PL EN


2018 | 1 (73) | 37-56
Article title

Decyzja administracyjna jako forma sprawowania nadzoru nad uchwałami organów stanowiących instytutu badawczego

Authors
Content
Title variants
EN
Administrative decision on the repeal of the resolution of scientific council of research institute
RU
Административное решение как форма осуществления Надзора над решениями органов, входящих в состав Исследовательского института
Languages of publication
Abstracts
PL
Instytuty badawcze wpisują się w szeroko pojęty system nauki w Polsce. Są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionym organizacyjnie i finansowo – posiadającymi osobowość prawną. Działalność instytutu opiera się na statucie, zaś do jego organów należą: dyrektor i rada naukowa, która podejmuje uchwały w istotnych sprawach związanych z działalnością instytutu. Uchwały rady naukowej instytutu badawczego podlegają nadzorowi właściwego ministra, który w ramach ingerencji nadzorczej może uchylić w części lub w całości uchwałę rady. Nadzór nad działalnością uchwałodawczą rad naukowych instytutów badawczych wyraża się w formie decyzji administracyjnej, która podlega weryfikacji w trybie ponownego rozpatrzenia sprawy oraz w trybie skargi sądowoadministracyjnej. Jedynym kryterium nadzoru nad uchwałami rad naukowych instytutów badawczych jest legalność – zgodność z powszechnie obowiązującym prawem oraz statutem instytutu. Legalność jest także punktem odniesienia przy weryfikacji decyzji nadzorczych nad uchwałami rad naukowych, czy to w trybie administracyjnym czy to w trybie sądowej kontroli. W tym ostatnim wypadku organ nadzoru może skorzystać z uprawnienia samokontrolnego.
EN
Research institutes are filled into widely understood science system in Poland. They are organizational units separated organizationally and financially – having legal personality. Activities of a institute is based on the statute and its organs include: director and science council which adopts resolutions in important matters related to institute tasks. The resolutions of science council of research institute are subject of supervision of competent minister who, in the course of supervisory interference can repeal in part or entirely the resolution of the council. The supervision on legislative activity of science councils of research institutes is expressed in forms of administrative decision which is a subject to review by means of a reconsideration of the case and by a court-administrative complaint. The only criterion of supervision on science council resolutions of research institutes is the legality – compliance with universally applicable law and the statute of the institute. Legality is also the point of reference during verification of supervisory decisions over the resolutions of scientific councils, whether in administrative procedure or juridical control. In the latter case, the supervisory authority may exercise the right of self-control.
RU
Исследовательские институты вписываются в широко понятную систему науки в Польше. Являются организованными отделами организационно и финансово отделенным – которые имеют правосубъектность. Деятельность института опирается на уставе, же к его органам относятся: директор и научный совет, который поднимает решения в важных делах, связанных с деятельностью института. Решения научного совета исследовательского института подлежат контролю соответствующего министра, который в рам- ках проведения контроля может отменить частично или полностью реше- ние совета. Контроль над деятельностью по принятию решений научных советов исследовательских институтов совершается в форме административ- ного решения, которое подлежит верификации в порядке повторного раз- бирательства дела, а также в порядке судебно-административной жалобы. Единственным критерием контроля над постановлениями научных советов исследовательских институтов является легальность – согласно с общеобяза- тельным правом и уставом института. Также легальность является пунктом отнесения при верификации контрольных решений над постановлениями научных советов, то ли в административном порядке, то ли в порядке судеб-ного контроля. В последнем случае орган контроля может воспользоваться правом самоконтроля.
Publisher
Year
Volume
Pages
37-56
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet jana Kochanowskiego w Kielcach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0085ec58-6244-4520-b12c-556c852e1afc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.