PL EN


2014 | 3(33) | 89-104
Article title

„Doniesienie z pola walki” – doświadczenia z diagnozowania gotowości szkolnej dzieci

Title variants
EN
„Report from the Battlefield” – Experiments in Diagnosing Children’s School Readiness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na niezwykle aktualnym zagadnieniu diagnozy gotowości szkolnej dzieci. Osiągnięcie dojrzałości szkolnej przez najmłodszych jest procesem bardzo złożonym. Jeżeli pojawiają się przesłanki, że dziecko nie jest jeszcze przygotowane do rozpoczęcia swojej kariery szkolnej, należy przeprowadzić ocenę jego mocnych i słabszych stron we wszystkich możliwych obszarach. Na tej podstawie można podjąć działania umożliwiające dziecku wyrównanie braków i rozważyć odroczenie od realizacji obowiązku szkolnego. Tekst powstał z wewnętrznej potrzeby podzielenia się doświadczeniami i refleksjami własnymi autorki na wskazany temat. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne przeżyły w drugim półroczu roku szkolnego 2013/2014 prawdziwe oblężenie rodziców pragnących zbadać swoje dziecko, które zgodnie z obowiązującym prawem powinno od września 2014 r. pójść do szkoły. W większości byli to opiekunowie sześciolatków urodzonych w pierwszej połowie 2008 r.W wielu przypadkach obawy rodziców okazały się uzasadnione. Jednak zdarzało się również, że spotkanie z pedagogiem i psychologiem pozwalało na upewnienie się, że przedszkolak jest przygotowany na nowe wyzwania. Tekst prezentuje wyniki badań własnych dotyczących diagnozy gotowości szkolnej dzieci. Ukazuje obszary, w których diagnozowane dzieci wykazywały trudności. Brano pod uwagę wiedzę i umiejętności z zakresu dużej i małej motoryki (w tym grafomotoryki), pracy analizatora wzrokowego i słuchowego, mowy, a także z obszaru matematyki. Uwzględniono również sferę umiejętności społeczno-emocjonalnych. Ważny punkt stanowiła ocena lateralizacji. Wyniki badań własnych ukazały wiele obszarów, w których część dzieci nie osiągnęła jeszcze pełnej gotowości szkolnej. Celem artykułu jest podkreślenie, jak wielka odpowiedzialność za los dziecka spoczywa na barkach diagnostów.
EN
This article focuses on the currently highly topical issue of the assessment of children’s readiness for schooling. The process by which a child arrives at the level of maturity required to commence schooling is an extremely complicated one. If there are indications that the child is not yet ready to start their school career, then a diagnostic assessment of their strengths and weaknesses in all possible areas should be carried out. On this basis it is possible to take steps to ensure that the child compensates for any gaps in their competencies, and one may consider delaying the implementation of compulsory education. The starting point for this text is an inner need to share the author’s experiences and reflections about the above topic. In the second half of the school year 2013/2014, our psychological and pedagogical consulting service experienced a major surge in the number of parents who wanted their children to be examined – children who, it was expected, would be sent to school from September 2014 onwards, as required by law. Above all, these included parents of children born in the first half of 2008. In many cases, the fears of such parents turned out to be justified. However, it was also the case that seeing a pedagogue and a psychologist allowed them to prepare their preschool children more effectively for the new challenges awaiting them. This text presents the results of research into the assessment of children’s readiness to attend schooling. It points out the particular areas in which the subjects who were assessed had difficulties. The research involved took account of knowledge and competence in respect of both large and smallscale motor skills, visual and auditory analysis, language and pronunciation, and mathematics. It also included the sphere of social-emotional competencies. The assessment of lateralization was an important point. Our research exposed numerous areas in which at least some of the childrenhad yet to reach a state of full and proper readiness for schooling. The article aims to highlight the responsibility that those engaged in making such assessments should be seen as having, with regard to safeguarding the future well-being of the children in question.
Contributors
References
 • Brzezińska A., Gotowość dziecka w wieku przedszkolnym do czytania i pisania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1987.
 • Brzezińska A., Misja edukacji elementarnej, „Edukacja i Dialog”, (1998)2.
 • Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 • Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2006.
 • Michalak R., Misiorna E., Konteksty gotowości szkolnej 1. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków, Centrum Metodycznej Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Warszawa 2006.
 • Piotrowska A., Dzieci u progu szkoły. Osiągnięcia rozwojowe sześciolatka, [w:] Diagnoza przedszkolna i wspomaganie dzieci w osiąganiu gotowości do nauki w szkole, red. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, www.ore.edu.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
 • Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, WSiP, Warszawa 1999.
 • Suchecka J., Rodzice sześciolatków szturmują poradnie. Dowodzą, że ich dzieci nie są gotowe na szkołę, www.wyborcza.pl/1,75478,15786118, Rodzice_szesciolatkow_szturmuja_poradnie_Dowodza_.html#TRrelSST.
 • Suchecka J., Sześciolatki szkoły się nie boją. Obniżenie wieku szkolnego nie okazało się porażką, www.wyborcza.pl/1,75478,16375982,Szesciolatki_ szkoly_sie_nie_boja__Obnizenie_wieku.html?LinkArea=MT
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 1265).
 • Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, „ŻAK”, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00a85365-d6d3-4dbd-93dd-7130ab859b38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.