PL EN


Journal
2019 | 3(59) | 131–151
Article title

Konkurencyjność polskiej gospodarki i jej perspektywy na tle strefy euro

Content
Title variants
EN
Competitiveness of the Polish economy in the context of the eurozone
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to present a forecast of the competitiveness of the Polish economy depending on whether or not Poland will adopt the euro. An assessment focuses on a comparative analysis of price and cost competitiveness and structural competitiveness of Poland and two groups of Central and East Europe countries: those which joined the eurozone and those which kept the national currencies. The author concludes that in both scenarios competitiveness of Polish economy will remain at the same level against the eurozone as it was in the period after 2010.
Journal
Year
Issue
Pages
131–151
Physical description
Contributors
  • Doktor nauk ekonomicznych, prezes Zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa; e-mail: bohdan.wyznikiewicz@ipag.org.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1756-0210
References
  • Narodowy Bank Polski, Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, 2014, https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2014/20141120_raport_wyzwania_integracji_ze_strefa_euro.pdf.
  • Komisja Europejska, European Innovation Scoreboard 2019, Https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35949.
  • Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2017, http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.
  • Jeznach M., Leszczyńska-Luberek A., Rachunki narodowe i statystyka finansów publicznych. Kierunki rozwoju, „Wiadomości Statystyczne” 2014, nr 5, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/OZ_wiadomosci_statystyczne_4_2014.pdf.
  • Krugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, „Foreign Affairs” 1994, No. 2.
  • Nowacki R., Diagnoza poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce na podstawie oceny ich menadżerów, „Handel Wewnętrzny” 2015, nr 5(358).
  • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  • Porter M.E., Przewaga konkurencyjna, Herlion, Gliwice 2006.
  • Żmuda M., Molendowski E., W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 3(81), http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-323.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00695117-d6f3-49e8-b0f7-a658438fe131
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.