PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 257-270
Article title

Współczesne problemy resocjalizacji

Title variants
EN
Contemporary problems of resocialization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienia dotyczące współczesnych problemów resocjalizacji wskazują, że proces resocjalizacji jest bardzo złożony. Czynniki egzogenne i endogenne w dużym stopniu utrudniają podejmowanie działań zmierzających do ponownej socjalizacji osób dotychczas niedostosowanych społecznie. Podkreślić należy, że mimo to resocjalizacja się odbywa i niejednokrotnie przynosi pożądane efekty. Osoby resocjalizujące dokładają wszelkich starań, by pomimo utrudnień, osoby, które są poddawane działaniom resocjalizacyjnym zrozumiały, że tylko życie zgodne z normami prawnymi prowadzi do rozwoju, zadowolenia i sukcesów.
EN
Issues related to contemporary problems of resocialization make us realize that the process of resocialization is very complex. Exogenous and endogenous factors make it very difficult to undertake actions aimed at re-socialization of people who have not been socially adapted to date. It should be emphasized that despite this, rehabilitation takes placeand often brings the desired results. Resocializing persons make every effort to ensure that despite impediments, people who are subjected to rehabilitation activities understand that only living in accordance with legal norms leads to development, satisfaction and successes.
Contributors
References
 • Bałandynowicz, A. (2006). System probacji w Polsce – diagnoza i kierunki zmian w polityce kryminalnej. W: H. Machel (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności (s. 69-107). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bonta, J., Andrews, D.A. (2007). Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation. Ottawa: Correctional Services of Canada.
 • Chojecka, J. (2013). Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja – zamierzenia a rzeczywistość. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Encyklopedia popularna PWN (1989). Warszawa: PWN.
 • Hołyst, B. (2017). Kryminologiczna ocena granic resocjalizacji. W: T. Sołtysiak, M. Gołembowska (red.), Resocjalizować, we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak? (s. 17). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 • Iwański, Z.S. (2003). Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej. Płock: Wydawnictwo Novum.
 • Iwański, Z.S. (2017). Etyczny, prawny i religijny wymiar procesu resocjalizacji skazanych. Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”.
 • Jedynak, T. (2007). Ustawa o kuratorach sądowych – „konstytucja” kuratorskiej służby sądowej. W: K. Jedynak, K. Stasiak (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego (s. 65-66). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kieszkowska, A. (2011). Pedagogiczny wymiar probacji wobec osób skazanych warunkowo przedterminowo zwolnionych. Probacja, 4, 95-110.
 • Konopczyński, M. (2006). Metody twórczej resocjalizacji. Resocjalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopczyński, M. (2012). Twórcza resocjalizacja. Probacja, 2, 36-37.
 • Kowalczyk, M.H. (2012). Zabójcy seryjni i seksualni oraz możliwości ich resocjalizacji. Resocjalizacja Polska, 3, 35-53.
 • Łuczak, E. (2014). W poszukiwaniu dróg skutecznej resocjalizacji. W: E. Łuczak, S. Przybyliński, J. Żeromska-Charlińska (red.), Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji (s. 23). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Łuczak, E. (2016). Współczesne problemy resocjalizacji penitencjarnej i ich minimalizowanie. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35 (2), 105-114.
 • Malec, N. (2017). Prognoza recydywy do roku 2022. W: B. Hołys (red.), Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym. T. 1: Metodologia. Analizy. Tendencje rozwojowe (s. 301-348). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Opora, R. (2012). Kierunki współczesnych badań nad efektywnością oddziaływań resocjalizacyjnych. Probacja, 3, 67-81.
 • Pierzchała, K. (2013). Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2016). Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Pierzchała, K. (2017a). Pedagogical and Theological Reflections on the De-Stigmatization Process [Refleksje pedagogiczno-teologiczne nad procesem destygmatyzacji]. Polish Journal of Social Rehabilitation / Resocjalizacja Polska, 13, 17-37.
 • Pierzchała, K. (2017b). Wina – prawo – kara. Prawne i psychopedagogiczne aspekty resocjalizacji penitencjarnej [Fault – Law − Penalty. Legal and Psycho and Pedagogical Aspects of Penitentiary Rehabilitation]. Probacja, 3, 91-117.
 • Pierzchała, K. (2018a). Resocializing Role of Sport and Recreation of Socially Maladjusted People [Resocjalizująca rola sportu i rekreacji osób niedostosowanych społecznie]. W: L. Kataryńczuk-Mania, M. Przybysz-Zaremba, M. Romeris (red.), Health an Interdisciplinary Study [Zdrowie i badanie interdyscyplinarne] (s. 371-386). Lithuania: Mykolas Romeris University in Vilnius.
 • Pierzchała, K. (2018b). Forms of Rehabilitation’s Effects Toward Dysfunctional Family [Formy oddziaływania resocjalizującego wobec dysfunkcjonalnej rodziny]. W: M. Przybysz-Zaremba, W. Ziarek (red.), FAMILY. Tasks – Help – Support. Selected Aspects (s. 249-263). Lithuania: Mykolas Romeris University in Vilnius.
 • Pospiszyl, K. (1998). Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Przybyliński, S. (2006). Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Śpiewak, J. (1999). Kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym. Poradnik dla sprawujących dozory. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-010720e8-9069-4d2d-876e-d00364a60c5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.