PL EN


2017 | 17 | 44 | 969-984
Article title

Employing Metrics of Effectiveness in the Capital Structure Management of an Enterprise

Authors
Content
Title variants
PL
Wykorzystanie mierników efektywności do zarządzania strukturą kapitału w przedsiębiorstwie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Effectiveness metrics can be employed in the management of capital structure in an enterprise understood as a relationship between equity and liabilities on which interest is paid. In using the measures, it is possible to analyze and evaluate capital structure, and also to strive for its optimization. An optimal capital structure reduces the weighted average cost of capital, thus affecting the increase in the enterprise value. Determining capital structure is one of the elements involved in the finance strategy employed in an enterprise. The measures relating to capital structure that are most frequently applied include: measures based on the criterion of the value of equity, capital structure indicator, degree of financial leverage, return on equity and weighted average cost of capital. The paper’s objective is to determine the relevance of effectiveness measures in the capital structure-shaping process. It is written drawing on specialist literature covering the topics discussed. Moreover, an analysis, in the form of a case study, is conducted with regard to selected enterprise effectiveness measures relating to determining capital structure. The said analysis is conducted based on the consolidated financial statement of Ursus S.A., a joint stock company, over the period of 2014-2016.
PL
Mierniki efektywności mogą zostać wykorzystane do zarządzania strukturą kapitału w przedsiębiorstwie, rozumianą jako relację pomiędzy kapitałem własnym a zobowiązaniami, od których płacone są odsetki. Dzięki ich zastosowaniu można dokonać analizy i oceny struktury kapitału a także dążyć do jej optymalizacji. Optymalna struktura kapitału minimalizuje średni ważony koszt kapitału, a tym samym wpływa na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Kształtowanie struktury kapitału jest jednym z elementów strategii finansowania w przedsiębiorstwie. Najczęściej stosowane mierniki, związane ze strukturą kapitału to: wskaźniki oparte na kryterium wartości kapitałów, wskaźnik struktury kapitału, stopień dźwigni finansowej, rentowność kapitałów własnych oraz średnioważony koszt kapitału. Celem artykułu jest określenie znaczenia mierników efektywności w procesie kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa. Artykuł został napisany w oparciu o literaturę fachową z zakresu omawianych zagadnień. Ponadto została dokonana analiza wybranych mierników efektywności przedsiębiorstwa, związanych z kształtowaniem struktury kapitału, przedstawiona w formie studium przypadku. Powyższa analiza została przeprowadzona na podstawie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego spółki Ursus S.A. w latach 2014-2016.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
969-984
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • WSB Universities, Wroclaw, Poland
redactor
References
 • Barbachowska, B. (2014). Metodologiczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 4 (304): 45.
 • Bielawska, A. (2009). Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Bielski, M. (2002). Podstawy teorii, organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Duliniec, A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, Warszawa: PWE, Warszawa.
 • Frydenberg, S. (2011). Capital Structure Theories and Empirical Tests: an Overview. In: Kent H. Baker; Gerald S. Martin. Hoboken, New Jersey (ed.). Capital Structure and Corporate Financing Decisions. J. Wiley and Sons.
 • http://www.bankier.pl. Accessed 30 May 2017.
 • http://www.biznesradar.pl. Accessed 18 May 2017.
 • http://www.inwestycjegieldowe.com. Accessed 15 May.2017.
 • Jaki, A. (2012). Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Łach, K. (2012). Kierunki badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe PTE 12.
 • Micherda, B. (2012). Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: PWN.
 • Micherda, B.; Górka, Ł.; Szulc, M. (2010). Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin.
 • Motylska-Kuźma, A.; Wieprow, J. (2013). Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
 • Myers, Stewart C. (1984). The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance 39(3): 575-592.
 • Pomykalska, B.; Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 • Sierpińska, M.; Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Warszawa: PWN.
 • Stoner, J. (1994). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 • Szczepański, J.; Szyszko, L. (ed.). (2007). Finanse przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Szczęsny, W. (2014). Przesłanki wyboru struktury kapitału – artykuł dyskusyjny. Finanse – problemy – decyzje 2014 2. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Wasylkowska, M. (2013). Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod analizy fundamentalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 760. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia 59.
 • Wilczyński, R. (2014). Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 803. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia 66.
 • Wnuczak, P. (2011). Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej w procesie optymalizacji struktury kapitału przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 640. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia 38.
 • Wrzosek, S. (2005). Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw. In: Dudycz T.(ed.). Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe AE we Wrocławiu 1060.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00529563-e990-4f23-aab1-693a612a7bd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.