PL EN


Journal
2018 | 31 | 25-36
Article title

Theoretical study concept of the genesis of a city with regard to simulation modelling of the long-term development of a transportation network. With illustrations from a Klodzko Land case study (south-western Poland)

Authors
Title variants
PL
Teoretyczna koncepcja badania genezy miasta w aspekcie modelowania symulacyjnego długofalowego rozwoju sieci transportowej – z ilustracyjnymi przykładami z Ziemi Kłodzkiej
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper presents a general outline of thoughts concerning a theoretical study concept of examining the genesis of a city. The proposed concept refers to the idea of giving a quantitative foundation for extension of the genesis of a city deeper into the past. In the proposed concept, the process of situating the city should refer to settlement actions much older than the first traces of the urbanization process and should concentrate on manifestations of movement and transportation activities. These activities may be recognizable in the archaeological record. Methodologically, the concept has a basis in the implementation of the ORION simulation modelling procedure with a special emphasis laid on long-term development of a transportation network. The method itself and the simulation procedure are described, and a possible research area is introduced.
PL
Artykuł przedstawia zarys rozważań dotyczących teoretycznej koncepcji badania genezy miasta. Proponowany koncept odnosi się do zamysłu zbadania podstaw ilościowych dla znacznego wydłużenia w przeszłość genezy miasta. Proces powstawania miasta powinien odnosić się do działań osadniczych znacznie starszych niż pierwsze ślady procesu urbanizacyjnego i koncentrować się na przejawach działań związanych z przemieszczaniem i transportem. Działania te mogą być rozpoznane w źródłach archeologicznych. Metodologicznie przedstawiona koncepcja bazuje na aplikacji procedury modelowej ORION ze szczególnym naciskiem położonym na długofalowy rozwój sieci transportowej. W artykule opisana została metoda badawcza wraz z procedurą symulacyjną, a także zaproponowano potencjalny teren badań.
Journal
Year
Issue
31
Pages
25-36
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Allen C.D., 2011, “On Actor-Network Theory and Landscape”, Area, 43.3, p. 274-280.
 • Banaszek M., Dziecielski M., Nijkamp P., Ratajczak W., 2013, “Geography in Motion: Hexagonal Spatial Systems in Fuzzy Gravitation”, Environment and Planning A: Economy and Space, Issue 50(6), https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0308518X18790249 [access: 30.12.2018].
 • Batty M., 2005, “Network geography: Relations, interactions, scaling and spatial processes in GIS”, In: P.F. Fisher, D. Unwin (eds), Re-presenting GIS, Wiley, Chichester, p. 149-169. 
 • Błażejewski A., 2000, “Sudety polskie w okresie przedrzymskim i wpływów rzymskich – zarys problematyki”, In: W. Boguszewicz, A. Boguszewicz, D. Wiśniewska, Człowiek i  środowisko w  Sudetach, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Wrocław, p. 121-134.
 • Błażejewski A., 2007, Starożytni Słowianie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Bohr M. 2012, “Kotlina Kłodzka w okresie wpływów rzymskich i wczesnym okresie wędrówek ludów”, Silesia Antiqua, vol. 48, p. 39-69.
 • Bronowicki J., 1999, “Dotychczasowe rozpoznanie problematyki epoki kamienia”, In: P. Valde-Nowak (ed.), Początki osadnictwa w  Sudetach, Instytut Archeologii i  Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków, p. 19-25.
 • Buko A., 2012, “Świt urbanizacji europejskiej”, In: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (eds), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, p. 248-265.
 • CATS, 1960, Final Report, vol. II, Chicago.
 • Cetwiński M., Musil F., Šandera M., 2012, “Kladsko ve středověkém českém státě (konec 11 století – 1459)”, In: O. Felcman, R. Gładkiewicz (eds), Kladsko. Dějiny regionu, Filozofická fakulta UHK; Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe; Historický ústav AV ČR; Powiat Kłodzki, Hradec Králové–Wrocław–Praha–Kłodzko, p. 47-113.
 • Domański G., 1967, „Szlaki handlowe w okresie późnolateńskim i wpływów rzymskich w Sudetach Polskich”, Acta Archaeologica Carpathica, vol. 9, p. 85-89.
 • Droberjar E., 2002, Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Libri, Praha.
 • Haggett P., Cliff A.D., Frey A., 1977, Locational Analysis in Human Geography, vol. 2, Wiley, New York.
