PL EN


2012 (R. XI) | 2(44) | 71 - 87
Article title

Saudyjskie osiedla grodzone a podziały społeczne

Title variants
EN
Gated communities in the Kingdom of Saudi Arabia, expression of racial, cultural and financial divide in modern Islamic society
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zawiera wnikliwą analizę kulturowych, politycznych i ekonomicznych aspektów fenomenu osiedli grodzonych w Królestwie. Przedstawione studium wybranego przypadku opiera się o materiały etnograficzne zebrane podczas dwu-letnich badań nad zmilitaryzowanym i ogrodzonym osiedlem zachodnim, znajdującym się w mało zurbanizowanej części kraju. Autorka sięga do wiedzy socjologiczno-antropologicznej, aby zrozumieć środowisko w jakim żyją opisywani ludzie. Wyniki badań zawierają informacje o cechach psychologicznych przedstawicieli kultury zachodniej, mieszkających i pracujących w Arabii Saudyjskiej. Motywem przewodnim są rozważania nad rozkładem władzy i zasobów materialnych w dzisiejszym społeczeństwie muzułmańskim, w oparciu o zamożność, kulturę i podziały rasowe.
EN
The article analyses the cultural, political and economic complexity of gated communities in the Kingdom of Saudi Arabia. The main study case presented here is based on ethnographic materials gathered during a 2 year research period in a western, gated and militarised compound, situated in a remote part of the country. The outcome of the study contains an in-depth insight into the psychological profiles of western people who live and work in Saudi Arabia and also allows the author to use sociological and anthropological knowledge to achieve a deeper understanding of the environment these people live in and of the power distribution in modern Islamic society based on wealth, cultural and racial division.
Issue
Pages
71 - 87
Physical description
Dates
published
2012-06-2012-07
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, acoates@aps.edu.pl
References
  • Ali A.H. (2009), Niewierna, Warszawa.Althusser L. (1969), For Marx, London.Bauman Z. (2000), Globalizacja, Warszawa.Bauman Z. (2001), Community, Cambridge.Bauman Z. (2007), Płynne życie, Kraków.Blakely E., Snyder M.G. (1997), Fortress America: Gated Communities in United States, Washington.Brenner N., Theodore N. (2002), Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in Western Europe and North America, Oxford and Boston.Bressi T.W. (1994), Planning the American Dream, [w:] P. Katz (red.), The New Urbanism. Toward the Architecture of Community, New York–San Francisco.Castells M. (1982), Kwestia miejska, Warszawa.Chałasiński J. (1997), Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej, Warszawa.Chybicka A. (red.) (2010), Culture & Gender an intimate relation, Gdańsk.Davis M. (1994), Fortress Los Angeles. The militarization of urban space, [w:] M. Sorkin (red.), Variations on Theme Park, New York.Davis M. (1990), City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, London.Denzin N.K. (2003), Performance Ethnography Critical Pedagogy and the Politics of Culture, California.Durkheim D.E. (1893), De La Division Du Travail Social, Paris.Emerson R.M. (1983), Contemporary Field Research, Little Brown, Boston.Gates R.T. Le, Stout F. ( red.) (2001), Wirth Urbanism as a way of life, [w:] The City Reader, London–New York.Gądecki J. (2009), Za murarmi. Osiedla grodzone w Polsce – analiza dyskursu, Wrocław.Giddens A. (2010), Socjologia, Warszawa.Graham S., Marvin S. (2001), Splintering Urbanism: Network Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition, London.Gulda M. (2002), Badania jakościowe w pogłębionym poznawaniu rzeczywistości społecznej, Edukacja menedżerska a społeczne i prawne otoczenie biznesu, Gdańsk.Gulda M. (2009), Socjologia. Wprowadzenie do socjologii turystyki, Gdańsk.Heyden D. (2005), Building the American way: public subsidy, private space, [w:] S. Low, N. Smith (red.), The Politics of Public Space, New York–London.Hryciuk R.E., Kościańska A. (red.) (2007), Gender, perspektywa antropologiczna, t. 1: Organizacja Społeczna, Warszawa.Jacobs J. (1961), The Death and Live of Great American Cities, New York.Jałowiecki B. (2000), Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa.Jałowiecki B. (2007), Globalny świat metropolii, Warszawa.Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006.Kaczmarczyk S. (1999), Badania marketingowe. Metody i techniki, Warszawa.Lalak D. (2010), Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa.Low S. (2004), Behind the Gates, New York–London.Maffesoli M. (1996), The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in the Mass Society, London.Massey D. (1992), A Place Called home, „New Formations” no 7.Massey D. (1995), The Conceptualization of Place, [w:] D. Massey, P. Jess (red.), A Place in the World? Places Cultures and Globalization, Oxford.Merton R.K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa.Nachmias C.F., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań.Nowak S. (1970), Metodologia badań socjologicznych, Warszawa.Redfield R. (1941), The Folk Culture of Yukatan, Chicago.Saunders P., Williams P. (1988), The Constitution of the Home: Towards the Research Agenda, „Housing Studies”, Vol. 3(2).Simmel G. (2006), Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] Simmel G., Most i drzwi. Wybór esejów, Warszawa.Tönnies F. (1887), Gemeinschaft und Gesellschaft, Leipzig.Turner J.H. (2008), Struktura teorii socjologicznej, Warszawa.Znaniecki F. (1934), The Method of Sociology, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00e443ed-4b6e-4f04-a20b-eccc159a8b4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.