PL EN


2013 (2014) | 5 | 212 - 230
Article title

Epizod z dziejów rodu Sobieskich. Dokument fundacji mszy świętej wotywnej o najświętszym sakramencie w katedrze chełmskiej w Krasnymstawie (1635)

Content
Title variants
EN
An episode in the history of the House of Sobieski. A document of funding a votive Eucharist mass in the Chełm cathedral in Krasnystaw (1635)
Languages of publication
PL RU EN DE FR
Abstracts
PL
Dzieje rodu Sobieskich związane były z ziemią chełmską i lubelską. Przykładem pozostaje mało znane wydarzenie, jakie miało miejsce w Krasnymstawie wiosną 1635 r. Przebywał tam na zamku starosta krasnostawski Jakub Sobieski – ojciec późniejszego króla Jana III Sobieskiego – wraz z najbliższą rodziną. Jego najstarszy syn Marek, liczący wówczas siedem lat, ciężko zachorował. Pomimo wezwania znanego lekarza wydawało się, że dziecko umrze. Na prośbę matki chłopca przełożony miejscowego klasztoru augustianów-eremitów udzielił mu pierwszej komunii w postaci wiatyku. Ku zaskoczeniu wszystkich dziecko natychmiast poczuło się lepiej i szybko wyzdrowiało. Powszechnie uznano to za wydarzenie ponadnaturalne, zwłaszcza że taka była również opinia lekarska. Na pamiątkę tego faktu Jakub Sobieski ufundował w katedrze diecezji chełmskiej w Krasnymstawie Mszę wotywną o Najświętszym Sakramencie, która miała być odprawiana w każdy czwartek. Dzięki przyznanym środków fundacyjnych grono duchownych w katedrze powiększył też dodatkowy wikariusz. Treść dokumentu fundacyjnego, dotąd słabo znana i mylnie przytaczana w historiografii, została zaczerpnięta z wpisu do księgi konsystorza diecezji chełmskiej rytu łacińskiego, znajdującej się w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim i dołączona do niniejszego artykułu w postaci edycji krytycznej
EN
The history of the House of Sobieski was connected with the regions of Chełm and Lublin. An example of this is a little known event which happened in Krasnystaw in spring 1635. Jakub Sobieski, the starost of Krasnystaw and the father of the future king John III Sobieski, was staying there in the castle with his close family. His oldest son Marek, being 7 years old then, became seriously ill. Despite the fact that a popular doctor came to help, it seemed that the child would die. At the boy’s mother’s request, the boy received the First Holy Communion in the form of viaticum from the prior of the Augustinian-Eremetical monastery. To everyone’s surprise the child felt better immediately and soon recovered. It was considered supernatural, especially because the doctor’ s opinion was such. In memory of this fact, Jakub Sobieski funded in the Chełm cathedral in Krasnystaw a votive Eucharist mass, which was supposed to be said every Thursday. Thanks to the funds, the number of the clergy in the cathedral increased by one additional vicar. The content of the funding document, so far poorly known and mistakenly quoted in historiography, was taken from a registration in a consistory book of the Chełm diocese in Latin rite, which is now housed in the Archive of the Archdiocese of Lublin and appended to this article as edito maior
Keywords
Volume
5
Pages
212 - 230
Physical description
Contributors
  • Instytut Historii Kościoła i Patrologii Katalockiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080 - 9212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00dc6e84-41fc-42f6-9f8d-cee744627078
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.