PL EN


2014 | 1 | 303-319
Article title

Rola mieszkalnictwa w ożywieniu i rozwoju gospodarki w latach 2004-2013

Content
Title variants
EN
The role of housing in the recovery and development of the economy in 2004-2013
RU
Роль жилищного строительства в оживлении и развитии экономики в 2004-2013 годах
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu zaprezentowano rolę jaką mieszkalnictwo odgrywa w kształtowaniu i rozwoju gospodarki. Szczególną uwagę poświęcono opisowi obecnego zasobu mieszkaniowego, który pomimo niezwykle intensywnego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, nadal daleki jest od ideału i wykazuje obecnie tendencje, które być może w dalszym stopniu, uniemożliwiać będą dostosowanie struktury rynku mieszkaniowego do potrzeb polskiej rzeczywistości gospodarczej. Analiza udziału zasobu mieszkaniowego w kontekście dochodu narodowego, rynku pracy czy sektora finansowego pozwala wskazać na istnienie silnych wzajemnych relacji. W poszczególnych analizowanych aspektach relacje te wykazują różny stopień powiązań i choć jak na przykład w odniesieniu do inflacji, nie zawsze znajdują oczywiste poparcie w danych statystycznych. Jednak świadomość ekonomiczna i znajomość procesów zachodzących w gospodarce wskazuje na istnienie istotnej, choć nie zawsze bezpośredniej, korelacji. Tym samym rolę jaką mieszkalnictwo odgrywa w ożywieniu i rozwoju gospodarki w analizowanym okresie ocenić należy jako istotną. Stało się tak również za sprawą faktu, iż na analizowany okres przypadły lata bardzo wyraźnego ożywienia w sektorze mieszkaniowym, którego wkład w sektor finansowy osiągnął nie odnotowane wcześniej rozmiary. Sektor mieszkaniowy jest więc jednym z kluczowych sektorów gospodarki i odgrywa on nie tylko istotną rolę jako stymulator rozwoju gospodarczego, lecz także stwarza istotne warunki do sprawnego funkcjonowania całej gospodarki i jej rozwoju.
EN
This paper presents the role that housing plays in the shaping and development of the economy. Particular attention was paid to the description of the current housing stock, which, despite intensive development in recent years, is still far from ideal and is now showing trends that probably will make it impossible to adjust the housing market structure to the needs of Polish economic reality. The analysis of the significance of the housing stock in the context of national income, the labour market or the financial sector, allows us to indicate the existence of strong relationships. In each of the analyzed aspects, the relationships exhibit varying degrees of linkages and, although, for example, in relation to inflation, are not always obviously supported by statistics, the economic awareness and understanding of the processes that take place in the economy indicate the existence of a substantial, albeit not always direct, correlation. Thus, the role that housing plays in the revival and development of the economy in the period analyzed should be assessed as important. This is also due to the fact that the analyzed period coincided with the years of a very clear recovery in the housing sector with a contribution, for example, in the financial sector reaching dimensions not noted before. The housing sector is, therefore, one of the key sectors of the economy and plays an important role, not only as a stimulator of economic growth, but also creates the conditions essential for the smooth functioning of the entire economy and its further development
RU
В разработке представлена роль и значение жилищного строительства для формирования и развития экономики. Особое внимание уделяется описанию актуальных жилищных ресурсов , которые, несмотря на чрезвычайно интенсивное развитие на протяжении последних лет, по-прежнему далеки от идеала и обнаруживают тенденции, которые, быть может, в дальнейшем сделают невозможным приспособление структуры жилищного рынка к потребностям польской экономической действительности. Анализ участия жилищных ресурсов в контексте национального дохода, рынка труда или финансового сектора позволяет подчеркнуть существование сильной взаимосвязи. В отдельных анализированных аспектах эти реляции выказывают различную степень взаимосвязи , например, по отношению к инфляции, не всегда находят очевидное подтверждение в статистических данных, а экономическое сознание и знание процессов заходящих в экономике, указывают на существование значительной, хотя не всегда непосредственной, взаимосвязи. Тем самым роль, которую играет жилищное строительство в оживлении и развитии экономики, в анализированном периоде належало бы оценить как значительную. Это стало возможным благодаря существованию такого фактора, что на анализированный период пришлись года очень явного оживления в жилищном секторе , вклад которого, например в финансовый сектор, достигнул небывалых ранее размеров. Жилищный сектор- один из ключевых секторов экономики и играет он не только значительную роль как стимулятор хозяйственного развития , но и создает существенные условия для чёткого функционирования всей экономики и её дальнейшего развития.
Year
Issue
1
Pages
303-319
Physical description
Dates
published
2014-09-01
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Bryx M., 2000. Finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Pol Text, Warszawa.
 • Bryx M., 2001. Kierunki pożądanych zmian w polityce mieszkaniowej państwa. W: Maszynopis z Sesji Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej: Budownictwo mieszkaniowe – szanse i warunki rozwoju z 9 marca 2001.
 • Budując na zdrowych podstawach. Przyszłość finansowania mieszkalnictwa w Polsce, USAID/Warsaw, maj 1997.
 • Goetzmann W., Rouwenhorst K. Global real estate markets – cycles and fundamentals. Brandford Case, Working paper series, National Bureau of economic research.
 • Gorczyca M., 2002. Polski dystans mieszkaniowy; przyczyny i warunki jego pokonywania w procesie integracji z Unią Europejską. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Kałkowski L., Korecki W., Rydzik W., Stanisławska W., 1992. Możliwości wykorzystania budownictwa mieszkaniowego, jako czynnika ożywienia gospodarki. PRB nr 1.
 • Kałkowski L., 2001. Co się wydarzy na polskim rynku nieruchomości do 2010 roku. Raport, nr 1. Promocja nieruchomości.
 • Kirejczyk K., 2002. Wpływ wejścia Polski do UE na krajowy rynek mieszkaniowy. „Nieruchomości C. H. Beck”, nr 9. Nieruchomości C. H. Beck.
 • Kucharska-Stasiak E., Załęczna M., 2004. Znaczenie sektora mieszkaniowego dla rozwoju gospodarczego. Uniwersytet Łódzki.
 • Kwaśniak W., 2011. Poprawa bezpieczeństwa rynku kredytów mieszkaniowych w aspekcie polityki nadzorczej. KNF.
 • Mayo S., 1999. Mieszkalnictwo a gospodarka: Reforma podatkowa oraz alternatywne strategie dotowania mieszkalnictwa. The Urban Institute Consortium.
 • Mieszkania niezamieszkane wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 rok. Departament Instrumentów Finansowania Mieszkalnictwa w UmiRM.
 • Mieszkania niezamieszkane wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 rok. Departament Instrumentów Finansowania Mieszkalnictwa w UmiRM.
 • Płocica A., 1994. Rola budownictwa mieszkaniowego w ożywieniu i rozwoju gospodarki – mechanizmy i możliwości. Warszawa.
 • Przedsiębiorczość w Polsce. Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2013.
 • Sposób na recesję. „Gazeta Prawna”, nr 41. Infor 2001.
 • Sytuacja Mieszkaniowa w Polsce 2012. Polski Związek Firm Deweloperskich.
 • http://www.arcadis.pl/index.aspx (dostęp: 3.01.2014).
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ (dostęp: 3.01.2014).
 • http://www.gus.pl/ (dostęp: 3.01.2014).
 • http://rednetconsulting.pl/ (dostęp: 3.01.2014).
 • http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1036196.html (dostęp: 3.01.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0098ff89-9edb-4520-9cc2-ba1202726097
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.