PL EN


2018 | 1 | 101-118
Article title

Kształtowanie się opinii personelu więziennego wobec skazanych muzułmanów o odmiennych potrzebach kulturowych

Content
Title variants
EN
Formation of the opinion of prison staff towards Muslim prisoners with distinct cultural needs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest omówieniem częściowej diagnozy kultury organizacyjnej więziennictwa polskiego i litewskiego. Analizowana kultura organizacyjna obejmuje poglądy personelu oraz reguły, kształtujące sposoby reagowania na obecność muzułmanów jako skazanych, a równocześnie osób deklarujących odmienne potrzeby kulturowe. Oba systemy penitencjarne są podobne ze względu na niewielkie doświadczenia w pracy ze skazanymi muzułmanami. Także obu systemów dotyczą rekomendacje Unii Europejskiej z 2012 roku w zakresie kształtowania kompetencji kulturowych funkcjonariuszy więziennych. Tekst odpowiada na pytania: jakie są opinie funkcjonariuszy wobec muzułmanów, którzy wyrażają potrzeby związane z ich kulturą? Jaka jest statystyczna częstotliwość pojawiania się takich samych opinii? Szczególnie częstotliwość ma znaczenie dla rozpoznania kultury organizacyjnej systemu, ponieważ mówi o tendencjach, uogólnionych poglądach i regułach, jakie regulują sposoby postrzegania i reagowania na odmienne oczekiwania kulturowe. Badania terenowe obejmowały grupę 241 funkcjonariuszy w Polsce i 143 funkcjonariuszy na Litwie, były prowadzone poprzez wywiady pisemne. Analiza wyników została przeprowadzona metodą statystyczną Konfiguracyjnej Analizy Częstotliwości (CFA), która umożliwiła wskazanie liczby takich samych opinii, a każda z nich zawierała określenie sposobu działania wobec potrzeb zgłaszanych przez skazanych muzułmanów oraz motywacji do tego działania. Wnioski z badań i analiz statystycznych umożliwiły wygenerowanie tożsamych poglądów reprezentowanych w systemie przez grupy od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, wskazując zarówno na specyfikę motywacji i podejmowanych decyzji, jak i na ich rozkład. Powtarzalność tych samych (jednolitych) poglądów opisuje częściowo kulturę organizacyjną więziennictwa pod względem gotowości na kształtowanie nowych kompetencji kulturowych lub oporu wobec nich.
EN
The article discusses the diagnosis of a part of organizational culture of Polish and Lithuanian penitentiary system. Organizational culture includes here opinions expressed by the staff as well as rules shaping the way of reacting to the presence of Muslim prisoners and at the same time, persons declaring distinct cultural needs. Both penitentiary systems are similar due to limited experience in working with Muslim prisoners. Another common characteristic of the systems is the fact that European Union recommendations from the year 2012 concerning the shaping of cultural competencies of prison officers are applicable in both of them. The text aims at answering the following questions: What are the opinions of officers towards the Muslims who express the needs connected with their culture? Statistically, how often do the same opinions occur? The frequency is of particular importance for recognizing organizational structure of a system as it presents the trends, generalized views and rules regulating the way of perceiving and reacting to distinct cultural expectations. Field studies were performed on the group of 241 officers in Poland and 143 officers in Lithuania in the form of written interviews. Result analysis was performed with the use of the Configural Frequency Analysis (CFA) statistical method, which makes it possible to indicate the number of identical opinions, and each of them included the way of acting towards the needs reported by Muslim prisoners as well as motivations connected with a given way of acting. Conclusions from the performed studies and statistical research enabled the generation of synonymous opinions represented in a system by groups consisting of several dozen up to about a dozen members, thus indicating both the specific character of motivations and decisions made together with their distribution. The recurrence of the same (identical) opinions partially describes organizational culture of the penitentiary system relating to its readiness to shaping new cultural competencies or the resistance towards them.
References
 • Becci, I. & Dubler, J. (2017). Religion and Religions in Prisons: Observations from the Unites States and Europe, Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 56(2), pp. 241–247.
 • Bauman, Z. (2016). Obcy u naszych drzwi. Warszawa: PWN.
 • Beckford, J.A. & Cairns, I.C.M. (2015). Muslim prison chaplains in Canada and Britain, The Sociological Review, vol. 63, pp. 36–56.
 • Bleich, E. & Stonebraker, H. & Nisar, H. & Abdelhamid, R. (2015). Media Portrayals of Minorities: Muslims in British Newspaper Headlines 2001–2012. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 41 (6), pp. 948–949.
 • Cook, F. & Wiljison, M. (1998). Hard Cell. Liverpool: The Bluecoat Press.
 • Corbin, J. & Strauss, A.L. (2008). Basics of Qualitative Research. CA: Thousand Oaks.
 • Czykwin, E. (2007). Stygmat społeczny. Warszawa: PWN.
 • Ellison, C.G. & Boardman, J.D. & Williams, D.R. & Jackson, J.S. (2001). Religious Involvement, Stress and Mental Health. Social Forces 80(1), pp. 215–249.
 • Golka, M. (2012). Cywilizacja współczesna i globalne problemy. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Irwin, J. (1980). Prison in Turmoil. Boston: Little, Brown.
 • Konecki, K. (2009). Przedmowa do wydania polskiego. [W:] Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, pod. red. Charmaz, K. Przekł. B. Komorowska. Warszawa: PWN.
 • Korporowicz L. (2011). Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 166.
 • Leppard, D & Fielding, N. (2005). Tha Hate (News review). The Sunday Times 10 July, 1–2.
 • Pasamonik, B. (2017). Moral Panic about Refugees in Poland as a Manifestation of Cultural Transformation, Multicultural Studies vol. 1(3), pp. 87–102.
 • Mawlawi, F. (2003). Prosty wykład głównych praktyk religijnych Islamu. Przekł. Jarosław Banasiak. Białystok: Centrum Islamskie.
 • Richard, A. (2005). Bright vs. Blurred Boundaries: Second Generation Assimilation and Exclusion in France, Germany and the United States. Ethic and Racial Studies, vol. 28/1.
 • Spalek, B. & El-Hassan, S. (2007). Muslim Converts in Prison. The Howard Journal, vol. 46(2), pp. 99–114.
 • Szkudlarek, T. (2003). Pedagogika międzykulturowa. [W:] Pedagogika t. 1, pod red. Z Kwieciński, B. Śliwerski. Warszawa: PWN.
 • Thomas, J. & Zaitzow, B.H. (2006). Conning or Conversion? The Role of Religion in Prison Doping, The Prison Journal, vol. 86(2), pp. 242–259.
 • Useem, B. & Clayton, O. (2009). Radicalization of U.S. Prisoners, Criminology & Public Society, vol. 8/3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-2877
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0043121f-fbc0-483a-9b5e-624ffbb74f3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.