PL EN


2015 | 42 | 1(490) | 18-23
Article title

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA W SEKTORZE MSP Z PERSPEKTYWY PRACOBIORCY

Selected contents from this journal
Title variants
EN
FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN SME SECTOR FROM THE PERSPECTIVE OF EMPLOYEE – RESEARCH REPORT –
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is related to assessment of flexible work forms from the perspective of an employee. The objective of the article is determine whether the social-economic features of employees play an important role in their assessment of flexible employment. The research is based on the survey conducted among 284 respondents who are employees of seven chosen enterprises from SME sector. The survey questions analyzed in the article concern the assessment in a grade scale from 1 to 5 positive and negative aspects of employment in flexible forms. For the purpose of the research there were 10 positive and negative aspects proposed, distinguished on the basis of literature study. Most of the results obtained is consistent with the literature assumptions.
PL
Artykuł dotyczy oceny pracy w formach elastycznych z perspektywy pracobiorcy. Celem artykułu jest określenie, czy cechy społeczno-ekonomiczne pracobiorców odgrywają rolę w ich ocenie elastycznego zatrudnienia. Badania oparto na ankiecie przeprowadzonej wśród 284 respondentów, będących pracownikami siedmiu wybranych przedsiębiorstw sektora MSP. Analizowane w artykule pytania ankiety odnosiły się do wyceny w skali punktowej od 1 do 5 pozytywnych i negatywnych aspektów zatrudnienia w elastycznych formach. Dla potrzeb badania zaproponowano po 10 aspektów pozytywnych i negatywnych, wyodrębnionych na podstawie studiów literaturowych. Większość uzyskanych wyników jest zgodna z założeniami literaturowymi.
Year
Volume
42
Issue
Pages
18-23
Physical description
Contributors
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
References
 • Bednarski M. (2012), Koszty i korzyści zatrudnienia na czas określony, „Polityka Społeczna”, nr 9.
 • Bloisi W. (2007), An Intruduction to Human Resource Management, McGraw Hill, London.
 • Bryson A., Cappellari L., Lucifora C. (2005), Job Satisfaction and Employer Behaviour, w: S. Bazen, C. Lucifora, W. Salverda (red,), Job Quality and Employer Behaviour, Palgrave, Macmillan, Hampshire.
 • Chmielec B. (2011), Racjonalizacja kosztów pracy jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej, w: B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.
 • Hajn Z. (2003), Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, w: E. Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 • Kehoe J., Dickter D. (2006), Customer Service Quality Selecting Value Perfotmers, w: L. Fogli (red.), Customer Service Delivery, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Król M. (2005), Rynek pracy jako uwarunkowanie zarządzania kapitałem ludzkim, w: A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Król M. (2014), Elastyczność zatrudnienia w organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Kryńska E. (2003), Elastyczność popytu na pracę w Polsce – synteza, diagnozy i wnioski, w: Kryńska E. (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 • Layard R., Nickell S., Jackman R. (1991), Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford.
 • Noe R., Hallenbeck J., Gerhart B., Wright P. (2006), Human Resource Management, Gaining a Competitive Advantage, McGraw- Hill Irwin, Boston.
 • Sekuła Z. (2001) Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Smoder A. (2012) Elastyczne formy pracy jako instrument work-life balance, „Polityka Społeczna”, nr 1.
 • Sudoł S. (1999), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Zieliński M. (2012), Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, CeDeWu, Warszawa.
 • Zieliński M, Jonek-Kowalska I. (2011), Economic crisis in the view of change on regional labour markets in Poland, w: K. Malik (red.), Regional and local development: Capitals and drivers, Opole University of Technology, Opole.
 • Zieliński M., Langer-Babicz D. (2013), Motywy wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w: Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ziółkowski S. (2006) Alternatywne formy zatrudnienia pracowników, w: L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-007c46bc-9316-42b4-a56d-35b7c7b026ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.