PL EN


2013 | 2 | 3 | 44-57
Article title

Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki

Authors
Content
Title variants
EN
Is this a ‘group of companies’ or is it not? Problems of qualification and their consequences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorcy należący do jednej grupy kapitałowej, stanowiącej swoisty organizm gospodarczy, są pod pewnymi względami traktowani inaczej niż przedsiębiorcy, którzy nie wchodzą w skład tej samej grupy. W odmienny sposób są oceniane – z perspektywy prawa antymonopolowego – ich koncentracje czy zawierane przez nich porozumienia. Od 20 lutego 2013 r. przedsiębiorcy muszą dokonywać oceny, czy należą do grup kapitałowych w rozumieniu przepisów uokik, nie tylko na potrzeby koncentracji czy zawieranych porozumień, również lecz także w związku z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Tymczasem definicja grupy kapitałowej i jej elementy składowe mogą nie pozwalać przeciętnemu przedsiębiorcy na jednoznaczną ocenę czy charakter jego powiązań z innym przedsiębiorcą, czy przedsiębiorcami przesądza o uznaniu ich grona za grupę kapitałową. Artykuł sygnalizuje te problemy, ale również wskazuje, jakie są konsekwencje błędnego uznania bądź nieuznania się przez przedsiębiorcę za członka grupy kapitałowej. Autorka podejmuje również próbę wskazania, co należałoby uczynić, aby związane z tym ryzyko przedsiębiorców uległo ograniczeniu
EN
Individual undertakings comprising a ‘group of companies’ (specific economic unit) are, in some respects, treated differently than undertakings which are not members of such group. From the perspective of competition law, such different treatment is to be found in the area of concentrations as well as agreements. However, starting from 20th February 2013, undertakings must assess whether they are members of ‘groups of companies’, within the meaning of the newly amended Polish Competition Act, not only with respect to concentrations and agreements, but also in connection with their participation in public tender procedures. However, the definition of a ‘group of companies’ and its ‘components’ may make it difficult for a normal undertaking to assess clearly if the nature of its relationship with others should result in classifying them as a group of companies or not. This article identifies these problems as well as the consequences of an incorrect qualification as a group member, or not. The author attempts to unravel what could be done to minimize the associated risks.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
44-57
Physical description
Dates
published
2013-05-31
Contributors
author
References
  • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009
  • Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008
  • Semeniuk P., Polskie zmowy przetargowe – krytyka, iKAR 2013, nr 1(2)
  • Skoczny T. (red.), (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
  • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
  • Zawłocka-Turno A., Zmowa przetargowa czy działanie zgodne z prawem? Problemy na styku prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych, iKAR 2012, nr 4(1)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-00ff52ea-04f9-431a-9bfc-05e12d6ebe05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.