PL EN


2018 | 1 | 25-35
Article title

Dojrzałość osobowa jako „oferta analityczna” w badaniach socjalizacji zawodowej nauczycieli

Content
Title variants
EN
Maturity as an “analytical offer” in research on professional socialization of teachers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kategoria rozwoju zawodowego nauczycieli jest kluczową dla teorii i badań pedeutologicznych. Jej związanie z biurokratycznym modelem awansu zawodowego spowodowało ograniczenie jej pola analitycznego, stopniowo przekształcając ją w stereotyp niezdolny do objaśniania złożonego i dynamicznego świata szkoły i nauczycieli. Celem artykułu jest wskazanie obszarów niefunkcjonalności kategorii rozwój zawodowy nauczyciela (w znaczeniu, jaki nadała jej reforma oświaty) identyfikowanych w badaniach socjalizacji zawodowej nauczycieli oraz namysł nad możliwością wzbogacenia języka pedeutologii o kategorię dojrzałości, przekraczającą dotychczasowy kontekst teoretyczny w badaniach pedeutologicznych.
Year
Issue
1
Pages
25-35
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Brzezińska A. (2005). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Czubak-Koch M. (2014). Uczenie się w kulturze miejsca pracy. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Gałdowa A. (1990). Rozwój i kryteria dojrzałej osobowości. Przegląd Psychologiczny, 33, 1.
 • Gałdowa A. (2000). Powszechność i wyjątek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gałdowa A. (2005). Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Hajduk E. (2001). Kulturowe wyznaczniki biegu życia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Harwas-Napierała B. (2015) Dojrzałość osobowa dorosłych jako czynnik chroniący rodzinę. Czasopismo Psychologiczne, 21, 1.
 • Kędzierska H. (2012). Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – wzory – pola dyskursu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kędzierska H. (2015). Novice Teachers: The Process of “Anchoring” in the Teaching Profession. Forum Oświatowe, 27, 2(54).
 • Kędzierska H. (2018). Socjalizacja profesjonalna nauczycieli na starcie kariery zawodowej – druga strona medalu. Zarządzanie Publiczne, 1(41), 75-89.
 • Klus-Stańska D. (2016). Odwrót od rozwoju: kontrowersyjna czy obiecująca zmiana paradygmatu wczesnej edukacji. Studia Edukacyjne, 38.
 • Kołodziejczyk J., Kołodziejczyk J. (2015). Ewaluacja własnej pracy nauczycieli – obszary, rozumienie, współpraca. Forum Oświatowe, 27, 2(54).
 • Kostera M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kwiatkowska H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Między autonomią a anomią. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Lewartowska-Zychowicz M. (2001). Między pojęciem a kategorią. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Malewski M. (2006). W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2(34).
 • Mizerek H. (2016). Ewaluacja edukacyjna w Polsce. Trajektorie, perspektywy i dylematy rozwoju. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Mizerek H. (2017). Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Sigva R.M. (2011). Kategoria stawania się w refleksji naukowej; konotacje pedagogiczne. W: A. Gaweł, B. Bieszczad (red.), Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wiłkomirska A. (2005). Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Wiłkomirska A. (2014). Sens i bezsens państwowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. Kwartalnik Pedagogiczny, 1-2.
 • Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00eeaaa5-568c-457d-988e-7891050c37d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.