PL EN


2014 | 10 | 10-34
Article title

Problemy naukowo-dydaktyczne międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja”

Authors
Content
Title variants
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono genezę powołania Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej w strukturze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Szczególną uwagę zwrócono na założenia metodologiczne i metodyczne konferencji naukowych, problematykę 10 konferencji naukowo-dydaktycznych i Ogólnopolskich Zjazdów Nauczycieli Przedsiębiorczości oraz problematykę badawczą zawartą w czasopiśmie „Przedsiębiorczość – Edukacja” wydawanym w ramach prac Zakładu. Problematyka ta obejmowała kształtowanie przedsiębiorczości na tle współczesnych wyzwań cywilizacyjnych oraz rolę przedsiębiorczości w: podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, aktywizacji gospodarczej, gospodarce opartej na wiedzy, kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, warunkach integracji europejskiej, warunkach globalizacji, edukacji szkolnej i akademickiej, a także w warunkach kryzysu gospodarczego, rozwoju firm i układów przestrzennych.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Bachta, A., Bieszczad, G., Borowiec, M., Buziewicz, A., Chomiak, B., Doktor, R., Drobniak, I., Fiedor, K., Jodłowska, J., Lis, W., Rachwał, T., Zbierak, M. (2003). Podstawy przedsiębiorczości. Scenariusze zajęć edukacyjnych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.
 • Berger, S., Canning, R., Dolan, M., Kurek, S., Pilz, M., Rachwał, T. (2012). Curriculum-making in pre- -vocational education in the lower secondary school: A regional comparative analysis within Europe. Journal of Curriculum Studies, 44(5), 679-701.
 • Borowiec, M., Rachwał, T. (red.) (2005). Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej w latach 2000–2005. Kraków: ZPiGP IG Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Długosz, Z., Zioło, Z. (red.) (2010). Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2011). Założenia i cele projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 308-320.
 • Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T., Świętek, A., Zdon-Korzeniowska M. (2012). Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic: III część produktu finalnego. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.
 • Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T. (2013). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 273-288.
 • Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T. (oprac.) (2013). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkołach zawodowych. Kraków: Primedruk dla Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Kilar, W., Rachwał, T., Zając, M. (oprac.) (2012). Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek. II część produktu finalnego. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.
 • Kurek, S., Rachwał, T. (2010). Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego „FIFOBI” w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej, Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 472-485.
 • Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012a). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów gimnazjum. Warszawa: Fundacja Edukacja dla Społeczeństwa.
 • Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012b). Business Competencies in Polish School Curricula: Opinions of Teachers and Social Partners. In: M. Pilz, S. Berger, R. Canning, Fit for Business. Pre-Vocational Education in European Schools. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Springer, Wiesbaden, 61-88.
 • Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012c). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu „FIFOBI”. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 24-36.
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2002a). Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2002b). Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2002c). Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2002d). Podstawy przedsiębiorczości. Zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2012a). Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2012b). Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era. Ministerstwo Gospodarki i Pracy (2004). Aspekty konkurencyjności gospodarki. Materiał przygotowany na konferencję w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 (Lublin, 20 września 2004 r.). Warszawa.
 • Osuch, W., Rachwał, T. (2011). Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). W: B. Sitarska, E. Droba, K. Jankowski (red.), Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, 35-46.
 • Rachwał, T. (2011). Krok w przedsiębiorczość – jak efektywnie kształtować postawy przedsiębiorcze uczniów szkół ponadgimnazjalnych, EduFakty, 14, 6-7.
 • Rachwał, T. (2012a). Jak efektywnie kształtować postawy przedsiębiorcze uczniów szkół ponadgimnazjalnych? Informacja o innowacyjnym projekcie edukacyjnym „Krok w przedsiębiorczość”. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 412-413.
 • Rachwał, T. (2012b). Gra o przedsiębiorczość. W: Podstawy przedsiębiorczości. Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era, 36-39.
 • Rachwał, T. (2012c). Projekt „Jestem przedsiębiorczy” a założenia nowej podstawy programowej kształcenia w ramach przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce. Tekst referatu przygotowanego na seminarium dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, http://www.jestemprzedsiebiorczy. pl/att/Rachwal_artykul_Seminarium_dla_dyrektorow_6-06-12_tekst.pdf (data odczytu: 01,12.2013).
 • Rachwał, T. (2013). Krok w przedsiębiorczość – propozycja na czasie. EduFakty, 25, 48-51.
 • Rachwał, T., Kurek, S. (red.) (2013). Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2012 r. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Rachwał, T., Płaziak, M. (2013). Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach. W: P. Churski, T. Kudłacz (red.), Gospodarka przestrzenna – doświadczenie i wyzwania procesu kształcenia, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 251, 198-263.
 • Rachwał, T., Ratajski, P., Zając, M. (oprac.) (2012). Innowacyjna strategia kształcenia „Krok w przedsiębiorczość”. I część produktu finalnego. Warszawa: wydawnictwo Nowa Era.
 • Rachwał, T., Zioło, Z. (2010). Przedsiębiorczość. W: Z. Długosz, Z. Zioło (red.), Rozwój naukowo- -dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 225-237.
 • Świętek, A., Osuch, W. (2013), Informacja o międzynarodowym projekcie „Common goals – Common ways”. W: Z. Zioło, M. Borowiec (red.), Problematyka 28. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa – Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 122-123.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (2008). Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czasopismo Geograficzne, 79(1-2), 189-196.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (2010). Zarys kształtowania się Instytutu Geografii. W: Z. Długosz, Z. Zioło (red.), Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 7-18.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in geographical research. In: P. Churski (ed.), Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 135-155. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2005). Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1. Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2008). Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2009). Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 5.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2010). Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2011). Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2012). Rola przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2013). Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (red.) (2014). Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10 (niniejszy tom, w momencie złożenia artykułu do druku).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00ef7b5a-eb4a-4e02-92b5-2dc2fffb35cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.