PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 173-181
Article title

Neuroedukacja a niespecyficzne problemy w nauce dzieci i dorosłych

Title variants
EN
Neuroeducation and Nonspecific Problems in Learning Children and Adults
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Neuroedukacja wykorzystuje techniki treningu na poziomie neuronalnym w celu skutecznej stymulacji mózgu w procesie uczenia się zarówno dzieci, jak i dorosłych, osób zdrowych i z niepełnosprawnościami. W artykule zaprezentowano własne wyniki i wnioski dwu cykli treningowych (8-letnie dziecko i 56-letni dorosły) z wykorzystaniem metod: neurofeedbacku, audioterapii, kynoterapii oraz ćwiczeń integracji międzypółkulowej. Metody te okazały się atrakcyjne dla trenujących w każdym wieku, nie wymagały od terapeuty odwoływania się do doświadczeń człowieka, zmiany jego przekonań. Efekty neurotreningu miały na celu wspieranie pracy mózgu, poprawę uwagi słuchowej, wyników uczenia się, pamięci oraz radzenie sobie w sytuacjach stresogennych.
EN
Neuroeducation uses training techniques at the neural level to effectively stimulate the brain in the learning process of both children and adults, healthy people and people with disabilities. The article presents author’s results and conclusions of the two training cycles (for an 8-year-old child and a 56-year-old adult) using the methods of: neurofeedback, audiotherapy, kynotherapy and interhemispheric integration exercises. These methods turned out to be attractive for people of all ages, they did not require a therapist to refer to human experiences, change their beliefs. The effects of neurotrening were aimed at supporting the brain work, improving auditory attention, learning outcomes, memory and coping with stressful situations.
Contributors
References
  • Górska, T., Grabowska, A., Zagrodzka, J. (2012). Mózg i zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Marcus, L. V., Fields, M. C., Yoo, J. (2017). Podstawy EEG z miniatlasem. Red. wyd. pol. A. Sobieszek, I. Domitrz. Wrocław: Edra Urban & Partner.
  • Nowak, S., Nowak, P., Nowak, E., Nowak, W. (2004). EEG jako kryterium zdrowia człowieka. Kielce: Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej.
  • Pierzchała, K. (2006). Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Pierzchała, K. (2018). Możliwości kształcenia ustawicznego służby więziennej oraz osadzonych W: E. Stokowska-Zagdan, J. Flanz (red.), Kształcenie ustawiczne. Wymiar interdyscyplinarny (s. 90-98). Skierniewice: Wydawnictwo PWSZ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00823769-66d4-412f-94bf-742f99e74d79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.