PL EN


Journal
2019 | 10 | 165-184
Article title

Migracje i kultura w filmie węgierskim po upadku komunizmu

Authors
Content
Title variants
EN
Migration And Culture In Hungarian Film After The Fall Of Communism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym tekście autor przedstawia problematykę wpływu ruchów migracyjnych na węgierską kulturę, społeczeństwo, na jego zachowania wobec obcych, przybyszów, przedstawicieli innych narodowości. Węgry po upadku systemu komunistycznego doświadczyły kilkukrotnie fali uchodźców, którzy w poszukiwaniu lepszego lub bezpieczniejszego życia dotarli nad Dunaj. Najpierw byli to przybysze z dawnego Związku Radzieckiego oraz rozpadającej się Jugosławii, później imigranci zarobkowi z Azji, a ostatnio uciekinierzy z terenów objętych wojną w Syrii czy Libii. Za każdym razem zderzenie kultur, spotkanie przedstawicieli różnych narodowości prowadziło do konfrontacji stereotypów z rzeczywistością. Twórcy filmowi na Węgrzech niejednokrotnie ulegali fascynacji tym zjawiskom, w swoich filmach pokazywali wpływ tych wydarzeń na postrzeganie rzeczywistości, rozumienie przez Węgrów otaczającego świata, prezentowali reakcje swoich rodaków: od wrogości, przez obojętność, do współczucia i chęci pomocy. W pracy zostaną ukazane te różnorodne postawy.
EN
In this text the author presents the problem of the impact of migration movements on Hungarian culture, society, its behavior towards strangers, visitors and representatives of other nationalities. Hungary after the collapse of the communist system experienced several times the wave of refugees who, in search of a better or safer life, reached the Danube. First, they were newcomers from the former Soviet Union and disintegrating Yugoslavia, later economic immigrants from Asia, and recently escapees from war zones in Syria or Libya. Each time a clash of cultures, a meeting of representatives of different nationalities led to the confrontation of stereotypes with reality. Hungarian filmmakers have often been fascinated by these phenomena, in their films they showed the impact of these events on the perception of reality, understanding by the Hungarians the surrounding world, they presented reactions of their countrymen: from hostility, indifference, compassion and to willingness to help. The work will show these various attitudes.
Journal
Year
Issue
10
Pages
165-184
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
  • Bársony, É., Ideológiai kalandfilm. Beszélgetés Fekete Ibolyával, „Filmvilág” nr 1, 2001, s. 42–43.
  • Czerkawski, P., Fascynująca melancholia. Rozmowa z Kornélem Mundruczó, „Kino”, nr 1, 2018, s. 78–82.
  • Helman, A., Transgresje i transformacje w filmach Kornéla Mundruczó, „Kwartalnik filmowy”, nr 101–102, 2018, s. 174–197.
  • Schubert, G., Rejtőzködő évtized. A kilencvenes évek stílusa, „Filmvilág”, nr 3, 2002, s. 20–21.
  • Stojanowa, Ch., Bolse Vita, The Cinema of Central Europe, ed. P. Hames, London–New York 2004.
  • Varga, Anna, A gyávaság kora, „Filmvilág” nr 2, 2007, s. 24–26.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00d866fa-d091-448e-bb40-a632bff97f6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.