PL EN


2017 | 3(45) | 116-137
Article title

Nowe procedury konsultacji Komisji Europejskiej jako czynnik niwelujący deficyt demokracji w UE

Title variants
EN
New Commission’s Guidelines on Stakeholder Consultation as a factor reducing the EU democratic deficit
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena nowych procedur prowadzenia przez Komisję Europejską konsultacji z zainteresowanymi stronami (2015) w toku kształtowania unijnych polityk sektorowych z punktu widzenia efektywności unijnego modelu rządzenia oraz niwelowania deficytu demokracji w UE. W pracy zakłada się, iż przeprowadzona przez Komisję rewizja procedur przyczynia się do przezwyciężania kryzysu unijnego modelu konsultacji, a w ogólności do niwelowania deficytu demokracji w Unii Europejskiej. Zastosowana w analizie neoinstytucjonalna perspektywa badawcza pozwala na ujęcie relacji pomiędzy instytucjami UE a interesariuszami zainteresowanymi współkształtowaniem polityki sektorowej, natomiast koncepcja legitymizacji demokratycznej UE F. Scharpfa oraz demokracji deliberatywnej J. Habermasa na weryfikację hipotezy badawczej. Weryfikacja następuje również w toku analizy nowych wytycznych w konfrontacji ze zidentyfikowanymi deficytami w zakresie dialogu z zainteresowanymi stronami.
EN
The objective of the article is to assess the new Commission’s Guidelines on Stakeholder Consultation (2015) in the EU policy-shaping in view of raising effectiveness of the EU governance model and of reducing the EU democratic deficit. The hypothesis of the article is that the Commission’s revision of the stakeholder consultation procedures contributes to overcoming the EU crisis of the consultation model and, in general, to reducing the democratic deficit in the EU. The neoinstitutional research perspective permits to catch the relations between the EU institutions and stakeholders wanting to co-shape EU sectoral policies, and the concepts of the UE democratic legitimacy (by F. Scharpf) as well as of the deliberative democracy (by J. Habermas) make possible to verify the research hypothesis. The verification takes place also in the course of the analysis of the new guidelines by confronting them with the identified deficits in matters of the dialogue with stakeholders.
Year
Issue
Pages
116-137
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • BEER Jeremy de (2013), Applying Best Practice Principles to International Intellectual Property Lawmaking, „International Review of Intellectual Property and Competition Law”, nr 44/8.
 • BOUWEN Pieter (2002), Corporate lobbying in the European Union: the logic of access, „Journal of European Public Policy”, nr 9/3.
 • CIANCIARA Agnieszka (2018), Hasło: Legitymizacja na wejściu (input legitimacy), w: Jarosław Filip Czub, Agnieszka Vetulani-Cęgiel (red.), Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej (w druku).
 • DYREKTYWA 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz. Urz. WE L 167 z 22.6.2001, s. 10, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 230 z późn. zm.
 • DYREKTYWA 2011/77/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2011 r. dotycząca zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, Dz. Urz. UE L 265 z 11.10.2011, s. 1.
 • DYREKTYWA 2012/28/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z dzieł osieroconych, Dz. Urz. UE L 299 z 27.10.2012, s. 5.
 • GRANISZEWSKI Leszek, KOWNACKI Tomasz (2006), Legitymizacja demokratyczna Unii Europejskiej, w: Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.), Legitymizacja procesów integracji europejskiej, Warszawa.
 • GREENWOOD Justin (2005), Reprezentacja interesów w Unii Europejskiej, Łódź.
 • GREENWOOD Justin (2011), Interest Representation in the European Union, 3rd ed., Basingstoke.
 • GROSSE Grzegorz (2008), Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej i metody jego przezwyciężania, w: Urszula Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, Warszawa.
 • GROSSE RUSE-KHAN Henning, DREXL Josef, HILTY Reto et al. (2013), Principles for Intellectual Property Provisions in Bilateral and Regional Agreements, „International Review of Intellectual Property and Competition Law”, nr 44/8.
 • KELLER Paul (2013), Open Letter regarding the Commission’s stakeholder dialogue on text and data mining, https://www.communia-association.org/2013/02/27/open-letter-regarding-the-commissions-stakeholder-dialogue-on-text-and-data-mining (27.02.2013).
