PL EN


2020 | vol. 64, nr 5 | 32-48
Article title

Tempo wzrostu gospodarczego a instytucje gospodarki rynkowej

Content
Title variants
PL
The rate of economic growth and market economy institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Celem artykułu jest próba przedstawienia zależności między negatywnymi skutkami determinizmu instytucji bazowych a tempem wzrostu gospodarczego. Autor dokonał krytycznej analizy twórczości M. Kaleckiego i S. Kirdiny. Wykorzystując zasady geometrii analitycznej, przeanalizował tempo wzrostu gospodarczego w kontekście determinizmu instytucji bazowych oraz zależność poziomu akumulacji produkcyjnej od instytucji gospodarki rynkowej. Okazuje się, że negatywne skutki determinizmu instytucji bazowych w sposób bezpośredni wpływają na tempo wzrostu gospodarczego. Analiza wykazała zależność poziomu produktu krajowego brutto od nieefektywności ekonomicznych, których głównymi determinantami są czynniki instytucjonalne. Wyniki analiz dają możliwość dalszych badań nad instytucjonalnymi determinantami wzrostu gospodarczego. Artykuł jest przykładem oceny znaczenia współczesnej myśli ekonomicznej w dziedzinie wzrostu gospodarczego.
PL
The aim of the article is to try to demonstrate the relationship between the negative effects of determinism of the underlying institutions and the pace of economic growth. The author made an analysis of the works of M. Kalecki and S. Kirdina. Using the principles of analytical geometry, the growth rate was analyzed in the context of the determinism of the underlying institutions and the dependence of the level of production accumulation on the market economy institution. It appears that the negative effects of the determinism of the underlying institutions directly affect the pace of economic growth. The analysis showed the dependence of gross domestic product levels on economic inefficiencies, the main determinants of which are institutional factors. The results of the analyses provide an opportunity for further research into the institutional determinants of economic growth. The article is an example of the assessment and importance of economic thought in terms of economic growth.
References
 • Furubotn, E. G. i Richter, R. (1997). Institutions and economic theory. The contribution of the new institutional economics. The University of Michigan Press.
 • Kalecki, M. (1962). Uwagi o teorii wzrostu. W: J. Zawadzki, A. Łukaszewicz (red.), Teorie wzrostu ekonomicznego a współczesny kapitalizm. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Kalecki, M. (1980a). Cykl koniunkturalny a trend (1943). W: J. Osiatyński (red.), Kapitalizm. Dynamika gospodarcza (T. 2). Warszawa: PWE.
 • Kalecki, M. (1980b). Teoria dynamiki gospodarczej (1954). W: J. Osiatyński (red.), Kapitalizm. Dynamika gospodarcza (T. 2). Warszawa: PWE.
 • Kalecki, M. (1980c). Teoria zysków (1942). W: J. Osiatyński (red.), Kapitalizm. Dynamika gospodarcza (T. 2). Warszawa: PWE.
 • Kalecki, M. (1980d). Trend a cykl koniunkturalny (1968). W: J. Osiatyński (red.), Kapitalizm. Dynamika gospodarcza (T. 2). Warszawa: PWE.
 • Kalecki, M. (1984). Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej (1963). W: J. Osiatyński (red.), Socjalizm. Wzrost gospodarczy i efektywność inwestycji (T. 4). Warszawa: PWE.
 • Kirdina, S. (2001). Institutional matrices and development in Russia. Pobrano z https://ssrn.com/abstract=2496539
 • Kirdina, S. (2003). Institutional Matrices and Institutional Changes. The 5th International Symposium on Evolutionary Economics, 182-195.
 • Kirdina, S. (2013). New systemic institutional approach for comparative political and economic analysis. Review of Radical Political Economics, 45(3).
 • Kirdina, S. i Sandstrom, G. (2010). Institutional Matrices Theory as a Framework for both Western and Non-Western People to Understand the Global Village. Non-Western Challenges to Western Social Theory. World Congress of Sociology International Sociological Association, Gothenburg (Sweden
 • Medema, S. G. (1996). Coase, costs, and coordination. Journal of Economic Issues, 30(2), 571-578.
 • Stankiewicz, W. (2012). Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Warszawa: PWSBIA.
 • Woźniak, M. G. (2006). Podstawowa formuła wzrostu gospodarczego Michała Kaleckiego z perspektywy ekonomii neoinstytucjonalnej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 145-162.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00ff05bf-fcbc-4f24-96c4-6d0bf6b44318
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.