PL EN


2016 | 9/I | 51-65
Article title

REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ POPRZEZ WYDARZENIA I INICJATYWY SPORTOWE

Content
Title variants
EN
URBAN REGENERATION THROUGH THE SPORTING EVENTS AND INITIATIVES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł opisuje powiązania pomiędzy procesami rewitalizacji przestrzeni miejskiej, a wydarzeniami i inicjatywami sportowymi różnej skali i rangi. Można wyodrębnić trzy główne uwarunkowania występowania tych powiązań: 1) podczas organizacji największych wydarzeń sportowych o zasięgu globalnym, takich jak igrzyska olimpijskie oraz mistrzostwa Świata i Europy w piłce nożnej; 2) podczas przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców w formie lokalnych wydarzeń sportowych, organizowanych przez samorządy, instytucje i organizacje zaangażowane w lokalne procesy rewitalizacji; 3) podczas oddolnych inicjatyw sportowych podejmowanych samodzielnie przez społeczności lokalne. Pomimo silnych związków sportu i rekreacji z przestrzenią miasta, w Polsce stosunkowo rzadko można zaobserwować wykorzystanie cech i wartości sportu w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej. W krajach wysoko rozwiniętych jest to zjawisko coraz bardziej powszechne. Na podstawie tej obserwacji postawiono następujące pytania badawcze: Które z przedstawionych powiązań można uznać za najbardziej skuteczne w procesie odnowy przestrzeni miejskiej? Jakie znaczenie ma „odgórność” i „oddolność” wydarzeń? Co jest największą wartością związku sportu i rewitalizacji? W artykule przeanalizowano studia przypadków wybranych miast, polskich i zagranicznych, odnoszących się do wydarzeń i inicjatyw sportowych powiązanych z procesami odnowy miejskiej. Opisane wydarzenia pokazują, że im wyższa ranga imprezy, tym bardziej działania rewitalizacyjne sprzyjają podnoszeniu wizerunku zewnętrznego miasta i dotyczą przekształceń przestrzeni publicznej, zaś mniej powiązane są z rzeczywistymi problemami lokalnych społeczności. Z kolei inicjatywy oddolne skupiają się przede wszystkim na integracji mieszkańców i włączeniu społecznym poprzez różne formy aktywności fizycznej, co może być cennym elementem procesu rewitalizacji społecznej.
EN
The article describes the links between the processes of urban regeneration and the sporting events and initiatives of different scale and rank. Three main conditions of the existing of these links can be extracted: 1) during the organization of the sporting mega-events of the global range, like the Olympic Games and the World and European Football Championships; 2) during the projects activating the residents in the form of the local sporting events, organized by the local authorities, institutions and organizations engaged in the local processes of urban revitalization; 3) during the bottom-up sporting initiatives undertaken by the local communities themselves. Despite the strong connections between sport and recreation and the urban space, the use of the features and values of sport in the processes of urban regeneration can be observed in Poland relatively rarely. In the developed countries this phenomenon is more and more common. Based on these observations the following research questions had been put: Which of the presented solutions could be considered as the most effective in the process of urban regeneration? What is the significance of the “bottom-up’ and “top-down” events. What is the greater value of sport and revitalization? In the paper different case studies have been discussed, both Polish and foreign, related to the sporting events and initiatives linked to the process of urban regeneration. The described events show, that the higher rank of the event is, the more the regeneration processes improve the image of the city and are related to the transformations of the public space, but are less connected with the real needs of the local communities. In turn, the bottom-up initiatives most of all are focused on the integration of the residents and their social inclusion through the different forms of the physical activities. This can be the significant element of the social revitalization process.
Year
Issue
9/I
Pages
51-65
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Bodei S., Nowe modele mieszkania i wspólnoty w Barcelonie, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury nr 4 (51) 2015, s. 18−21.
 • Coates D., Humphreys B., Professional Sports Facilities, Franchises and Ur-ban Economic Development, “Public Finance and Management”, No. 3(3), 2003, s. 335−357.
 • Gołdys A., Derlatka I., Ślifirska O., Tadeusiak-Jeznach K., Sport dla wszystkich. Zdrowie dla każdego. Poradnik dla animatorów sportu, Ludowe Zespoły Sportowe, Warszawa 2012.
 • http://op.powiat.pruszkow.pl/News/pruszkow-mowi-final-konkursu, dostęp dnia 25.04.2016.
 • Kamrowska-Załuska D., Kostrzewska M., Wielkie wydarzenia jako kataliza-tor procesów rewitalizacji, „Problemy rozwoju miast”, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, nr 2/2014, s. 57−70.
 • Kostrzewska M., Neighbourhood Sport as a Tool of Urban Regeneration –a Warsaw Case Study, 3rd Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Conference Proceedings, Book 4, Volume II, Architecture and Design, s. 433−440.
 • Kostrzewska M., Przestrzeń miejska areną sportu, „Pomorski Przegląd Gospodarczy «Jaka strategia dla sportu?»”, Nr 3/2013 (58), s. 21−29.
 • Kostrzewska M., Rembeza M., European Football Championship – Euro 2012 in Poland: the Impact on the Host-cities’ Development, “Journal of US-China Public Administration”, Vol. 9, No. 10, 2010, s. 1215−22.
 • Kostrzewska M., Rembeza M., Event Infrastructure – Short-lived or Forever?, Ambivalent Landscapes. Sorting out the present by designing the future: Public Spaces – Urban Cultures, Conference Proceedings, Universidade Tecnica de Lisboa, 2012.
 • Polyák L., Społeczny dostęp do przestrzeni publicznych, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, Kwartalnik Małopolskiego Instytutu Kultury nr 4 (51) 2015, s. 22−28.
 • Poradnik Młodych Inicjatyw „Od Inspiracji do Realizacji, czyli słów kilka o inicjatywach oddolnych”, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce 2014.
 • Postawka M., Sport in the Space of Contemporary City, „Research Yearbo-ok”, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańsk 2005.
 • Sadowy K., Happach M., Przestrzeń publiczna jako wyzwanie społeczne, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, Kwartalnik Małopolskiego In-stytutu Kultury nr 4 (51) 2015, s. 86-92.
 • Solberg A. H., Preuss H., Major Sports Events and Long-Term Tourism Im-pacts, “Journal of Sport Management”, No. 21, 2007, s. 213−234.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz. U. z 2015 r., poz. 1777.16.Worldwide Experiences and Trends in Sports for All, ed. L.P. DaCosta, A. Miragaya, Oxford 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00afad8d-71ae-4982-a899-5ce782e36170
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.