PL EN


2016 | 45 | 50-59
Article title

Zmiany wydatków konsumpcyjnych rolniczych gospodarstw domowych w latach 1993–2013

Content
Title variants
EN
Changes in Consumer Spending Agricultural Households in the Years 1993–2013
RU
Изменения в потребительских расходах фермерских домашних хозяйств в годы 1993–2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W gospodarstwach rolników dostarczających środki dla domowników, realizowany jest dochód w ramach różnych czynności produkcyjnych gospodarstw domowych, których głównym źródłem utrzymania jest praca w gospodarstwie rolnym. Źródłem utrzymania mogą być również środki finansowe z innych źródeł, takich jak podejmowanie zatrudnienia poza własnym gospodarstwem. Niezależnie od typu gospodarstwa domowego kwota dochodu uzyskanego przez gospodarstwo domowe jest głównym czynnikiem wpływającym, na jakość życia oraz stopień zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych swoich członków. Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem utrzymania jest praca w rolnictwie to grupa konsumentów o ogromnym potencjale. Zmiany, jakie zaszły w rolnictwie w analizowanym okresie związanym ze zmianą kierunku, specjalizacji i intensyfikacji produkcji przy-czyniły się do wzrostu dochodów. Analizując strukturę dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników w latach 1993–2013, możemy zauważyć, że wraz ze wzrostem dochodów do dyspozycji udział wydatków na podstawowe dobra konsumpcyjne (takie jak żywność, ubrania, mieszkania) maleje w całkowitych wydatkach. Zaobserwowano w tym samym czasie zwiększenie odsetka wydatków na rekreację i kulturę oraz hoteli i restauracji, a także wydatków na zdrowie. W roku 2013, który był określany jako rok spowolnienia gospodarczego, w rolniczych gospodarstwach domowych wstąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami tych gospodarstw wynosząca 47,3%.
EN
In households of farmers providing funds for the household, the income is realized in the various production activities of households whose main source of income is to work on a farm. Source of income can also be funding from other sources, such as taking jobs outside outside their own farm. Regardless of the type of household the amount of income earned by the household is the main factor affecting the quality of life and degree of satisfaction of consumer needs of its members. Households whose main source of income is to work in agriculture is a group of consumers with huge potential. Changes that have occurred in agriculture in the reporting period related to the change in the direction of specialization and intensification of production contributed to the revenue growth. The income situation of socioeconomic groups after the accession to the EU strongly affected by the surcharge. Analyzing the structure of income and expenditure of households of farmers in the years 1993–2013, we can see that with the increase in disposable income share of expenditure on basic consumer goods (such as food, clothing, shelter) decreases in the total expenditure. Observed at the same time, increasing the proportion of expenditure on recreation and culture and hotels and restaurants, as well as spending on health. In 2013, which was defined as a year of economic slowdown in agricultural household income went up excess expenditure of these households amounting to 47,3%.
Year
Volume
45
Pages
50-59
Physical description
Contributors
 • Katedra Metod Ilościowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, malgo@uwm.edu.pl
 • Katedra Analizy Rynku i Marketingu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, margrzyb@uwm.edu.pl
References
 • Bywalec C., 2012, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa.
 • Bywalec C., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Grzywińska-Rąpca M., 2012, Analiza wydatków gospodarstw domowych na rekreację i kulturę w roku 2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 96, Szczecin.
 • Grzywińska-Rąpca M., 2011, Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, 4/8, Sopot, s. 384.
 • Kucińska A., Olejniczuk-Merta A., 2009, Konsumpcja w Polsce, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn, 2001, Zachowania konsumentów. Koncepcje i badania europejskie, PWN, Warszawa.
 • Nevo A., 2010, Empirical Models of Consumer Behavior, BBER Working Paper Series nr 16511.
 • Podolec B., 2000, Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności, PWN, Warszawa–Kraków, s. 11.
 • Słaby T., 2006, Konsumpcja. Eseje statystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Szabela-Panabińska E., 2011, Prognozy nominalnego wynagrodzenia brutto, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, 4/8, Sopot, s. 467.
 • Wilk R.R., Rathje W.L., 1982, Household archeology, “American Behavioral Scientist”, Vol. 6, No. 25, s. 621–624.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-007806c1-5e62-4643-9396-72af71122056
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.