PL EN


2020 | 47 | 8(557) | 9-17
Article title

POŻYTKI Z SIECI – LOKALNA SIEĆ REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Selected contents from this journal
Title variants
EN
ADVANTAGES OF NETWORKS – LOCAL SOCIAL-PROFESSIONAL REINTEGRATION NETWORK
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym tematem artykułu są lokalne sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz reintegracji osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Autora interesuje odpowiedź na pytanie o skuteczny sposób tworzenia lokalnych sieci reintegracji społeczno-zawodowej oraz czy podmioty zatrudnienia socjalnego (centra i kluby integracji społecznej) mogą pełnić funkcję lokalnych liderów instytucjonalnych, wokół których takie sieci wsparcia powstają. Podstawowa konkluzja jest taka, że centra i kluby integracji społecznej mogą pełnić rolę liderów inicjujących powstawanie sieci, ale ich powstanie i funkcjonowanie zależy też od wielu czynników charakterystycznych dla lokalnych wspólnot – przychylności lokalnych władz, potencjału podmiotów zatrudnienia socjalnego, relacji z innymi podmiotami lokalnej polityki społeczne.
EN
Main issue of the article are local cooperation networks between institutions, which work on reintegration people, who are at risk of social marginalization. The author is interested in answer for efficient idea to create local, social-professional reintegration networks and can subjects of social employment (Centers and Clubs of Social Integration) play the role of local institutional leaders, around which these support networks are creating. Basically conclusion is that Centers and Clubs of Social Integration can play the role of leaders, who creates networks, but process of their establishment and working depends on many characteristic elements for local communities – favor of local power, subject’s social employment potential and relationship with other subjects of local social policy
Year
Volume
47
Issue
Pages
9-17
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Castells, E., 2009. Koniec tysiąclecia. Warszawa: PWN.
 • Castells, E., 2008. Siła tożsamości. Warszawa: PWN.
 • Castells, E., 2007. Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.
 • Hirschman, A., 1995. Lojalność, krytyka i rozstanie. Kraków: Znak.
 • Karwacki, A., Kaźmierczak, T., Rybka, I., 2018. Założenia i uwarunkowania Modelu KSR. Biała księga. Warszawa: IPiSS. Dostępny w: https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=biblioteka-projektu [Dostęp 3.06.2020].
 • Karwacki A., Rymsza, M., 2017. Między podejściem empowerment a zarządzaniem underclass. Dwa modele aktywizacji w polityce społecznej, w: A. Karwacki, M. Rymsza, B. Gąciarz, T. Kaźmierczak, B. Skrzypczak. Nezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment?. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Karwacki, A., 2018. Wtórna analiza badań empirycznych dotyczących stanu reintegracji społecznej w latach 2004–2017. Dostępny w: https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=biblioteka-projektu [Dostęp 3.06.2020].
 • Kaźmierczak, T., 2017. Analiza aktów prawnych oraz dokumentów programowych dotyczących reintegracji społecznej. Warszawa: IPiSS. Dostępny w: https://www.ipiss.com.pl/?projekt-badawczy=biblioteka-projektu [Dostęp 3.06.2020].
 • Kiljanek-Cieślik, A., 2019. Raport Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego. Warszawa: IPiSS.
 • Mandes, S., 2016. Activation policy in a fragmented welfare system: the case of Poland. W: M. Heidenreich, D. Rice, ed. Integrating Social and Employment Policies in Europe. Active Inclusion and Challenges for Local Welfare Governance. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
 • Nowak, A., 1996. Bąble nowego w morzu starego. Podwójna rzeczywistość okresu przemian społecznych. W: M. Marody, E. Gucwa-Leśny, red. Podstawy życia społecznego w Polsce. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.
 • Podgórecki, A., 1976. Kontrola społeczna trzeciego stopnia, W: Prace IPSIR UW tom 1. Problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Poławski, P., Zalewski, D., red., 2014. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna. Kalkulator kondycji podmiotów ekonomii społecznej. Warszawa: IPiSS.
 • Zalewski, D., 2018. Nowa administracja publiczna: przypadek pomocy społecznej. W: P. Poławski, red. Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej. Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje. Warszawa: IPiSS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01009c72-769a-4653-bd81-95b08b6c026b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.