PL EN


2003 | 5 | 73-84
Article title

Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na wstępie warto zastanowić się, czym jest globalizacja w aspekcie przedsiębiorstwa? Najogólniej można powiedzieć, że globalizacja firm oznacza zaawansowane umiędzynarodowienie ich działalności, które polega na funkcjonalnej integracji rozproszonych poświecie jednostek organizacyjnych. Założenie to najpełniej realizowane jest przez największe przedsiębiorstwa, które sukcesywnie i konsekwentnie rozszerzają zasięg swego działania m.in. poprzez łączenie się przedsiębiorstw w coraz większe organizmy gospodarcze, które dysponując coraz większą siłą mogą dyktować warunki innym uczestnikom rynku. Integracja ekonomiczna przedsiębiorstw może mieć różny przebieg, skalę i zasięg. O integracji poziomej mówi się, gdy w skład organizacji integracyjnej wchodzą przedsiębiorstwa wytwarzające takie same lub podobne produkty, natomiast o pionowej, gdy łączą się przedsiębiorstwa różnych gałęzi i branż, uczestniczące w kolejnych fazach procesu produkcji dobra finalnego...
Contributors
 • UMK, Toruń
 • UMK, Toruń
References
 • Czupiał J., 1997, Organizacja przedsiębiorstw wielonarodowych, [w:] Struktury przemysłowe w gospodarce. Aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne, red. L. Olszewski, J. Mozrzymas, Wrocław
 • Gospodarka Polski wobec globalnych wyzwań rozwoju, 2000, pod red. W. Kowalczewskiego, Warszawa
 • Lewandowski M., 2001, Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa
 • Pierścionek Z., 1997, Strategie rozwoju firmy, Warszawa
 • Wieloński A., 1996, Rola korporacji transnarodowych w restrukturyzacji przemysłu Polski, “Geografia w Szkole” nr 3, s. 136–138
 • Wieloński A., 2000, Geografia przemysłu, Warszawa
 • World Investment Report, 1991, UNCTAD, United Nations, New York and Geneva
 • World Investment Report, 2001, UNCTAD, United Nations, New York and Geneva
 • Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, pod red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 1, Warszawa–Kraków
 • Zorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0087c2e7-3729-463c-b52c-412ca50b0050
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.