PL EN


2015 | 3(16) | 22-25
Article title

System odbioru kompostowalnych odpadów opakowaniowych

Authors
Content
Title variants
EN
The system of collecting composted packaging waste
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Biodegradacja opakowania oznacza zakończenie jego cyklu życia na skutek całkowitego rozkładu materiału przez mikroorganizmy w wyniku reakcji enzymatycznych przebiegających w określonym czasie. Opakowania przewidziane do przetworzenia w procesach biologicznych (recykling organiczny) muszą podlegać badaniom, które potwierdzą spełnienie wymagań związanych z przydatnością do kompostowania w warunkach przemysłowych. W porównaniu z opakowaniami z tradycyjnych tworzyw sztucznych, podstawową zaletą opakowań wytworzonych z materiałów biodegradowalnych jest możliwość ich zbierania po zużyciu razem z odpadami organicznymi, a następnie poddanie procesowi recyklingu organicznego w instalacjach przemysłowych (kompostowniach lub instalacjach do biometanizacji).
EN
Biodegradation of packaging means the end of its life cycle through complete decomposition of material by microorganisms as a result of enzymatic reaction occurring in a specified period of time. Packaging intended for processing in biological processes (organic recycling) must be subjected to tests which confirm the fulfilment of the requirements related to the suitability for composting in an industrial environment. In comparison with traditional plastic packaging the main advantage of packaging made from biodegradable materials is the possibility of collecting them after use together with organic waste and then recycling organically in industrial installations (or composting plants or installations for biomethanisation).
Publisher
Year
Issue
Pages
22-25
Physical description
Dates
published
2015-07
Contributors
  • COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
References
  • 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 94/62/WE z  dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365, 31.12.1994 ze zm.).
  • 2. Jędrczak A., Biologiczne przetwarzanie odpadów, PWE, Warszawa 2007.
  • 3. PN-EN 13432:2002 Opakowania – Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację – Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji opakowań.
  • 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888).
  • 5. Żakowska H., Recycling System for Polymeric Packaging Waste, „Opakowanie” 2007, nr 1, s. 34-36.
  • 6. Żakowska H.: Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych w  aspekcie wymagań ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu, Poznań 2008.
  • 7. Żakowska H., Techniczne, technologiczne i prawne uwarunkowania recyklingu odpadów opakowaniowych w systemach logistycznych, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Systemy Logistyczne. Teoria i Praktyka, PW-PAN, Warszawa, 20-21.09.2006.
  • 8. Dane ze strony internetowej: www.biobag.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-008b6a09-b43b-4023-a756-033b7d992f01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.