 • KELLER Paul (2015), Open Letter on the Commission’s flawed Online Platform Consultation, https://www.communia-association.org/2015/11/24/open-letter-on-the-commissions-flawed-online-platform-consultation (24.11.2015).
 • KOHLER-KOCH Beate (2010), Civil society and EU democracy: ‘astroturf’ representation?, „Journal of European Public Policy”, nr 17/1.
 • KOHLER-KOCH Beate, QUITTKAT Christine (2013), De-mystification of participatory democracy: EU-governance and civil society, Oxford.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2001), European Governance. A White Paper, COM (2001) 428 final, Dz.Urz. C nr 287 z dnia 12.10.2001.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2002), Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission, Communication from the Commission, COM(2002) 704 final, Brussels.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2004), Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights, SEC (2004) 995.
 • KOMISJA EUROPEJSKA (2015), Better Regulation Guidelines, Commission Staff Working Document, SWD (2015) 111 final, Strasbourg.
 • KURCZEWSKA Urszula (2008) (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, Warszawa.
 • KURCZEWSKA Urszula (2011), Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej: Proces konsolidacji systemu, Warszawa.
 • MATLAK Andrzej (2007), Ochrona zabezpieczeń technicznych i przedmiotów praw pokrewnych w świetle dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej”, nr 100.
 • MEYER Trisha, VETULANI-CĘGIEL Agnieszka (2017), From ACTA to TTIP: Lessons Learned on Democratic Process and Balancing of Rights, w: Dariusz Kloza, Dan Jerker B. Svantesson (red.), Trans-Atlantic data privacy relations as a challenge for democracy, Cambridge.
 • QUITTKAT Christine (2011), The European Commission's Online Consultations: A Success Story?, „Journal of Common Market Studies”, nr 49.
 • QUITTKAT Christine, KOTZIAN Peter (2011), Lobbying via Consultation – Territorial and Functional Interests in the Commission’s, „Journal of European Integration”, nr 33.
 • TANASESCU Irina (2009), The European Commission and interest groups: Towards a deliberative interpretation of stakeholder involvement in EU policy-making, Brussels.
 • TUE, Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • VETULANI-CĘGIEL Agnieszka (2014a), Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej: Studium przypadków czas trwania praw pokrewnych, dzieła osierocone, ACTA, Warszawa.
 • VETULANI-CĘGIEL Agnieszka (2014b), Prawo autorskie w Unii Europejskiej – wynik polityki unijnej czy lobbingu grup interesu?, w: Jędrzej Skrzypczak (red.), Nowe media. Dylematy, zagrożenia, szanse, Opole.
 • VETULANI-CĘGIEL Agnieszka (2015a), Challenges and problems of EU consultation on copyright, https://www.communia-association.org/2015/12/21/1817 (21.12.2015).
 • VETULANI-CĘGIEL Agnieszka (2015b), EU Copyright Law, Lobbying and Transparency of Policy-Making: The cases of sound recordings term extension and orphan works provisions, „Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law”, nr 6/2.
 • VETULANI-CĘGIEL Agnieszka (2015c), Kształtowanie unijnych regulacji prawnoautorskich. Problemy procesu konsultacyjnego i lobbingu grup interesu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 77/2.
 • VETULANI-CĘGIEL Agnieszka (2015d), Shaping EU copyright law. Selected aspects of lobbying and EU policy-making, w: Jacek Sobczak, Jędrzej Skrzypczak (red.), Professionalism in journalism in the era of new media, Berlin.
 • WITKOWSKA Marta (2013), Udział reprezentacji społeczeństw państw członkowskich w kształtowaniu treści polityki w wielopoziomowym systemie Unii Europejskiej, „Społeczeństwo i Polityka”, nr 4.
 • WITKOWSKA Marta (2015), Przezwyciężanie kryzysu w procesie integracji europejskiej poprzez zmiany regulacji dotyczących udziału obywateli UE w podejmowaniu i realizacji decyzji, „Przegląd Europejski”, nr 1.
 • WITKOWSKA Marta (2017), Deliberation as a tool to find solutions to overcome the crisis in the European Union, „Przegląd Europejski”, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-008f2ab9-57b7-4820-bb35-2bdfa1e88f53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.