PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 461-475
Article title

Wizja przyszłości a orientacja pozytywna wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Title variants
EN
Wards of the Youth Educational Centres and Their Vision for the Future a Positive orientation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wszelkie oddziaływania wychowawcze wiążą się według S. Kunowskiego z „ukształtowaniem prawidłowej postawy wychowanka wobec przyszłego życia”, a więc przygotowaniem się do lepszego życia poprzez naukę, zdobycie zawodu, znalezienie własnego miejsca w społeczeństwie i założenie własnej zdrowej i trwałej rodziny. Funkcjonowanie w świecie i dokonywanie wyborów ułatwiają mu analiza ciągle zmieniającej się rzeczywistości i jej interpretowanie. Istotne jest to, jak młody człowiek postrzega świat i swoje szanse na przyszłość. Orientacja pozytywna, traktowana jako podstawowa tendencja do zauważania i przywiązywania wagi do pozytywnych aspektów doświadczeń i samego siebie, to postawa, która jest niezwykle pomocna w budowaniu i realizowaniu planów. Podstawowym założeniem koncepcji jest przekonanie, że takie postrzeganie świata, siebie i przyszłości świadczy o podstawowej predyspozycji człowieka do radzenia sobie w życiu, pomimo przeciwności, problemów i porażek. W pierwszej części artykułu zostały omówione wybrane koncepcje zachowań celowych, przedstawiające aktywność adolescentów w kategorii celów stawianych sobie przez podmiot oraz teoria orientacji pozytywnej. W drugiej części artykułu są zaprezentowane wyniki badań nad orientacją pozytywną i celami życiowymi wychowanków Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Polsce.
EN
Any pedagogical measures are to “shape the right attitude of wards towards their future life.” Thus they are to prepare them for a better life through education, acquiring professional skills, finding a place in society, as well as starting a healthy and lasting family. It is easier to be a part of the world and make choices if a person is able to analyse the ever-changing reality and to interpret it. It is crucial how a young man perceives the world and their chances for the future. What helps to develop and implement one’s plans is positive orientation. It is a basic predisposition to notice and attach weight to positive aspects of one’s experience and oneself. The concept assumes that a positive perception of the world, oneself, and the future reflects the fundamental human predisposition to cope with life against all the odds, difficulties, and failures. The first part of the paper focuses on the theory of positive orientation and selected concepts of purposeful behaviour, while showing human action as goals set by a person. The second part of the paper presents the research findings on positive orientation and life goals of wards of the Youth Educational Centres in Poland.
Contributors
References
 • Alessandri, G., Caprara, G.V., Tisak, J. (2012). The Unique Contribution of Positive Orientation to Optimal Functioning; Farther Explorations. European Psychologists, 17, 44-54.
 • Boguszewski, R. (2016). Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży. W: Młodzież 2016, Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (s. 52-77). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Brygoła, B., Batory, A. (2012). Rola wyobrażonych wizji siebie w kształtowaniu tożsamości osobistej. W. P.K. Oleś, M. Puchalska-Wasyl (red.), Dialog z samym sobą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Caprara, G. (2009), za: Łaguna, M., Oleś, P., Filipiuk, D. (2011). Orientacja pozytywna i jej pomiar: Polska Adaptacja Skali Orientacji Pozytywnej. Studia Psychologiczne, 49(4), 47-54.
 • Caprara, G., Alessandri, G., Eisenberg, N. (2012). Prosociality: The Contribution of Traits, Values and Self Efficacy Beliefs. Journal of Personality and Social Psychology, 102, 1289-1303.
 • Chrobak, S. (2009). Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Cieciuch, J. (2007). Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Czajka, A. (1991). Człowiek znaczy nadzieja: o filozofii Ernesta Blocha. Warszawa: FEA.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M. (2005). Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 • Erikson, E. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: REBIS.
 • Franken, R.E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.
 • Greczuszkin, A., Ostrihanska, Z. (2005). Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego. Lublin: Norbertinum.
 • Havighurst, R.J. (1981). Developmental Tasks and Education. New York: Longman and Green.
 • Kasser, T., Ryan, R.M. (1993). A Dark Side of the American Dream: Correlates of Financial Success as a Central Life Aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 410-422.
 • Kozaczuk, F. (2005). Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego: analiza porównawcza postaw wobec norm i wartości nieletnich oraz młodzieży szkolnej i skazanych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Kozielecki, J. (2006). Psychologia nadziei. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Mac-Czarnik, L. (2000). Procesy poznawcze w planowaniu własnego życia u młodzieży. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 • Pierzchała, K. (2006). Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2015). The Process of Social Reintegration of Convicts on the Background of World Penitentiary System. The Analytical and Synthetic Outline of the Issue [Proces readaptacji społecznej skazanych na tle światowego systemu penitencjarnego. Zarys analityczno-syntetyczny zagadnienia]. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych i Polska Akademia Nauk. Polish Political Science. Yearbook, 44, 154-170.
 • Pierzchała, K. (2018a). Możliwości kształcenia ustawicznego służby więziennej oraz osadzonych. W: E. Stokowska-Zagdan, J. Flanz (red.), Kształcenie ustawiczne. Wymiar interdyscyplinarny (s. 90-98). Skierniewice: Wydawnictwo PWSZ.
 • Pierzchała, K. (2018b). Forms of Rehabilitation’s Effects Toward Dysfunctional Family [Formy oddziaływania resocjalizującego wobec dysfunkcjonalnej rodziny]. W: M. Przybysz-Zaremba, W. Ziarek (red.), FAMILY. Tasks – Help – Support. Selected Aspects (s. 249-263). Lithuania: Mykolas Romeris University in Vilnius.
 • Pierzchała, K., Cekiera, Cz. (2008). Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K., Cekiera, Cz. (2009). Człowiek a patologie społeczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pulkowska, M. (1971). Otto Friedrich Bollnow – filozof zaufania do świata. Znak, 11(305).
 • Sawicki, M. (1995). Dziecko jest osobą. Szkice z teorii kształcenia i wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Seligman, M.E., Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, 55, 5-14.
 • Sikorski, W. (1997). Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Szkoła Specjalna, 2, 70-77.
 • Sikorski, W. (1999). Aspiracje młodzieży uczącej się i ich tło rozwojowe. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Surzykiewicz, J. (2006). O potrzebie pedagogicznych refleksji nad nadzieją. W: M. Winiarski, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna. Tradycja i współczesne konteksty (s. 180-181). Warszawa: Pedagogium.
 • Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Wojtowicz, E. (2009). Przekonania dotyczące natury ludzkiej, cele życiowe a oczekiwania i satysfakcja z pierwszej pracy. Niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet SWPS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00f6038a-0a66-499a-b789-367813a71961
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.