PL EN


2014 | 69 | 47-63
Article title

Deotyma (Jadwiga Łuszczewska) w witrynie artystycznej ewaluacji pierwszego okresu twórczości (1851–1863): prasa, wspomnienia, korespondencja

Content
Title variants
EN
Artistic Evaluation of Jadwiga Łuszczewska (Deotyma) and her First Creative Period (1851–1863): Press, Reminiscences, Correspondence
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The following article is a narrative, captivated in authorial perspective, concerned with Deotyma’s actual or improbable literary endowments and artistic esprit. Sampled information are collected from nineteenth century critical reviews, private reckonings and stormy polemics which centre around Łuszczewska’s controversial talent. Most of the analysis involve contemporary press publications but also includes impressions preserved in intimate diaries, letters, Deotyma’s friends jottings and many others. The article presents both: votes “pro” and “against” the authoress which are encapsulated by Łuszczewska’s own afterthoughts on refining her poetic abilities and self-judgments on her works.
Year
Volume
69
Pages
47-63
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • [***] (1853). Inc.: „W dniu onegdajszym, pewna liczba życzliwych…”. „Gazeta Warszawska” 1853, nr 17. S. 1–3.
 • Bartoszewicz Kazimierz (1922). Sprawa Deotymy. „Nowa Reforma” 1922, nr 122–126.
 • Bartoszewicz Kazimierz (1922a). Sprawa Deotymy. „Nowa Reforma” 1922, nr 122. S. 1.
 • Bartoszewicz Kazimierz (1922b). Sprawa Deotymy. „Nowa Reforma” 1922, nr 124. S. 1–2.
 • Bartoszewicz Kazimierz (1922c). Sprawa Deotymy. „Nowa Reforma” 1922, nr 125. S. 1–2.
 • Bogacz Marian (1928). Deotyma. W XX rocznicę zgonu. „Gazeta Bydgoska” 1928, nr 230. S. 4–5.
 • Część literacko-artystyczna. Improwizatorka (1852). „Czas” (Kraków) 1852, nr 288 (16 XII). S. 1.
 • Część literacko-artystyczna. Z Krakowa. Bale i wieczory — Improwizatorowie krakowscy i Deotima. (1853).
 • „Czas” (Kraków) 1853, nr 9 (13 I). S. 1–2.
 • Część literacko-artystyczna. Z Warszawy (1853). „Czas” 1853, nr 28 (5 II). S. 1.
 • Deotyma (właśc. Łuszczewska Jadwiga) (1860). Wrażenia z Karpat. „Gazeta Warszawska” 1860, nr 311–317, 325–328, 337–340.
 • Estreicher Karol (1854). Jadwiga Łuszczewska. Poetka osiemnastoletnia. „Dziennik Literacki” (Lwów) 1854, nr 38–43.
 • Estreicher Karol (1854a). Jadwiga Łuszczewska. Poetka osiemnastoletnia. „Dziennik Literacki” (Lwów) 1854, nr 39. S. 306–307.
 • Estreicher Karol (1854b). Jadwiga Łuszczewska. Poetka osiemnastoletnia. „Dziennik Literacki” (Lwów) 1854, nr 41. S. 322–323.
 • Estreicher Karol (1854c). Jadwiga Łuszczewska. Poetka osiemnastoletnia. „Dziennik Literacki” (Lwów) 1854, nr 43. S. 338–340.
 • Faleński Felicjan (1964). Wspomnienia z mojego życia. „Archiwum Literackie”. T. VIII. Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku. Pod red. Kazimierza Budzyka, Stanisława Pigonia, Romana Pollaka i Czesława Zgorzelskiego. Wrocław — Warszawa — Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich — Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 • Gomulicki Juliusz Wiktor (1968). O salonie literackim dwóch pań Łuszczewskich. W: Łuszczewska
 • Jadwiga (Deotyma, pseud.). Pamiętnik Deotymy. 1834–1897. Wstęp i przypisy Juliusz Wiktor Gomulicki. Warszawa: Czytelnik. S. 5–38.
 • Gomulicki Wiktor (1916). Liryzm Deotymy. W: Sylwety i miniatury literackie. Kijów: nakł. Księgarni Leona Idzikowskiego. S. 27–51.
 • Korespondencja „Dziennika Poznańskiego”. Lwów, 22 marca (1882). „Dziennik Poznański” 1882, nr 70.
 • S. 2–3.
 • Kraszewski Józef Ignacy (1865). List do Redakcji „Gazety Warszawskiej”. „Gazeta Warszawska” 1865, nr 109. S. 2.
 • Kronika. Poznań w marcu (1858). „Czas. Dodatek miesięczny” 1858. T. IX, R. 3. S. 678–695.
 • L.S. (1853). Inc.: „Wczoraj podważyliśmy się usunąć anonim, który…”. „Gazeta Warszawska” 1853, nr 18. S. 1–3.
 • Łętowski Ludwik (1956). Wspomnienia pamiętnikarskie. Wrocław: Zakład Imienia Ossolińskich — Wydawnictwo.
 • Łętowski Ludwik (1866). Miscellanea. T. II. Kraków: Wydawnictwo Dzieł Katolickich.
 • Łuszczewska Jadwiga do ojca, Wacława Łuszczewskiego (1857). 28 II. Warszawa. Rkps BN sygn. III.5992.
 • Zbiór listów różnych osób z lat 1832–1864. K. 24–25.
 • Łuszczewska Jadwiga do N.N. (1860). 7 VIII. Rkps BN sygn. III.5992. Zbiór listów różnych osób z lat 1832–1864. K. 26–27.
