PL EN


2018 | 62(5) Ekonomia XVI | 50-60
Article title

Wejście Polski do strefy euro w świetle procesu dostosowywania krajowych struktur prawnych i instytucjonalnych

Content
Title variants
EN
Poland’s Entry into the Euro Area in the Light of the Process of Adapting National Legal and Institutional Structures
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zgodnie z art. 4 Traktatu Akcesyjnego w Atenach z 16 kwietnia 2003 r. Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej ma status kraju z „derogacją” w rozumieniu art. 139 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli z obowiązkiem przystąpienia do obszaru wspólnej waluty euro. Wcześniej czy później obowiązek wejścia do strefy euro zostanie wobec Polski zoperacjonalizowany oraz zostanie podany przedział czasu, w którym Polska zostanie zobowiązana do wypełnienia kryteriów konwergencji nominalnej i prawnej, a także do wejścia do strefy euro. Artykuł jest poświęcony kryteriom konwergencji prawnej, takim jak zgodność ustawodawstwa krajowego z art. 130 i 131 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (w szczególności z art. 7, 12, 14 i 37) i Statutem Europejskiego Banku Centralnego oraz zagadnieniom związanym z przygotowaniem krajowego systemu prawnego do wprowadzenia euro jako prawnego środka płatniczego. Celem rozważań jest zbadanie stanu gotowości krajowych struktur prawnych i instytucjonalnych do wejścia Polski do strefy euro oraz określenie obszarów, które wymagają jeszcze dostosowania do przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.
EN
According to Art. 4 of the Treaty of Accession in Athens of 16 April 2003, Poland as a member state of the European Union has the status of a country with”derogation” within the meaning of Art. 139 of the Treaty on the Functioning of the European Union, i.e. with the obligation to join the euro area. Sooner or later, the obligation to enter the euro zone will be operationalised to Poland and a time period will be given, in which Poland will be required to meet the criteria of nominal and legal convergence, as well as to enter the euro area. The article is devoted to the criteria of legal convergence such as the compliance of national legislation with Art. 130 and 131 of the Treaty on the Functioning of the European Union, with the Statute of the European System of Central Banks (in particular Articles 7, 12, 14 and 37) and the Statute of the European Central Bank and the issues related to the preparation of the national legal system for the introduction of the euro as legal currency. The aim of the paper is to examine the state of readiness of national legal and institutional structures for Poland’s entry into the euro zone and to identify the areas that still need to be adapted to the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union and the Statute of the European System of Central Banks, and the European Central Bank.
Contributors
References
 • Bandulet B. (2011), Ostatnie lata Euro, Firma Wektory Józef Białek, Kobierzyce.
 • Belka M. (2007), Rozszerzenie europejskiej unii walutowej a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, „Ekonomista”, nr 6.
 • Borodo A. (2015), Bank centralny a budżet państwa – wybrane aspekty prawne, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”, nr 3(3), http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2015.019 [dostęp: 10.03.2018].
 • Brown B. (2012), Euro Crash: The Exit Route from Monetary Failure in Europe. The Exit Route from Monetary Failure in Europe, Palgrave-Macmillan, Basingstoke.
 • Convergence Report (2014), “European Economy”, No. 4/2014, European Commission, Brussels.
 • Convergence Report (2016), “European Economy”, Institutional Paper 026, European Commission, Brussels.
 • Raport o konwergencji (2014), Europejski Bank Centralny, Frankfurt nad Menem.
 • Raport o konwergencji (2016), Europejski Bank Centralny, Frankfurt nad Menem.
 • Gorynia M. (2017), Aksjomatycznie o euro i Unii Europejskiej, „Rzeczpospolita”, 13.06., http://www.rp.pl/Polska-w-strefie-euro/306139844-Aksjomatycznie-o-euro-i-Unii-Europejskiej.html [dostęp: 10.03.2018].
 • Gorynia M., Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P. (2009), Wpływ przyjęcia euro na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw Wielkopolski, „Gospodarka Narodowa” nr 4(212).
