PL EN


2012 | 1 | 8-15
Article title

STO LAT „RUCHU PEDAGOGICZNEGO”! Z okazji jubileuszu namysł nad współczesną rolą sędziwego i popularnego periodyka pedagogicznego

Content
Title variants
PL
The century of ”Ruch Pedagogiczny”! (The Pedagogical Movement) (on the occasion of jubilee reflection on contemporary role of aged and popular educational journal)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem eseju przeglądowego jest dokonanie w roku uroczystości jubileuszowych analizy porównawczej „Ruchu Pedagogicznego” – cieszącego się dużą renomą czasopisma naukowego wydawanego w Polsce od 1912 roku. W swoim artykule autor dokonuje wyodrębnienia różnych faz rozwoju pisma w różnych okresach historycznych minionego wieku. Ponadto autor stara się dokonać charakterystyki specyfiki czasopisma, jego wyraźnie zarysowanego profilu naukowego oraz różnego rodzaju zmian, jakim podlegało w swojej historii, uwarunkowanych zewnętrznymi okolicznościami. Autor podejmuje także próbę przyciągnięcia uwagi czytelnika unikatowym i reprezentującym wysoki poziom charakterem omawianego czasopisma. We wszystkich jego numerach zawarte są wyniki badań i studiów mających na celu dokonanie konceptualizacji procesów edukacyjnych i określenia ich tożsamości, zarówno w świetle teorii, jak i praktycznych zastosowań, w czasach znaczących zmian i przeobrażeń społecznych.
EN
The purpose of this review essay is to present a comparative analysis of so well known scientific journal ”Ruch Pedagogiczny” being published since 1912 in Poland, on its anniversary of jubilee. The author presents in his text distinquised seasons on its earlier development in different historical periods in the last century. Moreover, the author tries to charactarize the specifity of the journal, a clearly defined focus, and other various shifts conditioned by external circumstances. The author makes also an attempt to draw the reader’s attention for their unique and scientifically satisfied character of the reviewed journal. All serial numbers are much stronger studies in this respect for the attempt to conceptualise educational processes and their identity for the theoretical and practical implications in the period of irregularity and the social change.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
8-15
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Kowalewska S.: Wstęp, W: S.Kowalewska (red.): Społeczne wartości nauki. PWN, Warszawa 1981
 • Ks. Kaleta A.: „Ruch Pedagogiczny”. W: T.Pilch (red.): Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku.T. V. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2006
 • Lewowicki T.: Słowo o „Ruchu Pedagogicznym”. „Ruch Pedagogiczny”, 1998, nr 1–2
 • Mazepa-Domagała B.: Treści przekazów informacyjnych polskich czasopism ogólnopedagogicznych w okresie transformacji ustrojowej (1989–1995). Nieopublikowana praca doktorska. Wydział Pedagogiki i Psy-chologii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998
 • Mokrzycki E.: „The Polish Sociological Bulletin” (Uwagi i propozycje w związku z dyskusją nad stanem czasopiśmiennictwa socjologicznego). „Studia Socjologiczne” 1973, nr 4(51)
 • Orlik J., Sułek A.: Stan i potrzeby polskiego czasopiśmiennictwa socjologicznego. „Studia Socjologiczne” 1973, nr 2
 • Okoń W.: „Ruch Pedagogiczny” W: Nowy słownik pedagogiczny. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2001
 • Radziewicz-Winnicki A.: Ciągłość i zmiana w „RUCHU PEDAGOGICZNYM” – czasopiśmie polskich pedagogów (Refleksje w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania periodyka). „Edukacja” 2002, nr 4(80)
 • Radziewicz-Winnicki A.: Pomiędzy „starym” i „nowym” światem: dylematy i rozterki kreatorów wychowania okresu przejściowego (w zindywidualizowanej percepcji kolejnych tekstów zawartych na łamach dziesięciu numerów półrocznika „Horyzonty Wychowania”). „Horyzonty Wychowania” 2012 (18) w druku
 • Tarkowska W.: Pięćdziesiąt lat „Kultury i Społeczeństwa”: Elementy ciągłości i zmiany, „Kultura i Społeczeństwo” 2006, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00ee8adf-e9a8-4375-9920-627802a56b5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.