional policy, especially the financial assistance directed to less socially and economically developed regions in an enlarged and diversified Union of 27 member states, is a problem of both scientific and practical importance. The article focuses on theoretical foundations including the theory of regional convergence and divergence and strategy for endogenous development. It then goes on to provide critical views which have raised doubts about the effectiveness of external assistance. In this context, the EU’s programmes directed towards the development of less developed regions are very important. The author concludes that the financial assistance directed towards less developed countries and regions is legitimised and even necessary. Taking into account its scope and the scale of needs, the primary source of financial assistance should be EU funds and also the countries themselves. If greater convergence between rich and poor regions is to be achieved, a strategy for endogenous development is also needed.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, kabatd@tlen.pl
References
 • Barca F. [2009], An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, Independent Report, Brussels.
 • City and Region. Papers in Honour of Jiri Musil [2008], red. S. Wendelin, G. Grzegorz, Budrich UniPress, Opladen, Farmington Hills.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the national parliaments [2010], European Commission, The EU Budget Review, Strasbourg, 19.10.2010, COM(2010) 700.
 • Faíña J.A., López-Rodríguez J. [2004], European Regional Policy and Backward Regions. Implications Towards EU Enlargement, „European Journal of Law and Economics”, vol. 18.
 • Fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy [2004], red. M. Sapała-Gazda, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Warszawa.
 • Gorzelak G. [2009], Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, vol. 36.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010−2020: regiony, miasta, obszary wiejskie [2010], Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Pardo I. [2005], Growth, Convergence, and Social Cohesion in the European Union, „International Advances in Economic Research”, vol. 11.
 • Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki [2005], red. J. Barcz, wyd. 2, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 • Rodriguez-Pose A., Fratesi U. [2004], Między rozwojem a polityką społeczną − europejskie fundusze strukturalne w regionach Celu 1, „Studia Regionalne i Lokalne”, vol. 3.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz.U. UE z 31.07.2006, L 210/25.
 • Sarnecki P. [2009], Orientation Paper on Future Cohesion Policy, European Commission, Brussels.
 • Tsoukalis L. [1998], Nowa ekonomia europejska, Instytut Europejski, Łódź.
 • Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczne [2008], red. E. Kryńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wybrane problemy integracji europejskiej [2009], red. A. Stępniak, S. Umiński, A. Zabłocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę [2008], Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 6.10.2008, COM(2008) 616.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-003a8f2a-76d1-4346-8f81-1019b3dc1a3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.