PL EN


2012 | 3(19) | 49–60
Article title

Wykorzystanie danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uczelni do monitorowania losów absolwentów uczelni wyższych

Title variants
EN
Using Social Insurance Institution and university’s administrative data to monitor the fate of university graduates
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Until now there have been two types of analysis used in monitoring graduates’ situation on labour market. The fi rst type of analysis used surveys among graduates and / or employers. The second was based on public statistics. These analyses usually were not combined and did not provide the possibility to identify the links between education path and the success in the labour market. This paper presents a project that is carried out by the Quality Evaluation Unit of the University of Warsaw. The main goal of the project is to create a methodology of evaluation research that is capable of describing relation between success in studying and labour market success. In the project we will use multiple sources of information, which are administrative data collected continuously by various institutions independently from any researchers activities. The register of Social Insurance Institution (ZUS) contains a wealth of information on the professional activity of Poles while institutions of higher education have collected data on the history of students’ educational careers in their electronic registers. Data gathered by University of Warsaw on the educational path of students have been used in the project so far. Combining information from these two sources creates great opportunities for systematic evaluation of learning processes and outcomes in institutions of higher education. The project implemented by Quality Evaluation Unit of UW aims at something seemingly impossible – a systematic study enabling in-depth analysis that is not expensive.
PL
Dotychczas w naszym kraju wnioski o sytuacji absolwentów na rynku pracy wyciągane były na podstawie dwóch rodzajów analiz. Jedne wykorzystywały badania opinii absolwentów i/lub pracodawców. Drugie natomiast opierały się na statystykach publicznych. Te analizy zwykle nie były łączone i nie dawały możliwości określenia związków pomiędzy ścieżką edukacyjną a sukcesem na rynku pracy. W niniejszym tekście przedstawiamy projekt badawczy realizowany przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego (PEJK UW), którego głównym celem jest wypracowanie metodologii badań ewaluacyjnych pozwalających na opisanie tego związku i zbadanie jego siły. W prezentowanym projekcie będą z sobą połączone informacje z wielu źródeł. Są to dane administracyjne gromadzone przez rozmaite instytucje w sposób ciągły, niezależnie od działań badaczy. Rejestr Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiera bogaty zasób informacji na temat aktywności zawodowej Polaków. Natomiast dane o historii edukacyjnej studentów od kilku lat są powszechnie gromadzone przez wyższe uczelnie w kraju w ich elektronicznych rejestrach. W projekcie wykorzystywane są też informacje o ścieżce edukacyjnej studentów dostępne w rejestrach Uniwersytetu Warszawskiego. Połączenie danych z tych rejestrów stwarza wielkie możliwości do prowadzenia systematycznych badań służących ewaluacji efektów kształcenia na wyższych uczelniach. Projekt realizowany przez PEJK UW umożliwia zatem pogodzenie różnych, pozornie sprzecznych ze sobą postulatów: systematyczność badań, możliwość prowadzenia pogłębionych analiz oraz minimalizację kosztów badań.
Year
Issue
Pages
49–60
Physical description
Dates
online
2012-12-20
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
author
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-009e7d35-5b6f-40ef-8dc8-0917a9248bfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.