PL EN


Journal
2011 | 151 | 11-33
Article title

Fenomenologia przywództwa: być kimś – czynić coś

Content
Title variants
EN
Phenomenology of the Leadership: To Be Somebody – To Make Something
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Phenomenological reflection aims at understanding the phenomenon of the leadership. The phenomenology of the leadership is embracing the entire man, also his spiritual dimension. The phenomenology proposes alternative for the technocratic managerism conceptions personalistic leadership and servant leadership. Key issue in the phenomenology of leadership is the empowerment. Very important element of empowerment is interpersonal communication, which is meant as an experience of self and others through dialogue.
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie , 1dak@wp.pl
References
 • Arciniega L. M., Empowerment as an Organizational Value in a High Power Distance Culture: Evidence from Venezuela, w: Competing Values in an Uncertain Environment: Managing the Paradox ed. S. T. Menon, International Society for the Study of Work & Organizational Values, Shreveport, LA, 2010, s. 314–320.
 • Baran B., Fenomenologia amerykańska. Studium z pogranicza, inter esse, Kraków 1990, s. 117.
 • Bartnik C.S., Teologia pracy ludzkiej, IW PAX, Warszawa 1977, s. 15.
 • Bass B. M., Transformational Leadership: Industry, Military, and Educational Impact, Erlbaum Associates, Mahwah NJ, 1998, s. 5–6.
 • Bielicki T., „Światopogląd naukowy” i naczelne wartości ludzkiego życia: harmonia czy dysonans? [w:] Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, (red.) S. Nowak, PWN, Warszawa 1984. s. 190.
 • Blanchard K., P. Hodges, The Servant Leader Transforming Your Heart, Head, Hands & Habits, Countryman, Nashville 2003, s. 17.
 • Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2009, s. 57.
 • Blanchard K., S. Flower, I. Hawkins, Self Leadership and the One Minute Manager, Wiliam Morrow, New York 2004.
 • Blanchard K., Stawianie piramidy organizacyjnej do góry nogami, [w:] Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997, s. 99–103.
 • Bombała B., Etyczny wymiar zarządzania, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2000, t. 3, s. 170 –177.
 • Bombała B., Personalistyczna filozofia zarządzania jako odpowiedzialność pozytywna, „Prakseologia” 2002, nr 142.
 • Bombała B., Sprawność i etyczność komunikowania się a typ kultury organizacyjnej, „Zeszyty Naukowe WSZiP im. Bogdana Jańskiego” 2000, nr 3, s. 145–146.
 • Bombała B., The Autocreation of a Manager in the Process of Transformational Leadership, w: Life – Truth in its Varius Perspectives ..., (Analecta Husserliana LXXVI), ed. Anna-Teresa Tymieniecka, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002, s. 335–346.
 • Burns J. M., Leadership, Harper & Row, New York 1978, s. 4–20.
 • Burns J. M., Transforming Leadership: A New Pursuit of Happiness, Atlantic Monthly Press, New York 2003, s. 230.
 • Covey S. R., Zasady skutecznego przywództwa, Rebis, Poznań 2004.
 • Craig R. T., Communication theory as a field, „Communication Theory”, 1999 Vol. 9, Issue 2 , s. 151.
 • Czajkowska M., Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, (red.) W. Błaszczyk, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 150.
 • Drucker P. F., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2009, s. 171.
 • Greenleaf R. K., The Servant Leader Within: A Transformative Path (ed.) H. Beazley, J. Beggs, L. C. Spears, Paulist Press 2003, s. 15.
 • Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 67.
 • Husserl E., Medytacje kartezjańskie, PWN, Warszawa 1982, s. 65.
 • Jabłoński M., Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, (red.) W. Błaszczyk, Wyd. UŁ, Łódź 2008.
 • Jachnis A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008, s. 116–117.
 • Karczewski L., Tadeusza Kotarbińskiego ideał opiekuna spolegliwego i orientalny ideał bodhisattwy, „Prakseologia” 2006, nr 146, s. 112–117.
 • Karczewski L., Wybrane aspekty wewnętrznego PR w firmach japońskich, Prakseologia 2008, nr 148, s. 107–114.
 • Krupa M., „Dżungla” teorii organizacji i zarządzania – poznanie zdeterminowane pytaniem o światopogląd?, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2006, t. 9, nr 1, s. 342–343.
 • Makin P., C. Cooper, Ch. Cox, dz. cyt., s. 194–197.
 • Makin P., C. Cooper, Ch. Cox, Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000, s. 180.
 • Marcuse, H. Człowiek jednowymiarowy, PWN, Warszawa 1991.
 • Merton T., Nikt nie jest samotną wyspą, Znak, Kraków 1982, s. 154.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 173.
 • Pollard C. W., Przywódca, który służy, [w:] Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997, s. 241.
 • Robbins S. P., D. A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 513.
 • Sant R., Organizing for Empowerment: an Interview with AES’s Roger Sand and Dennis Bakke, „Harvard Business Review”, vol. 77, nr 1, January–February 1999, s. 110 –123.
 • Scheler M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, PWN, Warszawa 1987.
 • Schweitzer A., Problem etyki w wyższym stadium rozwoju myśli ludzkiej, [w:] A. Schweitzer, Życie, IW PAX, Warszawa 1964, s. 34.
 • Sharabi M., Religions and the Meaning of Work: The Case of Jews, Muslims and Christians in Israel, in. Competing Values in an Uncertain Environment: Managing the Paradox ed. S. T. Menon, International Society for the Study of Work & Organizational Values, Shreveport, LA, 2010, s. 101–108.
 • Sikorski C., Błogosławiony zmierzch przywództwa, [w:] Krytyczna teoria organizacji. Wybór zagadnień, (red.) W. Kieżun, Wyd. WSZiP im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 207.
 • Sikorski C., Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 14–16.
 • Spiegelberg H., Phenomenology in Psychology and Psychiatry: A Historical Introduction, Northwestern University Press 1972, s. 146–148.
 • Stein E., O zagadnieniu wczucia, Wyd. ZNAK, Kraków 1988.
 • Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Znak, Kraków 1975, s. 86.
 • Węgrzecki A., O poznawaniu drugiego człowieka, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 1992, s. 28.
 • Węgrzecki A., Zarys fenomenologii podmiotu, Ossolineum, Kraków 1996, s. 62.
 • Wiśniewski R., Trzy typy teorii etycznych a etyka biznesu, [w:] Etyka biznesu, (red.) J. Dietl i W. Gasparski, PWN, Warszawa 1997, s. 49.
 • Wojtyła K., Osoba i czyn, Polskie Tow. Teologiczne, Kraków 1969, s. 16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-011171af-28b4-4d46-a891-765bff786347
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.