Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(37) | 87-104

Article title

Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej

Authors

Content

Title variants

EN
Technical Classes in Early-childhood Education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł porusza kwestie edukacji technicznej prowadzonej w szkołach podstawowych w klasach I–III. Rozwój nauki i techniki wpływa na całokształt życia ludzi oraz odpowiada za poziom kultury współczesnej cywilizacji. Ludzie są niejako zmuszeni do codziennego „stykania” się z wytworami techniki oraz do swobodnego z nich korzystania. Można zatem wnioskować, że człowiek w nieustającym procesie kształcenia nie może pominąć znaczącego rozwoju kultury technicznej. Zajęcia techniczne w edukacji wczesnoszkolnej mają wprowadzać w teraźniejszość techniczną. Pierwsze lata nauki szkolnej stanowią czas, kiedy to dziecko napotyka na szereg nowych wyzwań, z jakimi dotychczas nie miało styczności. Artykuł uwzględnia informacje dotyczące zastosowania przez nauczycieli na zajęciach technicznych z dziećmi odpowiednich metod i form pracy, uatrakcyjniania treści kształcenia. Autor poszukuje sposobów motywujących uczniów do działań twórczych oraz rozwijających dziecięce zdolności i zainteresowania. Edukacja w klasach I–III szkoły podstawowej jest realizowana w formie kształcenia zintegrowanego. Ogromną rolę odgrywają w niej nauczyciele – kreatywni, twórczy i innowacyjni, którzy poza prowadzeniem zajęć z edukacji polonistycznej, matematycznej, muzycznej, przyrodniczej pokazują dziecku „świat techniki” i rozwijają jego pasje, talenty i zainteresowania. Świat, z którym na co dzień styka się każde dziecko, obfituje w różnorodność przedmiotów stworzonych przez człowieka. Wiele z nich, mających służyć zabawie oraz edukacji, zawiera innowacyjne, techniczne wynalazki. Uczniowie na zajęciach technicznych uczą się projektować, planować i wytwarzać przedmioty użyteczne. Kształcą wrażliwość, odkrywają jednocześnie swój potencjał i talent oraz zapoznają się z elementami organizacji pracy.
EN
This article discusses issues pertaining to technical education as conducted in Classes I–III of primary schools. Developments in science and technology have affected people’s whole lives, and are responsible for the cultural level of contemporary civilization. People are somehow obliged to have constant ”contact” with the products of technology, and expect to be able to make free use of them themselves. Hence the kind of person who is supposed to emerge from a process of ongoing education cannot be one who is oblivious to the significant growth of technical culture in our day. Technical classes in early-childhood education should already be aiming to introduce the technical realm as it stands in the present day. The first years of school are a time when a child encounters a number of challenges that are quite new for them. This article also refers to the forms and methods of working with children in the classroom, technical implementation of what lies within the scope of various activities, and ways to motivate students and encourage their interests and imagination. Primary-school education in Classes I–III is realized in an integrated form. In early-childhood education, teachers who possess interesting and creative personalities play an important role – teachers, that is, who, besides conducting classes in the Polish language, mathematics, music, and scientific education, also open up the ”world of technology” to children, and thus help them to develop their passions, talents and interests. The world which each child is every day in contact with is one that abounds in the sheer variety of objects created by man. Also, many items supposedly meant for entertaining and educating small children contain a mass of technical inventions. Pupils can learn in class about the technical design, planning and production of useful items. Their sensitivity is educated, and at the same time they discover their potential and talents, familiarizing themselves with the organization of technical work in the process. Keywords

Contributors

author

References

 • Atutow P.R., Zasada politechnizacji w nauczaniu, WSiP, Warszawa 1981.
 • Drejer F., Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo Kolegium Karkonoskiego, Jelenia Góra 2010.
 • Furmanek W., Nauczanie techniki w klasach początkowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1992.
 • Furmanek W., Podstawy wychowania technicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1987.
 • Gałązka E., Mastalerz E., Ewaluacja osiągnięć uczniów z techniki informatyki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002.
 • Janicka-Panek T., Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012.
 • Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, [w:] Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci, (red.) W. Puślecki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2000.
 • Kraszewski K., Edukacja ogólnotechniczna w nauczaniu początkowym, [w:] Nauczyciel i uczeń w nauczaniu zintegrowanym, (red.) I. Adamek, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2002.
 • Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Wydawnictwo „Graf-Punkt”, Warszawa 2000.
 • Lewowicki T., Światowe tendencje a stan i perspektywy edukacji wczesnoszkolnej w Polsce, [w:] Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci, (red.) W. Puślecki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2000.
 • Marszałek A., Elektronika w edukacji technicznej dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2001.
 • Parafiniuk-Soińska J., Kształtowanie umiejętności autokreacyjnych uczniów, [w:] Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci, (red.) W. Puślecki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2000.
 • Puślecki W. (red.), Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2000.
 • Silberman M., Uczymy się uczyć, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Więckowski R., Współczesna koncepcja integracji edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci, (red.) W. Puślecki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa 2000.
 • http://rozek.republika.pl/dokumenty/moje/metody_aktywizujace_ na_lekcjach_techniki.pdf (dostęp: 24.05. 2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-010ec788-6b51-4c43-8c86-5570a1bb0331
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.