PL EN


2009 | 80 | 59-71
Article title

Globalizacja rynków finansowych

Title variants
EN
Globalization of Financial Markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z czynników implikujących przeobrażenia na światowych rynkach finansowych jest proces globalizacji i związany z tym proces integracji krajowych rynków finansowych. U podłoża tych zjawisk leży liberalizacja i deregulacja oraz postęp techniczny, które w zasadniczy sposób wpływają na zmianę charakteru działania instytucji finansowych. W artykule podjęto próbę krótkiego, syntetycznego scharakteryzowania zjawisk kształtujących współczesny system finansowy ze szczególnym uwzględnieniem problemów definicyjnych. Zasygnalizowano też niektóre skutki opisywanych procesów dla konkurencji na rynku finansowym.
EN
One of the factors implicating the transformations in the world financial markets is a process of globalization and connected with it the process of integration of domestic financial markets. At the bottom of this phenomenon lie the liberalization and the deregulation as well as the technical progress which have influence on the change of financial institutions` activities in a fundamental way. In the article there has been taken on a trial of a short synthetic characteristic of occurrences shaping the contemporary financial system with a special taking into consideration the defining problems. There have been also signalled some effects of describing processes for the competition in the financial markets.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Budnikowski A., Globalizacja a integracja, Biblioteka Wiedzy Europejskiej, Z. 8, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2000.
 • 2. Domańska-Szaruga B., Banki lokalne w budowaniu konkurencyjności własnej i przedsiębiorstw, [w:] Cisek M. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Podstawowe wyznaczniki, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.
 • 3. Downes J., Goodman J., Financeand Investment Handbook, Barron`s, New York 1990.
 • 4. Fiedor B., Matysiak A., Globalizacja a rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/292/globalizacja_a_rozszerzenie_ unii_europejskiej_na_wschod.html
 • 5. Flejterski S., Globalizacja i glokalizacja we współczesnym sektorze bankowo- finansowym - beneficjenci i poszkodowani, [w:] Bankowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003.
 • 6. Globalization: Threat or Opportunity?, 12 April (corrected January 2002), IMF, Washington 2000, D.C., http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200to.htm
 • 7. Iwanicz-Drozdowska M., Integracja Rynków Finansowych w Unii Europejskiej, Bank i Kredyt 1/2007.
 • 8. Jantoń-Drozdowska E., Rynek finansowy Unii Europejskiej w kontekście globalizacji sektora finansowego, [w:] Dudek M. (red.), Makroekonomia europejskich stosunków gospodarczych. Wybrane problemy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005.
 • 9. Knap-Stefaniuk A., Globalizacja a nowe wyzwania w zarządzaniu, dokument w formie elektronicznej, http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_glob&nr=4
 • 10. Kołodko G., autoryzowany stenogram z wykładu wygłoszonego na Kolegium Myśli Otwartej Ogólnopolskiej Komisji Historycznej ZSP w dniu 17 marca 2005 roku, www.tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/blaski.pdf
 • 11. Matysek-Jędrych A., Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, Bank i Kredyt 1/2008.
 • 12. Moles P., Terry N., The Handbook of International Financial Terms, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • 13. Muller A., Globalizacja rynków finansowych, [w:] Globalizacja od A do Z, NBP, Departament Komunikacji Społecznej 2004.
 • 14. Oręziak L., Globalizacja rynków finansowych, [w:] Czarny E. (red.), Globalizacja od A do Z, NBP Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa 2004.
 • 15. Oręziak L., Globalizacja rynków finansowych, [w:] Globalizacja od A do Z, NBP, Departament Komunikacji Społecznej 2004.
 • 16. Piech K., Integracja rynków finansowych Unii Europejskiej, Bank i Kredyt 4/2007.
 • 17. Rynki finansowe, nr 13/1998.
 • 18. Solarz J.K., Międzynarodowy system finansowy. Analiza instytucjonalnoporównawcza, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 • 19. Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
 • 20. Stirbu C., Financial market integration in a wider European Union, "Discussion Paper", No. 297, Hamburg Institute of International Economics (HWWA), Hamburg 2004.
 • 21. Zabielski K., Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • 22. Zawadzka Z., Aktualne tendencje w bankowości światowej, [w:] Jaworski W. L. (red.), Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, Poltext, Warszawa 2001.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00a8194a-4b1c-448c-a805-e42d27c8714d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.