PL EN


2016 | 3 (362) | 276-290
Article title

Ocena zasobu informacji marketingowych będących w posiadaniu małych przedsiębiorstw w przekroju rodzaju działalności –wyniki badania

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of the Stock of Marketing Information Owned by Small Enterprises for Different Activities – Research Findings
RU
Оценка наличия маркетинговой информации, которой располагают малые предприятия, по видам деятельности – результаты исследования
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter badawczy. Celem publikacji jest ukazanie, jak posiadane informacje marketingowe oceniają przedsiębiorstwa prowadzące różne rodzaje działalności (wytwórczą, usługową, handlową) na polskim rynku, a także wskazanie różnic ocen posiadanych informacji marketingowych w przekroju wybranych cech przedsiębiorstw oraz cech obsługiwanego przez nie rynku. Bazę informacyjną formułowanych tez stanowią wyniki badań własnych przeprowadzonych przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku 2013 nt. zakresu i uwarunkowań wykorzystania marketingu przez przedsiębiorstwa. Wyniki uzyskane dla przedsiębiorstw o różnym rodzaju działalności generalnie są zbieżne. Ponad co czwarte przedsiębiorstwo deklaruje, że posiadane informacje marketingowe są w pełni wystarczające. Około 50% przedsiębiorstw deklaruje, że posiadane zasoby informacyjne są dostateczne, podobnie jak zasoby informacji o potrzebach i preferencjach – ok. 50% nabywców uważa je za w pełni wystarczające. Co czwarte przedsiębiorstwo za w pełni wystarczające uznaje zasoby informacji o: segmentowej strukturze rynku, wielkości i pojemności rynku, pozycji rynkowej i strategiach marketingowych konkurentów, znajomości firmy i jej produktów przez klienta. Co piąte przedsiębiorstwo uważa za w pełni wystarczające zasoby informacji dotyczące udziału w rynku, efektów własnych działań marketingowych, zmian w otoczeniu ogólnym i tendencji rozwojowych rynku.
EN
This is a research article. The aim of the publication is to show how the owned marketing information is evaluated by small enterprises leading different kinds of activity (productive, service, commerce) in the Polish market. The theses are formulated on the base of findings of the research conducted by the Marketing Department of the Cracow University of Economics in 2013. The subject of the research was: “The scope and conditions of marketing use by companies in Poland”. Similar are the results obtained for enterprises on different kinds of activity. Every fourth enterprise declares that owned marketing information is completely enough. Half of enterprise declares that sufficient is owned stocks of information. Half of enterprise affirms that owned information on requirements and preferences of purchasers is completely enough. Every fourth enterprise considers as completely enough stocks of information on the segments of markets, capacities of markets, strategies of marketing competitors, clients’ awareness of the firm and its products. Every fifth enterprise considers as completely sufficient the stocks of information related to the share in the market, effects of own marketing activities, changes in the overall environment, and the market developmental trends.
RU
Статья имеет исследовательский характер. Цель публикации – указать, как имеющуюся маркетинговую информацию оценивают предприятия, осуществляющие разные виды деятельности (производственную, обслуживающую, торговую) на польском рынке, а также указать отличия в оценке имеющейся маркетинговой информации по избранным чертам предприятий, а также по чертам обслуживаемого ими рынка. Информационную базу формулируемых тезисов составляют результаты собственных исследований, проведенных Кафедрой маркетинга Экономического университета в Кракове в 2013 г. по вопросу о диапазоне и обусловленностях использования маркетинга предприятиями. Результаты, полученные для предприятий с разными видами де- ятельности, в общем сходны. Более одной четверти предприятий заявляют, что имеющаяся маркетинговая информация вполне достаточна. Около 50% предприятий заявляют, что имеющиеся ресурсы информации достаточны, так же как и ресурсы информации о потребностях и предпочтениях – около 50% покупателей считают их вполне достаточными. Каждое четвертое предприятие вполне достаточным считает наличие информации о сегментной структуре рынка, объеме и вместимости рынка, рыночной позиции и маркетинговых стратегиях конкурентов, знании фирмы и ее продуктов клиентом. Каждое пятое предприятие считает вполне достаточными ресурсы информации о доле в рынке, эффектах собственных маркетинговых действий, изменениях в общей среде и тенденциях в развитии рынка.
Year
Issue
Pages
276-290
Physical description
Contributors
author
References
  • Kaczmarczyk S. (2002), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
  • Kapera K., Kuziak M., Niestrój R. (2014), Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału, (w:) Niestrój R., Hadrian P. (red.) Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-lecu gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
  • Rawski M. (2012), Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, (w:) Czubała A. (red.) Podstawy marketingu, PWE, Warszawa.
  • Sojkin B. (2009), Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0049ed32-3151-46a1-bd5d-76986d5c4be8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.