PL EN


2019 | 5 (51) | 391-405
Article title

Czech and Hungarian Constitutional Order in the Light of Comparative Analysis of the Perception of Democracy and its Stagnation

Authors
Content
Title variants
PL
Porządek konstytucyjny Czech i Węgier w świetle analizy porównawczej w odniesieniu do procesu demokratyzacji i jego stagnacji
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Contemporary democratization process challenges the trends of regress or stagnation in the world. The Central European Countries face this problem as well, yet they differ in the depth of changes. The article addresses the problems of quality of democracy regarded as a political regime and the values of constitutional order of the Czech Republic and Hungary. As post-communist, the two countries have been regarded as democratic leaders for a long time. But the Czech Republic has the same Constitution from the beginning of democratization process, while Hungary passed the new Constitution in 2011. The Czech constitutional order reflects liberal democratic rules and values both in axiological and institutional dimension. The Hungarian one mirrors conservative and illiberal axiological values. In the institutional dimension both constitutions seem to maintain specific democratic regime, but in Hungary the executive power is dominant. The methods used in the research were: analysis, synthesis, institutional approach and comparative method.
PL
Współczesny proces demokratyzacji na świecie napotyka od pewnego czasu na przeszkody prowadzące do jego stagnacji, czy nawet regresu. Tendencja ta widoczna jest także w państwach Europy Środkowej. Artykuł podejmuje analizę jakości demokracji rozumianej w sensie substancjalnym i proceduralnym, jaką odzwierciedlają czeska i węgierska konstytucje. Po 1989 roku przez długi okres czasu państwa te były określane mianem liderów demokratyzacji. Obecnie czeski porządek konstytucyjny opiera się na założeniach Konstytucji uchwalonej na początku procesu demokratyzacji (1992 r.), a węgierski porządek reguluje Konstytucja uchwalona po dwóch dekadach od rozpoczęcia tegoż procesu (2011 r.). W wymiarze aksjologicznym czeska Konstytucja opiera się na wartościach demokratycznych i liberalnych, natomiast węgierska na konserwatywnych, tradycyjnych, a nawet nieliberalnych. W wymiarze instytucjonalnym obydwie Konstytucje gwarantują funkcjonowanie reżimu demokratycznego, z tym, że w przypadku węgierskim mamy do czynienia z dominacją egzekutywy rządowej, a w Czechach z modelem parlamentarnym. Metodami stosowanymi w procesie badawczym były: analiza i synteza, podejście instytucjonalne i metoda porównawcza.
Year
Issue
Pages
391-405
Physical description
Contributors
References
 • Ágh A., Emerging Democracies in East Central Europe and the Balkans, Cheltenham 1998.
 • Albi A., EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europe, Cambridge 2005.
 • Antoszewski A., Konstytucja w świetle refleksji politologicznej, [in:] Nowa Konstytucja RP. Wartość, jednostka, instytucje, ed. K.B. Janowski, Toruń 1992.
 • Bankowicz M., Systemy władzy państwowej Czechosłowacji i Czech. Studium instytucjonalnopolityczne, Cracov 1998.
 • Bankowicz M., Transformacje konstytucyjnych systemów władzy państwowej w Europie Środkowej, Cracov 2010.
 • Bayer J., The Process of Political System Change in Hungary, “Begegnungen: Schriftenreihe des Europa Institutes”, Budapest 2003.
 • Berman S., The Pipe dream of undemocratic liberalism, “Journal of Democracy” 2017, No. 28 (3).
 • Bogaards M., De-democratization in Hungary: Diffusely Defective Democracy, “Democratization” 2018, No. 25 (18).
 • Cianetti L., Dawson J., Hanley S., Rethinking “Democratic backslide” in Central and Eastern Europe – Looking beyond Hungary and Poland, “East European Politics” 2018, No. 34 (3).
 • Cooley A., Countering democratic norms, “Journal of Democracy” 2015, No. 26 (3).
 • Diamond L., Facing up to the Democratic Recession, [in:] Democracy in Decline?, eds. L. Diamond, M.F. Plattner, Baltimore 2015.
 • Foa R.S., Mounk Y., The Democratic Disconnect, “Journal of Democracy” 2016, No. 27 (3).
 • Gnizadowski M., Sadecki A., Konstytucja nowych Węgier – implikacje krajowe i regionalne. Ośrodek Studiów Wschodnich. Komentarz nr 60. https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2011–07–29/konstytucja-nowych-wegier-implikacje-krajowe-i-regionalne (September 29, 2019).
 • Halász I., Grabowski R., Hungarian Understanding of the Division of Powers, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, No. 6 (34).
 • Halász I., Święta Korona w węgierskiej Ustawie Zasadniczej z 2011 r., “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, No. 1 (41).
 • Héjj D., Konstytucja Węgier jako manifest polityczny parlamentarnej większości, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2018, No. 1 (41).
 • Kis J., Introduction: From the 1989 Constitution to the 2010 Fundamental Law, [in:] Constitution for a Disunited Nation. On Hungary’s 2011 Fundamental Law, ed. G.A. Tóth. Budapest 2011.
 • Körösényi A., Government and Politics in Hungary, Budapest 1999.
 • Krastev I., The strange death of liberal consensus, “Journal of Democracy” 2007, No. 18 (4).
 • Krastev I., The Unravelling of the Post-1989 order, “Journal of Democracy”, No. 27 (4).
 • Kubas S., Węgierski parlamentaryzm: od narodzin do stanu obecnego z uwzględnieniem konstytucji z 2011 roku, „Przegląd Sejmowy” 2012, No. 5 (112).
 • Levitsky S., Way L., The myth of democratic recession, [in:] Democracy in Decline?, eds. L. Diamond, M.F. Plattner, Baltimore 2015.
 • Merkel W., Embedded and Defective Democracies, “Democratization” 2005, No. 11 (5).
 • Mołdawa T., Konstytucjonalizm państw Europy Środkowo-Wschodniej, [in:] Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ed. T. Mołdawa. Warsaw 2003.
 • Pridham G., Dynamics of Democratization. A Comparative Approach, New York 2000.
 • Ripp Z., The Hungarian Socialist Worker’s Party. Towards the Multiparty System (June 1987-February 1989), http://polhist.hu/wp-content/uploads/2017/11/8_ripp_regimes.pdf (October 4, 2019).
 • Rupnik J., Explaining Eastern Europe. The Crisis of Liberalism, “Journal of Democracy” 2018, No. 29 (3).
 • Rupnik J., From Democracy Fatigue to Populist Backslash, “Journal of Democracy” 2007, No. 18 (4).
 • Schmitter P. C., Crisis and transition, but not decline, [in:] Democracy in Decline?, eds. L. Diamond, M.F. Plattner, Baltimore 2015.
 • Skotnicki K., System konstytucyjny Czech, Warsaw 2000.
 • Whitehead L., Democratization. Theory and Experience, Oxford 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00b645fb-bedb-4e59-9df2-567dcb717aff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.