 • Łuszczewska Jadwiga (Deotyma, pseud.) (1968). Pamiętnik Deotymy. 1834–1897. Wstęp i przypisy Juliusz Wiktor Gomulicki. Warszawa: Czytelnik.
 • Mahoń w stoliku [wiersz] (1854). „Dziennik Warszawski” 1854, nr 178. S. 4–5.
 • Marcinkowski Antoni (Nowosielski Antoni, pseud.) (1853a). Korespondencja „Dziennika Warszawskiego”. „Dziennik Warszawski” 1853, nr 193. S. 1–2.
 • Marcinkowski Antoni (Nowosielski Antoni, pseud.) (1853b). Wyjątek z listu pisanego do autorki „Wawrzyny”. „Gazeta Warszawska” 1853, nr 283. S. 1–3.
 • Niewiarowski Aleksander (1854). Ustęp z listu do pana Antoniego Lesznowskiego. „Gazeta Warszawska” 1854, nr 313. S. 3.
 • [Niewiarowski Aleksander] * (1855a). [Felieton] Inc.: „Czyż zdarzyło się wam…”. „Gazeta Warszawska” 1855, nr 5, S. 1–3.
 • [Niewiarowski Aleksander] * (1855b). [Felieton] Inc.: „Bądź, co bądź…”. „Gazeta Warszawska” 1855, nr 36. S. 1–2.
 • [Niewiarowski Aleksander] * (1855c). [Felieton] Inc.: „Tym razem nie rozpocznę…”. „Gazeta Warszawska” 1855, nr 87. S. 1–3.
 • [Niewiarowski Aleksander] * (1855d). [Felieton] Inc.: „Różne nowiny przywożę…”. „Gazeta Warszawska” 1855, nr 171. S. 1–2.
 • Niewiarowski Aleksander (1855e). Galeria panien na wydaniu. Szkic obyczajowy. Warszawa: Nakładem Aleksandra Nowoleckiego.
 • [Niewiarowski Aleksander] * (1857a). [Felieton] Inc.: „Już teraz z każdym dniem…”. „Gazeta Warszawska” 1857, nr 148. S. 2–3.
 • [Niewiarowski Aleksander] * (1857b). [Felieton] Inc.: „Już teraz nikt z Warszawian…”. „Gazeta Warszawska” 1857, nr 173. S. 1–3.
 • [Fisz Zenon] Padalica Tadeusz (1857). Listy z podróży. „Gazeta Warszawska” 1857, nr 48. S. 4.
 • Prusinowski Jan (1854a). Kilka słów o Deotymie. „Czas” (Kraków) 1854, nr 134. S. 1–2.
 • Prusinowski Jan (1854b). Kilka słów o Deotymie. „Czas” (Kraków) 1854, nr 135. S. 1–2.
 • Prusinowski Jan (1854c). Kilka słów o Deotymie. „Czas” (Kraków) 1854, nr 145. S. 1–2.
 • [Przyborowski Walery?, Kaliszewski Julian?] (1998). Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej (1866–1782). Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza. Przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła Dobrosława Świerczyńska. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. ISBN: 9788385605447.
 • Siemieński Lucjan do Józefa Ignacego Kraszewskiego (1854). 20 II. Kraków. Rkps BJ sygn. 6478 IV. Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego. Seria III. Listy z lat 1844–1862. T. 19: Sa — Sk.
 • [Szymanowski Wacław] (1852). Wiadomości krajowe. Inc.: „Dotąd zdolność improwizowania wierszy…”. „Dziennik Warszawski” 1852, nr 145. S. 1–2.
 • [Szymanowski Wacław] (1853). Inc.: „Onegdaj mieliśmy najpiękniejszy dowód genialności improwizatorskiej…”. „Kurier Warszawski” 1853, nr 3. S. 14–15.
 • [Szymanowski Wacław] (1854a). Artykułowi pana S.P. w… „Dziennik Warszawski” 1854. R.4, nr 85. S. 1.
 • [Szymanowski Wacław] (1854b). Listy od redakcji „Dziennika Warszawskiego”. List III: O poezji. „Dzienniki Warszawski” 1854. R.4, nr 161. S. 1–3.
 • Szymanowski Wacław (1854c). Listy od redakcji „Dziennika Warszawskiego”. „Dziennik Warszawski” 1854, nr 165. S.1–3.
 • Szymanowski Wacław (1854d). Listy od redakcji „Dziennika Warszawskiego”. „Dziennik Warszawski” 1854, nr 166. S. 1–2.
 • Szymanowski Wacław (1964). Literaci warszawscy. W: Szymanowski Wacław, Niewiarowski Aleksander.
 • Wspomnienia o cyganerii warszawskiej. Zebrał i opracował Juliusz Wiktor Gomulicki. Warszawa: Czytelnik. S. 202–231.
 • Tokarzówna Krystyna (1962). Odwiedziny „wieszczki”. W: Literackie przystanki nad Wartą. Pod red. Zygmunta Szweykowskiego. Poznań: Wyd. Poznańskie. S. 373–388.
 • Wilkońska Paulina (1859). Wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie. Pod red. Juliusza Wiktora Gomulickiego. Warszawa: PIW.
 • Woszczak Izabela (2012). Sekrety i porywy późnej twórczości, czyli o przyjaźni, wzajemnej fascynacji i rozczarowaniach łączących Franciszka Wężyka, Kajetana Koźmiana i Antoniego Edwarda Odyńca z Deotymą. „Prace Polonistyczne” seria LXVII. Łódź 2012. ISSN: 0079-4791. S. 91–120.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
079-4791
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01085dc0-bcf8-4987-b47e-2fcf154e72ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.