 • Interpreting Archaeological Topography: 3D Data, Visualisation and Observation, 2013, Opitz R., Cowley D. (eds), Oxbow Books, Oxford.
 • Jaworski K., 2012, “Kladsko v pravěku a raném středověku (do konce 11 století)”, In: O. Felcman, R. Gładkiewicz (eds), Kladsko. Dějiny regionu, Filozofická fakulta UHK; Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe; Historický ústav AV ČR; Powiat Kłodzki, Hradec Králové–Wrocław–Praha–Kłodzko, p. 15-46.
 • Kansky K., 1969, Structure of Transportation Networks: Relationships Between Network Geometry and Regional Characteristics, University of Chicago Press, Chicago.
 • Kiełczewska-Zaleska M., 1969, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.
 • Kladsko. Dějiny regionu, 2012, O. Felcman, R. Gładkiewicz (eds), Filozofická fakulta UHK; Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe; Historický ústav AV ČR; Powiat Kłodzki, Hradec Králové–Wrocław–Praha–Kłodzko.
 • Kondracki J., 1994, Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lake M.W., 2014, “Trends in Archaeological Simulation”, Journal of Archaeological Method and Theory, No 21(2), p. 258-287.
 • Latour B., 2005, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford University Press, Oxford–New York.
 • Liszewski S., 2012, Wstęp, In: S. Liszewski (ed), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, p. 9-13.
 • Mumford L. 1961, The City in History, Penguin Books, Harmondsworth–Ringwood–Auckland.
 • Ossowicz T., 2016, „Prognozowanie opuszczania miejsc dotychczas zajmowanych przez mieszkańców i przedsiębiorców”, Architectus, No. 3(47), p. 33-41.
 • Ossowicz T., Sławski J., 1989, “The Allocation Model ORION: Its Development and Applications”, Papers of Regional Science Association, vol. 66, p. 31-46.
 • Piekalski J., 1999, Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast, Sudety, Wrocław.
 • Piekalski J., 2012, „Wczesne miasta Europy Środkowej”, In: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (eds), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, p. 266-272.
 • Ratajczak W., 2013, Obiekty, struktury i procesy przestrzenne. Analiza fraktalna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Reggiani A., Nijkamp P., Sabella E., 2001, “New Advances in Spatial Network Modelling: Towards Evolutionary Algorithms”, European Journal of Operational Research, vol. 128(2), p. 385-401.
 • Słodczyk J. 2012, Historia planowania i budowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Sołtysiak M., 2018, Narodziny miast na północnym zachodzie ziem polskich w  średniowieczu. Interdyscyplinarne badania nad rozwojem urbanistycznym i  ekonomicznym średniowiecznych ośrodków z północnych i zachodnich ziem polskich w świetle źródeł archeologicznych (unpublished).
 • Stouffer, A.S., 1940, “Intervenning Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance”, American Sociological Review, vol. 5(6), p. 845-867.
 • Szymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wielowiejski J., 1980, Główny szlak bursztynowy w  czasach cesarstwa rzymskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Zipser J., 2011, Dyfuzja osadnictwa kultury lateńskiej (celtyckiej) na Śląsku Górnym i Opawskim w ujęciu czasowo-przestrzennym (unpublished PhD thesis), Wrocław.
 • Zipser J., 2014, „Koncepcja teoretyczna modelu dyfuzji osadnictwa dla potrzeb analizy procesów osadniczych górnośląskiej grupy kultury lateńskiej”, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, vol. 56, p. 61-78.
 • Zipser T., 2016, „Przewidywanie stanów, modelowanie procesów i budowanie decyzji”, Architectus, No. 3(47), p. 3-13.
 • Zipser T., Sławski J., 1988, Modele Procesów Urbanizacji. Teoria i jej wykorzystanie w praktyce planowania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Wrocław.
 • Zipser W., 2016, „Prognozowanie działań rewitalizacyjnych w miastach”, Architectus, No. 3(47), p. 43-55.
 • https://www.academia.edu/35066403/Narodziny_miast_na_p%C3%B3%C5%82nocnym_zachodzie_ziem_polskich_w_%C5%9Bredniowieczu._Interdyscyplinarne_badania_nad_rozwojem_urbanistycznym_i_ekonomicznym_%C5%9Bredniowiecznych_o%C5%9Brodk%C3%B3w_z_p%C3%B3%C5%82nocnych_i_zachodnich_ziem_polskich_w_%C5%9Bwietle_%C5%BAr%C3%B3de%C5%82_archeologicznych
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
ISSN
2543-5302
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00f7d538-5022-4d54-bf12-c7ca8b60e07d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.