PL EN


2017 | 6 | 4 | 86-99
Article title

Otwarcie krajowych rynków kolejowych przewozów pasażerskich a usługi publiczne

Content
Title variants
EN
The opening of domestic passenger rail markets and public services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2016 roku ostatecznie przyjęto czwarty pakiet kolejowy. Czwarty pakiet kolejowy kończy proces stopniowego otwierania rynku kolejowych przewozów pasażerskich w UE na konkurencję. Ustanawia on ogólne prawo dla przedsiębiorstw kolejowych utworzonych w jednym z państw członkowskich UE do wykonywania wszystkich rodzajów przewozów pasażerskich na całym terytorium Unii. Tym samym pakiet wprowadza otwarty dostęp do infrastruktury kolejowej dla krajowych przewozów pasażerskich (konkurencja na rynku). Czy oznacza to, że konkurencja w formule otwartego dostępu rzeczywiście się rozwinie? Istotną barierą wejścia na rynek pasażerskich przewozów kolejowych dla operatorów działających w formule otwartego dostępu mogą być przewozy wykonywane w ramach zobowiązania do świadczenia usług publicznych, określone, powierzone i finansowane przez władze krajowe. W artykule przeanalizowano nowe przepisy unijne dotyczące otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję przez pryzmat braku precyzyjnej definicji usługi publicznej w transporcie kolejowym w prawie UE.
EN
In 2016, the fourth railway package has finally been adopted. The fourth railway package completes the process of the gradual opening of the rail passenger market in the EU. It establishes the general right for railway undertakings established in one member state to operate all types of passenger services everywhere within the EU. Thus, the package introduces open access to railway infrastructure for domestic passenger services (competition in the market). Does it really mean that open access competition will develop? However, services provided under public services obligation (as defined, entrusted and financed by national authorities) might be an important barrier to entry in the rail passenger market for open access operators. This article will examine the new EU legislation regarding the opening of the domestic passenger rail market through the prism of the absence of a precise EU definition of what constitutes a public service in railway transport.
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
86-99
Physical description
Dates
published
2017-06-30
printed
2017-06-30
Contributors
 • Doktor nauk prawnych; kierownik Laboratorium Transportu Kolejowego i Publicznego Transportu Zbiorowego oraz koordynator sektora transportu kolejowego w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; adiunkt na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania; uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji; zawodowo związany z administracją rządową, w której obecnie zajmuje się obsługą prawną procesu wydatkowania środków europejskich
References
 • Beckers, T., von Hirschhausen, C., Haunerland, F. i Walter M. (2009). Long-Distance Passenger Rail Services in Europe: Market Access Models and Implications for Germany. OECDDiscussion Paper, 22(10).
 • Bergantino, A.S. (2015). Incumbents and new entrants. W: M. Finger, P. Messulam (red.), Rail Economics, Policy and Regulation in Europe. Padstow: Edward Elgar Publishing.
 • CER. (2008). European Railway Legislation Handbook. Bruksela: Community of European Railway and Infrastructure Companies, 23 September.
 • Crtozet, Y., Nash, C. i Presto J. (2012). Beyond the quiet life of natural monopoly: Regulatory Challenges ahead for Europe’s - rail sector, policy paper. Bruksela: Centre on Regulation in Europe.
 • Géradin, D. (2000). The Opening of State Monopolies to Competition: Main Issues of the Liberalization Process. W: D. Géradin, The liberalization of State Monopolies in the European Union and Beyond. The Hague: Kluwer.
 • Jarecki, S. (2013). Modele prokonkurencyjnych rozwiązań prawnych w zakresie pasażerskich Przewozów kolejowych. Warszawa: EuroPrawo.
 • Jarecki, S.A. (2017). Pozakonkurencyjne mechanizmy motywujące na rynku pasażerskich przewozów kolejowych. W: M. Pawełczyk (red.), Rynek kolejowy. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Warszawa: Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.
 • Kekelekis, M. (2012). “Driving” Altmark in Land Transport. European State Aid Law Quarterly, 1.
 • Knieps, G. (2015). Competition and third party access in railroads. W: M. Finger, P. Messulam (red.), Rail Economics, Policy and Regulation in Europe. Padstow: Edward Elgar Publishing.
 • Król, M. (2016). Operatorzy open-accessowi – nowe zjawisko w pasażerskim transporcie kolejowym w Unii Europejskiej. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2(5).
 • Maczkovics, C. (2009). The Railways at the Crossroads of Liberalisation and Public Service. European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 1.
 • Maczkovics, C. (2017). The Fourth Railway Packge: The Next Stop on Journey to Liberalisation. European Competition and Regulatory Law Review, 2.
 • Nicolaides P., The Scope of Public Service Obligations, State Aid Hub.eu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-005ed482-2592-423a-a9ea-1b618b8970bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.