PL EN


2016 | 7 | 4 | 77-83
Article title

Nowe rozwiązania prawne jako źródło zmian w edukacji i organizacji turystyki szkolnej

Authors
Content
Title variants
EN
New legislation as a source of change in the education and organization of school tourism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Różne formy imprez turystycznych z udziałem dzieci i młodzieży mogą mieć istotny wpływy na ich rozwój i wychowanie. Korzyści wynikające z takich aktywności nabierają jeszcze większego znaczenia w kontekście współczesnego stylu życia młodych osób, który został zdominowany przez bierne formy spędzania czasu wolnego, komputer, internet, TV i niezdrowe odżywianie. Aby móc konkurować z komputerem i zachęcić dzieci oraz młodzież do wyjazdów turystycznych, należy szczególnie zadbać o ciekawe programy wycieczek, rajdów, spływów czy obozów. Jednocześnie, programując imprezy turystyczne i planując czynności organizacyjne, należy uwzględniać obowiązujące przepisy prawne, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników. Ruch krajoznawczo-turystyczny w szkołach jest normowany przez przepisy, które są wyznaczane i dekretowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym zakresie ustawodawca dokonał w ostatnich latach pewnych zmian. Niniejszy artykuł przybliża i porządkuje najświeższe zmiany legislacyjne dotyczące organizacji wycieczek szkolnych i innych typów szkolnych imprez turystycznych oraz nowych zasad organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży.
EN
Various forms of tourist events involving children and youth can have a significant influence on their upbringing, development and education. They are conducive to the realization of educational tasks in a much more attractive conditions than the classroom. The benefits of such forms of activity are even more important in the context of the modern lifestyle of young people, which has been dominated by passive forms of leisure, computer, Internet, TV and unhealthy nutrition. In order to encourage children and youth to tourist trips it’s important to create the interesting pro-grams of trips, rallies, canoeing or camps. At the same time, during programming packages and planning organizational activities, the existing regulations should be taken into account to ensure the safety of participants. Tourist movement and sightseeing in schools is regulated by the rules, which are determined and decreed by the Ministry of Education The legislator has made in recent years some changes. This article introduces and organizes the most recent legislative changes concerning the organization of school trips, other types of school tourist events and a leisure of children and youth.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
77-83
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Zakład Organizacji i Kształcenia „Europejczyk”, Polska
References
 • Denek K. (1989), Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa.
 • Denek K. (1997), Wycieczki we współczesnej szkole, Poznań 1997.
 • Denek K. (2000), W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Poznań 2000.
 • Denek K. (2002), Poza ławką szkolną, Poznań.
 • Drogosz M. (2009), Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik dla dyrektorów i kadry pedagogicznej, Warszawa.
 • Gołaszewski J., Paterka S., Wieczorek A. (2000), Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. Rekreacyjne gry ruchowe, Poznań.
 • Gordon A. (2003), Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Warszawa.
 • https://men.gov.pl/wypoczynek/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.html.
 • Janowski I. (2003), Krajoznawstwo i turystyka szkolna, Kielce.
 • Łobożewicz T. (1990), Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Warszawa.
 • Łobożewicz T. (1996), Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej, Warszawa.
 • Przecławski K. (1973), Turystyka a wychowanie, Warszawa.
 • Przecławski K. (1997), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r., nr 135, poz. 1516).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 29 sierpnia 2014 r., poz. 1150).
 • Turystyka i krajoznawstwo w szkole. Poradnik (2002), Warszawa.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 884).
 • Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1629).
 • Wojtycza J. (2000), Organizacja turystyki młodzieży szkolnej, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00e04f14-3ef2-43cb-8aa9-d76454da6088
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.