PL EN


2014 | 3/2 | 221-240
Article title

Warunki życia mieszkańców Euroregionu Karpackiego – analiza taksonomiczna

Content
Title variants
EN
The Living Conditions of the Inhabitants of the Carpathian Euroregion – The Taxonomic Analysis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The publication presents the empirical research results, which main aim was the comparison of people’s lives in the particular regions belonging to Karpacki Euroregion. In order to achieve the above aim the multidimensional cluster analysis was used – the Ward method and a synthetic indicator of living conditions was constructed. The source of the research was information, which comes from the secondary source: the data published by the Statistical Offi ces of the component countries of Karpacki Euroregion and the internet websites concerning European statistics (Eurostat). The research period was the year 2012.
Year
Issue
3/2
Pages
221-240
Physical description
Contributors
References
  • Ciechocińska-Janowska M., Syntetyczna metoda analizy przestrzennej warunków życia, „Biuletyn Informacyjny IGiPZ PAN” 1981, nr 33. Heffner K., Gibas P., Analiza ekonomiczno-przestrzenna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007. http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Hydzik P., Sobolewski M., Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, PWE, Warszawa 2000. Luszniewicz A., Statystyka społeczna: podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa 1982. Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001. Markowsk T., Lokalna polityka kształtowania warunków bytowych w świetle teorii efektów zewnętrznych, „Acta Universitatis Lodzies” 1987. Potencjał społeczno-gospodarczy Euroregionu Karpackiego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2012. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2013. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000. Wierzbińska M., Sobolewski M., Klasyfi kacja powiatów województwa podkarpackiego ze względu na poziom życia ludności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002. Żekoński Z., Z problemów metodologicznych sformułowania społeczno-bytowych celów rozwoju, „Gospodarka Planowa” 1974, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00b5975b-236b-4648-b26a-b6274db6818e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.