 • Gorzelak G., Goetz M., Nowak B., Nowak-Far A., Orłowski W.M. (2017), Co dalej z euro? Trzy scenariusze dla Polski, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa.
 • Górska A., Lip W., Siemaszko M. (2008), Prawne i praktyczne aspekty przygotowań Słowacji do zamiany waluty krajowej na euro, NBP, Warszawa.
 • Hongbing S. (2016), Wojna o pieniądz 3. Epoka walczących królestw, Firma Wektory Józef Białek, Kobierzyce.
 • Kołodko G.W. (2017a), Czy Polska zbawi Europę?, „Rzeczpospolita”, 03.01.
 • Kołodko G.W. (2017b), Ekonomia i polityka konwersji złotego na euro, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1(42).
 • Kołodko G.W. (2018), Szóste kryterium, czyli euro a sprawa polska, „Rzeczpospolita”, 16.01.
 • Komisja Europejska (2017), Praworządność w Polsce: KE uruchamia art. 7, https://ec.europa.eu/poland/news/171220_rule_of_law_pl [dostęp: 14.04.2018].
 • Kosikowski C. (2008), Prawne aspekty wejścia Polski do strefy euro, „Państwo i Prawo”, z. 12(754).
 • Kozak S. (2009), Prawne i kosztowe aspekty wprowadzenia euro do systemu płatniczego w nowych krajach członkowskich, „e-Finanse – Finansowy Kwartalnik Internetowy”, nr 1, http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=636 [dostęp: 10.03.2018].
 • Łoń E. (2007), Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro?, http://analizy-rynkowe.pl/wp-content/uploads/2014/11/raport1.pdf [dostęp: 10.03.2018].
 • Nowak A.A. (2001), Dolar czy euro pieniądzem przyszłości (część 2), „Studia Europejskie”, nr 2.
 • Nowak A.A., Ryć K. (2017), Lepiej współtworzyć euro2, „Rzeczpospolita”, 20.01.
 • Olszak M., Porzycki M. (2008), Prawne przygotowania do wejścia Polski do strefy euro, Seminarium BISE NBP nr 3, https://www.nbp.pl/badania/seminaria_bise/OlszakO.pdf [dostęp: 06.03.2018].
 • Panfil P. (2014), Nabywanie skarbowych papierów wartościowych przez NBP, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, Vol. 48, Iss. 4.
 • Podkaminer L. (2017), Kto zbawi Europę, „Rzeczpospolita”, 04.01., http://www.rp.pl/Publicystyka/301049842-Leon-Podkaminer-Kto-zbawi-Europe.html [dostęp: 14.03.2018].
 • Przyjęcie euro – list otwarty. Premierze Morawiecki, już czas na euro (2018), „Rzeczpospolita”, 01.01., http://www.rp.pl/Finanse/301019939-Przyjecie-euro---list-otwarty-Premierze-Morawiecki-juz-czasna-euro.html [dostęp: 10.03.2018].
 • Rosati D.K. (2013), Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?, „Gospodarka Narodowa”, nr 10(266).
 • Schafer T. (2006), The legal framework for the enlargement of the euro area, “European Commission Occasional Papers”, No. 23.
 • Sporek T. (2015), Perspektywy i konsekwencje wprowadzenia euro w Polsce – bilans korzyści i kosztów, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 228.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2016/C 202/01.
 • Traktat o Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2016/C 202/13.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) opublikowany w Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2006/C 321E.
 • Traktat akcesyjny dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowacji do Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 23.09.2003 r.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319; z 2006 r. Nr 200, poz. 1471; z 2009 r. Nr 114, poz. 946).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem, zastępująca decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2014/L 151/1.
 • Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro, COM(2005) 357 końcowy/2, 2005/0145 (CNS), Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 09.11.2005.
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937, 2491).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, 2491, z 2018 r. poz. 398).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361, 2491, z 2018 r. poz. 62, 106, 138).
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524).
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2050).
 • Protokół (nr 4) w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2016/C 202/230.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-009870bd-5128-4bd2-8a78-b1d21e94b75a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.